Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Protetický rehabilitační program po transfemorální amputaci
Název práce v češtině: Protetický rehabilitační program po transfemorální amputaci
Název v anglickém jazyce: Prosthetic Rehabilititation Program after Transfemoral Amputation
Klíčová slova: amputace, rehabilitace, etika, ortopedická protetika, cvičení na lůžku, škola pádu, škola chůze
Klíčová slova anglicky: amputation, rehabilitation, ethics, orthopedic prostheses, exercises in bed, school, fall, walk to school
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2011
Datum zadání: 20.01.2011
Datum a čas obhajoby: 26.05.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Rudolf Půlpán
 
 
 
Seznam odborné literatury
BAUMGARTNER, R. Amputation und Prothesenversorgung der uneren Extremität.
2. akt. vyd. Stuttgart: Thieme, 1995. 415 s. ISBN 3 432 97502 3.
BAUMGARTNER, R. Amputation und Protheseversorgung beim Kind. 1. Vyd.
Stuttgart: Enke, 1977. 184 s.
BIRGUSOVÁ, G. Protetická fyzioterapie pro pacienty po amputaci DK (1. část).
Ortopedická protetika. 2004, 10, s. 25-34.
BOTTA, P. a R., a kol. Určení objemu a tvaru stehenních pahýlů a jeho význam pro
návrh pahýlového lůžka. Ortopedická protetika. 2003, 9, s. 28-32.
BROZMANOVÁ, B. Ortopedická protetika. Martin: Osveta, 1990. 480 s.
ISBN 80-217-0133-1.
CMUNT, E. Nácvik chůze na stehenní protéze. Rehabilitácia, 1997, 30, č.2, s. 86 – 95.
ČIHÁK, R. Anatomie 1. 2. akt. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 516 s.
ISBN 80-7169-970-5.
DUNGL, P. Ortopedie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 1280 s.
ISBN 80-247- 0550-8.
EIS, E; KŘIVÁNEK, F. Ortopedie a ortopedická protetika. 3.dopl. vyd. Praha:
Avicenum, 1986. 288 s. 08-065-86.
FIALA, O. a kol. Ortopedie a základy ortopedické protetiky. 3. přeprac. vyd.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1985. 281 s. 60-136-84.
FREJKA, B. Základy ortopedické chirurgie. 2. přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 1970.
680 s. 08-077-70.
HADRABA, I. Ortopedická protetika. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1986.
64 s. 17-354-86.
HADRABA, I. Ortopedická protetika II. část. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 106 s.
ISBN 80-246-1296-8.
HADRABA, I. Stavba protetických pomůcek. Brno: Institut pro další vzdělávání
pracovníků ve zdravotnictví, 1993. 129 s. ISBN 80-7013-138-1.
HARTL, P; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. 776 s.
ISBN 80-7178-303-X.
HEIM, S; KAPHINGST, W. Protetika: Základy protetiky dolních a horních končetin.
Praha: Svoboda, 2002. 313 s.
KÁBRT, J; VALACH, V. Stručný lékařský slovník. Praha: Avicenum, 1979. 384 s.
08-004-79.
KRAWCZYK, P. Rehabilitační a protetická péče po amputaci. Příloha časopisu
Ortopedická protetika, 2000,11.
LEJČKO, J. Fantomová bolest. Lékařské listy. Příloha Zdravotnických novin, 2002, roč.
51, č. 25, s. 18 – 20.
MURDOCH, G. a kol. Amputation: surgical practice and patient management. 1.vyd.
Oxford: Butterworth-Heinemann, 1996. 391 s. ISBN 0-7506-0843-9.
Ottobock [online]. 2011 [cit. 2011-04-01]. Nejmodernější technika pro kvalitnější život.
Dostupné z WW:<http://www.ottobock.cz/cps/rde/xchg/ob_cz_cs/hs.xsl/850.html>.
PAVLŮ, J. Příklad vlivu prvotního vybavení na vývoj stereotypu chůze. Ortopedická
protetika. 2004, 11, s. 40.

PICEK, F. a kol. Péče o amputované. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství,
1953. 160 s.
SIBBEL, B. Kritéria návrhu proximální části u podélně oválných lůžek. Ortopedická
protetika. 2003, 9, s. 21-27.
SMUTNÝ, M. Informace pro pacienty po amputaci končetiny. 1. vyd. Praha: FOPTO,
2009. 60 s. ISBN 978-80-254-3820-6.
SOSNA, A. a kol. Základy ortopedie. Praha: Triton, 2001. 175 s. ISBN 80-7254-202-8.
STACKEOVÁ, D. Fitness programy teorie a praxe. 2. akt. vyd. Praha: Galén, 2008.
212 s. ISBN 978-80-7262-541-3.
VAVROŠOVÁ, Z. Pokyny pro pacienty po amputaci. 2. přeprac. vyd. Praha: Ústav
zdravotní výchovy, 1979.
VOKURKA, M; HUGO, J. a kol. Velký lékařský slovník. 6. vyd. Praha: Maxdorf, 2006.
1024 s. ISBN 80-7345-105-0.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je podat ucelenou formou základní informace o průběhu a přínosu protetické rehabilitace po transfemorální amputaci. Zachytit problematiku jednotlivých fází a popsat léčebně-rehabilitační úkony, metody a postupy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal is to provide a comprehensive form of basic information about the progress and benefits of prosthetic rehabilitation after transfemoral amputation. Capture issues and describe the various phases of medical and rehabilitation operations, methods and procedures.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK