Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Pohybová aktivita žen pravidelně sportujících.
Název práce v češtině: Pohybová aktivita žen pravidelně sportujících.
Název v anglickém jazyce: Physical activity of women with regular participation in sport activities.
Klíčová slova: Organizovaná a neorganizovaná pohybová aktivita, fotbal, energetický výdej, intenzita pohybové aktivity, zdravotní doporučení.
Klíčová slova anglicky: Organized and unorganized physical activity, soccer, energy expenditure, intensity of physical activity, health recommendations.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2011
Datum zadání: 20.01.2011
Datum a čas obhajoby: 09.05.2012 08:00
Místo konání obhajoby: KSH
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2012
Oponenti: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Pavel Frýbort, Ph.D.
Seznam odborné literatury
AINSWORTH, B. E. & TUDOR-LOCKE, C. Health and physical activity research as represented in RQES. Research Quarterly for Exercise and Sport, 2005.
BARNEKOW – BERGKVIST et all. Physical activity patterns in men and women at the ages 16 and 34 and development of physical activity from adolescence to adulthood. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport, 1996.
BLAIR, S. N. Relationship between exercise or physical activity and other heatlh bahaviors. Public Health Reports, 100, 1985.
BRADLEY, C. B. McMURRAY, R.C.Changes in common activities of 3rd. Through 10th. Grades: the CHIC Study. Medicine & Science in Sport & Exercise, 2000.
BUNC, V. Role pohybových aktivit v životě dětí a mládeže. Závěrečná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 115100001. Praha: FTVS UK, 2005.
BUNC, V. Energetická náročnost pohybových aktivit a její využití pro ovlivňování tělesné hmotnosti. In VOBR, R. (ed). Disportate, 2006. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2006b.
BUNC, V., HORČIC, J., DOSTÁLOVÁ a kol.: Školní mládež v konci dvacátého století.
Závěrečná zpráva grantu MŠMT ČR VS 97 131, UK FTVS, Praha, 2000, 108 s.
BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha: VÚT UK, 1990. p. 368.
BUNC, V. Nové pohledy na minimální množství pohybových činností. Praha: FTVS, 1996.
CANADIAN SOCIETY FOR EXERCISE PHYSIOLOGY (CSEP).[online].2012,
[21. 3. 2012]. Dostupné na WWW: http://www.csep.ca/english/view.asp?x=1
COHEN, J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Science (2nd ed.).
Hillsdale (NJ): Erlbaum,[online]. 1988. [21. 3. 2012]. Dostupné na WWW: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:VARZnwaROPcJ:samba.fsv.cuni.cz/~soukup/statistika%2520II/prednasky/Vzorce_a_pomucky.doc+hodnocen%C3%AD+v%C4%9Bcn%C3%A1+v%C3%BDznamnosti+cohen&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESjRtx95ZNvH0EhUnKLmHroGMZoGidd_rocJsL1d9Ac6OZFu7Qv9IeyFLtx7CACGEJZ7NueYy3iWmr1_uNuRc8rh9nWnpHdFsEZTBYJKbCf7OBnHbS8RSCdi7IwcvlfQlXhpkXfj&sig=AHIEtbTCYm1o2BshXnM4F_FpUyYl_svuBg

CORBIN, C. B. Physical activity for everyone: What every physical educator should know about promoting lifelong physical activity. Journal of Teaching in Physical Education, 21, 2002.
CRAIG, C. L. International physical activity questionnaire: 12 country reliability and validity. Medicine & Science in Sport & Exercise, 2003.
CSÉMY, L., KRCH, F. D., PROVAZNÍKOVÁ, H., et al. Životní styl a zdraví českých školáků. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2005.
ČESKÁ OBEZITOLOGICKÁ SPOLEČNOST (ČOS). Životní styl a obezita – longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR. Závěrečná zpráva z výzkumu pro MZ ČR a Českou obezitologickou společnost. Praha, 2006.
DALEY, J. A. School based physical activity in the United Kingdom: Ca nit create physically active adults? Quest, 54, 2002.
DOBRÝ, L. Klíčová kompetence, která chybí v RVP: naučit se využívat zdravotních benefitů pohybových aktivit. Těl. Vých. Mlád. Sport, 2007, 73, č. 7
DOBRÝ, L. Poznatky o zdravotních benefitech pohybové aktivnosti mládeže – východisko ke změně pojetí tělesné výchovy a sportu mládeže. Těl. Vých. Mlád. Sport, 2008,74,
DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-760-5.
FIALOVÁ, PAVLÍK, Z., VEREŠ, P. Fertility Decline in Czechoslovakia During the Last Two Centuries. Population Studies 44, 1990.
FRÖMEL, K., NOVOSAD, j., SVOZIL, Z. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. Olomouc:Univerzita Palackého v Olomouci, 1999.
GARCIA, A.W., LANGENTHAL, C.R., ANGULO-BARROSO, R.M., et al. A comparison of accelerometers for predicting energy expenditure and vertical ground reaction force in school-age children. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 2004, vol. 8, no. 3, p. 119-144.
HEJNOVÁ J, ŠTICH V.: Měření pohybové aktivity. Med Sport Boh Slov, 10, 2001.
HENDELMAN, D., MILLER, K., BAGGETT, C., et al. Validity of accelerometry for the assessment of moderate intensity physical activity in the field. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2000, vol. 32, no. 32, p. 442- 449.
CHEN, K. Y., BASSET, D. R. The technology of accelerometry-based activity monitors: Current and future. Medicine & Science in Sport & Exercise, 2005.
CHMELÍK, F., FRÖMEL, K, SVOZIL, Z. Vliv vyššího tělesného zatížení na vztah žáků k vyučovacím jednotkám tělesné výchovy. Česká kinantropologie, 11, 2007.
CHYTIL, J. ActiPA2006 – software pro vyhodnocení a zpracování dat z akcelerometru ActiGrapg GT1M [Computer sotfware]. Olomouc: Sofrware centrum, 2006.
JANSA, P. Sport a pohybové aktivity v životním stylu české dospělé populace (18- 61 a více let). In: Sport a pohybové aktivity v životě české populace. Praha: FTVS UK, 2005.
JØRGENSEN, T. et al. Position statement: Testing physical condition in a population – how good are the methods? European Journal of Sport Science, 2009, vol. 9, no. 5, pp. 257-267.
KATZMARZYK, P. T. The Canadian obesity epidemic, 1985-1998. Canadian Medical Association Journal, 2002, vol. 166, p. 1039-1040.
KIRCHNER, J., HNÍZDIL, J., LOUKA, O. Kondiční hry a cvičení v přírodě. Praha: Grada, 2005.
KIM, H.M., YANG, Y.J., YUN, Y.S., et al. The accuracy of the accelerometers (Actical and Actigraph) among Korean People. Journal of Korean Academy of Family Medicine, 2008, vol. 29, no. 9, p. 668-674.
MALINA, R. M. Activity and fitness of youth. In VÁLKOVÁ, H. a HANELOVÁ, Z. Movement and Healt. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001.
MATTHEWS, C. E., AINSWORT, B. E., HANBY, C. et al. Development and testing of a short physical activity recall qeustionnaire. Medicine & Science in Sport & Exercise, 2005.
MÁČEK, M., VÁVRA, J. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. Praha: Avicenum, 1980.
MCGINNIS, J. M. The public health burden of sedentary lifestyle. Medicine & Science in Sport & Exercise, 1992.
MITÁŠ J, FRÖMEL K. Pohybová aktivita dospělé populace České republiky: Přehled základních ukazatelů za období 2005-2009. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010.
MOHR, M. et al. Match performance of high-standard soccer players with special reference to development of fatigue. Journal of Sports Sciences, 2003, vol. 21, pp. 439–449.
PATE, R. R., FREEDSON, P. S., SALLIS, J.F., et al. Compliance with Physical Activity Guidelines: Prevalence in a Population of Children and Youth. Annals of Epidemiology, 2002, vol. 12, no. 5, p. 303-308.
PLACHETA Z., SIEGLOVÁ J., ŠTEJFA, M.: Zátěžová diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Grada Publishing,1999
PSOTTA, R. a kol. Fotbal – kondiční trénink. Praha: Grada, 2006.
RIDDOCH, C. J., ANDERSEN, L. B., WEDDERKOPP, N., et al. Physical activity levels and patterns of 9-15 year-old european children. Medicine & Science in Sport & Exercise, 2004, vol. 36, p. 86-92.
RYCHTECKÝ, A. Monitorování účasti mládeže ve sportu a pohybové aktivitě v České republice. 2006. In FLEMR,R. Adolescenti a sport. Česká kinantropologie 12, 2008.
SIGMUND, E. et al. Validita a reliabilita určování energetického výdeje pomocí akcelerometrů a pedometrů. Med. Sport. Boh, 2001, vol. 10, No 1, pp. 11-24.
STOLEN, T., CHAMARI, K., CASTRAGNA, C. a WISLOFF, U. Physiology of Soccer. Sports Medicine, 2005, roč. 35, č. 6, pp. 501-536
STONE, E. J, MCKENZIE, T. L., WELK, G. J. a BOOTH, M. L. Effects of physical activity interventions in youth: A review and synthesis. American Journal of Preventive Medicine, 15, 1998.
SVOBODA, Z., JANURA, M., KOZÁKOVÁ, D. Využití biomechaniky v oblasti základních pohybových aktivit u osob s protézou. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.
TROPED, P.J., WIECHA, J.L., FRAGALA, M.S., et al. Reliability and Validity of YRBS Physical Activity Items among Middle School Students. Medicine and Science in Sports and Exercise, 2007, vol. 39, no. 3, p. 416-425.
U. S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. Physical Activity and Health: A report of the Surgeon General. Atlanta: Center for Disease Control and Prevention, 1996.
VOTÍK, J. Sportovní příprava mládeže v kopané. Praha: ČSFS, 1997.
VOTÍK, J., ZALABÁK, J. Trenér fotbalu licence „C“. Praha: Olympia, 2003.
VÝBORNÁ A. Pohybová aktivita a inaktivita 15-19letých studentů středních škol na Havlíčkobrodsku. České Budějovice, 1999. Diplomová práce.
WELK, G. J. Principles of design and analyses for the calibration of accelorometry-based activity monitors. Medicine & Science in Sport & Exercise, 2005.
WHO. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Physical Activity and Adults. WHO.[online] .2012, [21. 3. 2012]. Dostupné na WWW:
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/index.html
YANG, R. J., et al. Irregular breakfest eating and health status among adolescent in Taiwan. BMC Public Health, 2006, vol. 6, p. 295.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit velikost pohybové aktivity u dospělé populace žen s pravidelnou organizovanou pohybovou aktivitou a zjištěné výsledky komparovat s dívkami staršího školního věku bez pravidelné organizované pohybové aktivity. Současně je cílem vztáhnout zjištěné výsledky ke zdravotním doporučením pohybové aktivity.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim is to determine the amount of physical activity in the adult population of women with regular organized physical activity, and the results of comparison with older school-age girls without regular organized physical activity. At the same time to relate the observed results to health physical activity recommendations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK