Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
La dérivation suffixale nominale en français préclassique
Název práce v jazyce práce (francouzština): La dérivation suffixale nominale en français préclassique
Název práce v češtině: Nominální sufixální derivace v předklasické francouzštině
Název v anglickém jazyce: The nominal suffixal derivation in pre-classical French
Klíčová slova: předklasická francouzština, vývoj jazyka, lexikalizace, norma, morfologie, periodizace, paradigma, teorie optimality, produktivita, diachronie.
Klíčová slova anglicky: pre-classical French, language development, lexicalization, language standard, morphology, periodization, paradigm, optimality theory, productivity, diachrony.
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2011
Datum zadání: 21.01.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:30.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
  Mgr. Ondřej Matthew Pešek
 
 
Zásady pro vypracování
Předkládaná disertační práce se zabývá jmennou sufixální derivací v předklasické francouzštině (cca 1550-1610). Na základě excerpce vybraných děl a práce se základními dostupnými korpusy, zejména Frantextem, se snaží nejprve vymezit základní pojmy (norma, problematika periodizace, produktivita, lexikalizace, paradigmatizace, otázka panchronní působnosti slovotvorných pravidel aj.) a na vybraném lexikálním materiálu otestovat operacionalitu teorie optimality (OT) a dalších mechanismů (paradigmatizace aj.)v diachronní perspektivě. V několika monotématických kapitolách pak analyzuje z diachronního pohledu několik vybraných sufixů (-age, -aison, -ance, -ment, aj.).

The present PhD thesis deals with nominal suffixal derivation in pre-classical French (about 1550-1610). Based both on traditional data collection and on available digital corpuses, especially Frantext, it first strives to define basic concepts such as language standard, problems of periodization, productivity, lexicalization, paradigmatization, panchronic validity of word-formation rules etc. On selected derivational patterns, it also tests the operationality of Optimality theory (OT) and other mechanisms (i.a. paradigmatization) in diachronic perspective. In several follow-up chapters, it then analyzes, from a diachronic point of view, a number of suffixes (-age, -aison, -ance, -ment, etc.).
Seznam odborné literatury
Archangeli, Diana – Langendoen, Terence (eds.) (1997). Optimality Theory : An Overview, Oxford: Blackwell.
Baayen, Harald and Lieber, Rochelle (1991). Productivity and English Derivation : a corpus-based study, in : Linguistics, 29-5, p. 801-843; Berlin-New York: Mouton de Gruyter.
Blank, Andreas (2001). Pathways of lexicalization, in : Language Typology and Language Universals, An International Handbook, vol. 2, Berlin - New York, Walter de Gruyter. 1596-1608.
Brinton, Laurel J. – Traugott, Elizabeth Closs (2005). Lexicalization and Language Change, Cambridge University Press;
Caron, Philippe (2002). Vers la notion de chronolecte? Quelques jalons à propos du français préclassique, in : Sampson, R. - Ayres-Bennett, W. Interpreting the History of French. A Festschrift for Peter Rickard on the Occasion of his Eightieth Birthday, Amsterdam-New York, Rodopi;
Combettes, Bernard – Marchello-Nizia, Christiane (2008). La périodisation en linguistique : problèmes théoriques et méthodologiques. In: Congrès mondial de linguistique française : www.linguistiquefrancaise.org, pp. 355-357.
Combettes, Bernard – Marchello-Nizia, Christiane (2010). La périodisation en linguistique historique : le cas du français préclassique, In: Combettes et al. (éds) 2010: 129-141.
Corbin, Danielle (1987). Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, 2 vol., Niemeyer, Tübingen;
Coseriu, Eugenio (1989). Sistema, norma y habla. In: Teoría del lenguaje y lingüística general. Madrid: Gredos. 11-113.
Eberenz, Rolf (1991). Castellano antiguo y español moderno : reflexiones sobre la periodización en la historia de la lengua. In: Revista de filología española, LXXI, 1-2, 79-106.
Helgorsky, Françoise (1982). La notion de norme en linguistique. In: Le français moderne, 50. 1-14.
Kastovsky, Dieter (1986). The problem of productivity in word formation, In: Linguistics 24-3. 585-600.
Lodge, Anthony R. (1997). Le français, Histoire d´un dialecte devenu langue, Paris: Fayard.
Marchello-Nizia, Christiane (2006). Grammaticalisation et changement linguistique. Bruxelles: de Boeck.
Matoré, Georges (1953). La méthode en lexicologie, domaine français, Paris, Didier.
Müller, Bodo (1985). Le français d´aujourd´hui. Paris: Klincksieck.
Rainer, Franz (1988). Towards a theory of blocking : the case of Italian and German quality nouns, in : Booij, Geert – van Marle, Jaap (eds.), Yearbook of Morphology I, Dordrecht, Foris. 155-185.
Rickard, Peter (1968). La langue française au seizième siècle, Cambridge: Cambridge University Press.
Tritter, Jean-Louis (1999). Histoire de la langue française. Paris: Ellipses.
Trudeau, Danielle (1992). Les inventeurs du bon usage, Paris: Editions de Minuit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK