Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj amerického fotbalu v České republice
Název práce v češtině: Vývoj amerického fotbalu v České republice
Název v anglickém jazyce: Development of American Football in Czech Republic
Klíčová slova: Americký fotbal, vývoj, vznik, historie, Česká republika
Klíčová slova anglicky: Amarican football, development, origin, history, Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.01.2011
Datum zadání: 24.01.2011
Datum a čas obhajoby: 01.09.2011 08:50
Místo konání obhajoby: FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:26.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2011
Oponenti: Mgr. Jan Procházka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. listopad 2010 - leden 2011 : studium literatury
2. leden 2011 - únor 2011 : sběr a třídění materiálů
3. březen: sepsání práce
4. Duben : Odevzdání práce
Seznam odborné literatury
BERNSTEIN, M.F. Football: the Ivy League origins of an American obsession. University of Pennsylvania Press, 2001. 336 s. ISBN 0-8122-3627-0.

CAMP, W. American Football. Edition reprint : Badgley Publishing Company, 2009. 330 s. ISBN 1-4495-2832-5.

FILKA, J. Metodika tvorby diplomové práce. Brno : Knihař, 2002. 224 s. ISBN 80-86292-05-3.

FLEDER, R. a kolektiv. The Football Book. New York : Sports Illustrated Books, 2005. 284 s. ISBN 1-932994-74-2.

LIŠKA, V. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha : Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-64-1.

TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry II: základní pravidla, organizace, historie. Grada Publishing a.s., 2005. 172 s. ISBN 80-247-1330-6.

WATTERSON, J.S. College Football: History, Spectacle, Controversy. JHU Press, 2002. 528 s. ISBN 0-8018-7114-X.
Předběžná náplň práce
Tato práce je zaměřena na vývoj amerického fotbalu v České republice. Mapuje dvacetiletou historii od založení prvního českého klubu, Prague Lions, až do roku 2011. Cílem je seznámit laika s hrou americký fotbal, s její stručnou historií v USA a s vývojem ve světě se zaměřením na Evropu. Vývoj v České republice je sledován podle vzniku jednotlivých klubů a je porovnáván se sousedními zeměmi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is focused on the development of football in the Czech Republic. Maps twenty years of history since the founding of the first Czech club, Prague Lions until 2011. The aim is to introduce the layman the game American football, with its brief history in the U.S. and developments in the world with a focus on Europe. Development in the Czech Republic is followed by formation of clubs and it is compared with neighboring countries.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK