Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Revue Na hlubinu a Filosofická revue: sonda do intelektuálních dějin meziválečného katolicismu v díle české dominikánské provincie
Název práce v češtině: Revue Na hlubinu a Filosofická revue: sonda do intelektuálních dějin meziválečného katolicismu v díle české dominikánské provincie
Název v anglickém jazyce: „Na hlubinu“ and „Filosofická revue“: exploring intellectual history of interwar Catholicism in the work of the Czech Dominican province
Klíčová slova: Katolická církev, katolicismus, 1918 – 1948, dominikánský řád, periodika, Na hlubinu, Filsofická revue, Silvestr Braito, Metoděj Habáň, diskursivní analýza, kulturní dějiny
Klíčová slova anglicky: Catholic Church, catholicism, 1918 – 1948, Dominican order, periodicals, „Na hlubinu“, „Filosoficka revue“, Silvestra Braito, Metodej Haban, discourse analysis, cultural history
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2011
Datum zadání: 19.01.2011
Datum a čas obhajoby: 18.02.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:19.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 18.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Od konce 20. let 20. století můžeme pozorovat v katolické církvi v Československu snahu o vyjasnění vlastního postavení v nově vzniklém státě, konsolidaci vztahů s jeho politickými představiteli a hledání nových směrů církevního rozvoje. Nedílnou součástí tohoto snažení byly pokusy o intelektuální reflexi vzniklé situace a kritické prozkoumávání nových možností a přístupů. Jedním z významných ohnisek intelektuálního života církve byla česká provincie dominikánského řádu vydávající několik periodik (Revue Na hlubinu, Filosofická revue) zaměřených na teoretické studie především z oblasti teologie, filozofie, ale také politické vědy, historie, sociologie a psychologie.
Hlavním zájmem práce bude za pomoci analýzy textů ve zmiňovaných periodikách popsat myšlenkový svět tehdejších katolických intelektuálních elit. Budeme si všímat širokého spektra témat od jejich pohledu na politickou situaci, místa katolické církve v českých národních dějinách, po základní teologická a filosofická východiska.
Předběžnou tezi práce bychom mohli formulovat takto: V díle českých dominikánů můžeme pozorovat systematickou snahu o duchovní obnovu katolické církve, vymezení jejího postavení v nové společenské a politické situaci a hledání nových myšlenkových schémat a přístupů.
Metodologicky bude práce založena na přístupech diskursivní analýzy. Jako základní teoretické východisko poslouží tzv. sociologie vědění Karla Mannheima.
Seznam odborné literatury
ČERNUŠÁK, Tomáš: Historie dominikánů v českých zemích. Praha, 2001.
DEJMEK, Jindřich: Československo-vatikánská jednání o modus vivendi 1927-28. In: ČČH 92 (1994), č. 2, s. 268-285.
DVORSKÝ, Přemysl (ed.): Metoděj Habáň a český tomismus. Olomouc, 2003.
FIALA, Petr: Český politický katolicismus 1848-2005. Brno, 2008.
FIALA, Petr: Katolicismus v politice. Brno, 1995.
FIALA, Petr (ed.): Křesťanské alternativy v politice. Brno, 1997.
GLOMBIK, Czeslaw: Český novotomismus třicátých let: iniciativy, kulturní kontext, polemiky. Olomouc, 1995.
HABÁŇ, Metoděj: Sborník mezinárodních tomistických konferencí v Praze 1932. Olomouc, 1933.
HANUŠ, Jiří: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. Brno, 2005.
HANUŠ, Jiří: Mezi tradicí a reformou. Rozhovory o moravském katolicismu ve 20. století. Brno, 2002.
HANUŠ, Jiří: Tradice českého katolicismu ve 20. století. Brno, 2005.
Jsme totiž v Jeho rukou, my i naše slova: sborník k 10. výročí úmrtí otce Metoděje Habáně OP, Praha 1994.
KADLEC, Jaroslav: Přehled církevních dějin 1. Praha, 1991.
KADLEC, Jaroslav: Přehled církevních dějin 2. Praha, 1991.
KETTNER, Jiří: Dějiny pražské arcidiecéze v datech. Praha, 1993.
KONÍČEK, Jiří: Modus vivendi v historii vztahů Svatého stolce a Československa: církevně-politický vývoj v letech 1918-1993. Olomouc, 2005.
KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Praha, 2005.
MAREK, Pavel: Český katolicismus 1890 – 1914, kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století. Olomouc, 2003.
MAREK, Pavel: Církevní krize na počátku první Československé republiky (1918 – 1924). Brno, 2005.
McLEOD, Hugh: Náboženství a lidé západní Evropy (1789 – 1989). Brno, 2007.
MED, Jaroslav: Spisovatelé ve stínu. Praha, 1995.
MUSIL, J.V. (ed.): Teolog, filosof a psycholog P. Mětoděj Habáň OP(1899-1994). Olomouc, 2000.
PEHR, Michal: Cestami křesťanské politiky. Praha, 2007.
PIKHART, Marcel: Český novotomismus od vydání encykliky Aeterni patris do 50. Let XX. století. Hradec Králové, 2000.
PUTNA, Martin C.: Česká katolická literatura v evropském kontextu, 1848-1918. Praha, 1998.
ŠEBEK, Jaroslav: Encyklika Qudragesimo anno, její recepce a vliv na katolické prostředí v českých zemích ve třicátých letech. In: Soudobé dějiny 8, 2001, č. 2-3, s. 365-383.
ŠEBEK, Jaroslav: Mezi křížem a národem. Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném Československu. Brno, 2006.
ŠEBEK, Jaroslav: Svatováclavská tradice v meziválečném československu 1918-1939 (v kontextu vztahů katolické církve a společnosti). In: Mikulcová, Milada – Kubín, Petr: In omnibus caritas. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy k poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece. Praha, 2002, s. 546-559.
TRAPL, Miloš: Monsignore Jan Šrámek. Olomouc, 1995.
TRAPL, Miloš: Politika lidové strany na Moravě 1918-1938. Olomouc, 1968.
TRAPL, Miloš: Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu 1918-1938. Praha, 1990.
TRAPL, Miloš: Postavení katolické církve a politický katolicismus ve střední Evropě v letech 1918-1938. In: Moderní dějiny 8, Praha, 2000, s. 169-179.
VENTURA, Václav: Jan Evangelista Urban – život a dílo, sonda do dějin české teologie a spirituality. Brno, 2001.

Periodika
Revue Na hlubinu, 1926 – 1948.
Filosofická revue, 1929 – 1948.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK