Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pražský pobyt Jana Kryštofa Lišky
Název práce v češtině: Pražský pobyt Jana Kryštofa Lišky
Název v anglickém jazyce: THE PRAGUE STAY OF JAN KRYŠTOF LIŠKA
Klíčová slova: české barokní malířství, Jan Kryštof Liška, kostel sv. Františka Serafinského, kostel sv. Havla, kostel sv. Mikuláše, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Vojtěcha, kostel sv. Voršily, Michael Leopold Willmann, Václav Vavřinec Reiner
Klíčová slova anglicky: czech baroque painting, church of St. Adalbert, church of St. Francis Seraphin, church of St. Gallus, church of St. Nicholas, church of St. Ursula, church of the Assumption of the Virgin Mary, Jan Krystof Liska, Michael Leopold Willmann, Vaclav Vavrinec Reiner
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.01.2011
Datum zadání: 18.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.07.2013
Datum a čas obhajoby: 12.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se zabývá dílem Jana Kryštofa Lišky pro vybrané pražské kostely a rozebírá jeho vliv na zdejší kulturní prostředí. Vymezuje jeho úlohu v rámci vývoje českého barokního malířství v Praze a snaží se na konkrétních příkladech zdůraznit jeho individuální kvality a přínos. U jednotlivých děl souhrnně předkládá dosavadní poznatky ve věci autorství, chronologie, výsledků restaurování, malířského podání včetně názorů předních odborníků a barevných reprodukcí děl.
Seznam odborné literatury
Baťková Růžena (ed.): Umělecké památky Prahy. Nové Město – Vyšehrad, Praha 1998

Bělina Pavel / Čornejová Ivana / Kaše Jiří / Mikulec Jiří / Vlnas Vít: Velké dějiny zemí Koruny české, svazek VIII. 1618-1683, Praha / Litomyšl 2008

Bělina Pavel / Kaše Jiří / Mikulec Jiří / Veselá Irena / Vlnas Vít: Velké dějiny zemí Koruny české, svazek IX. 1683-1740, Praha / Litomyšl 2011

Blažíček Oldřich J.: Umění a umělci 17. a 18. věku v záznamech pražských klášterních archivů II. Z archivu kláštera novoměstských voršilek, in: Umění II, 1954

Blažíček Oldřich J.: Umění baroku v Čechách, Praha 19712

Dědičová Věra: Restaurování dvou obrazů Jana Kryštofa Lišky z kostela sv. Voršily v Praze na Národní třídě, in: Zprávy Klubu za starou Prahu, 1992

Hall James: Posmívání se Kristu, in: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha / Litomyšl 20082

Hammerschmid Johann Florián: Prodromus Gloriae Pragenae, Vetero-Prageae 1723,in: Systém Kramerius: Digitální knihovna Městské knihovny v Praze,http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=346, vyhledáno 10.5.2013

Hejnic Otakar: Petr Brandl. Část všeobecná, Praha 1911

Herain Karel Vladimír: České malířství od doby rudolfinské do smrti Reinerovy. Příspěvky k dějinám jeho vnitřního vývoje v letech 1576-1743, Praha 1915

Kuchynka Rudolf: Kdo maloval obraz na hlavním oltáři chrámu sv. Havla v Praze?,in: Památky archeologické XXIX, Praha 1917

Neumann Jaromír: Malířství XVII. století v Čechách. Barokní realismus, Praha 1951

Neumann Jaromír: Jan Kryštof Liška. Část první, in: Umění XV, 1967

Neumann Jaromír: Jan Kryštof Liška. Část druhá, in: Umění XV, 1967

Neumann Jaromír: Michael Leopold Willmann a Jan Kryštof Liška. K počátkům vrcholného baroku v Čechách (nepublikovaná monografická práce), Praha 1970

Neumann Jaromír: Český barok, Praha 19742

Neumann Jaromír: Jan Kryštof Liška, in: Emanuel Poche (ed.): Encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1975

Neumann Jaromír: Expresívní tendence v české barokní malbě, I, in: Galéria III. Staré umenie, 1975

Neumann Jaromír: Expresívní tendence v české barokní malbě, II, in: Galéria VIII. Staré umenie, 1984

Pavlíček Martin: Neznámé dílo Jana Kryštofa Lišky, in: Koziel Andrzej / Lejman Beata (ed.): Willmann i inni (kat. výst.), Wroclaw 2002

Preiss Pavel: Restaurování a výstava děl M. Willmanna a J. K. Lišky, in: Památková péče XXVII, 1967

Preiss Pavel: Václav Vavřinec Reiner, Praha 1970

Preiss Pavel: Umění baroka. Malířství. Expresívní tendence – Michael Leopold Willmann a Jan Kryštof Liška, in: Poche Emanuel (ed.): Praha na úsvitu nových dějin (=Čtvero knih o Praze), Praha 1988

Preiss Pavel: Umění baroka. Malířství. Pražští freskaři baroka vrcholného a pozdního,in: Poche Emanuel (ed.): Praha na úsvitu nových dějin (=Čtvero knih o Praze), Praha 1988

Preiss Pavel: Malířství vrcholného baroka v Čechách, in: Dvorský Jiří / Fučíková Eliška (ed.): Dějiny českého výtvarného umění II/2, Praha 1989
Preiss Pavel / Vilímková Milada: Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturnía umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově, Praha 1989

Royt Jan: Uměleckohistorická literatura věnovaná baroknímu malířství a sochařství v Čechách, in: Fejtová Olga (ed.): Barokní Praha – barokní Čechie 1620–1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha, Anežský kláštera Clam-Gallasův palác, 24.-27. září 2001, Praha 2004

Sedláčková Ema: Kostel sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, Praha 1944

Slavíček Lubomír: „Conte savio“ Jan Bedřich z Valdštejna mecenáš umění a sběratel,in: Dějiny a současnost XV, 1993

Šperling Ivan: Nové poznatky o Michaelu Willmannovi a Janu Kryštofu Liškovi,in: Bučíval Zdeněk (ed.): Staletá Praha. Sborník pražského střediska památkové péčea ochrany přírody, Praha 1966

Šperling Ivan: Restaurování vystavených obrazů, in: Preiss Pavel: Restaurovánía výstava děl M. Willmanna a J. K. Lišky, in: Památková péče XXVII, 1967

Šperling Ivan: Jan Kryštof Liška u křižovníků, in: Památková péče XXXIII, 1973

Šroněk Michal: Liška, Jan Kryštof, in: Horová Anděla (ed.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995

Šroněk Michal: Malířští současníci Karla Škréty v Praze a v Čechách, in: Vlnas Vít (ed.): Karel Škréta 1610-1674. Doba a dílo (kat. výst.), Praha 2010

Štech Václav Vilém: Československé malířství a sochařství nové doby, Praha 1938-1939

Štěpánek Pavel: Jan Kryštof Liška a tzv. Puchnerova archa, in: Umění XXVII, 1979

Vlček Pavel (ed.): Umělecké památky Prahy. Staré Město – Josefov, Praha 1996

Vlček Pavel (ed.): Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000

Vlnas Vít (ed.): Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století(prův. výst.), Praha 2001

Vlnas Vít: Ve službách protireformace. Michael Willmann a Jan Kryštof Liška,in: Kapustka Mateus / Klípa Jan / Koziel Andrzej / Oszczanowski Piotr / Vlnas Vít (eds.): Slezsko – perla v české koruně. Historie, kultura, umění (kat. výst.), Praha 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK