Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj újmy působené konfliktními zvláště chráněnými druhy volně žijících živočichů v ČR
Název práce v češtině: Vývoj újmy působené konfliktními zvláště chráněnými druhy volně žijících živočichů v ČR
Název v anglickém jazyce: Development in damage caused by conflict specially protected wild animal species in the Czech Republic
Klíčová slova: konfliktní druh; kompenzace; zákon č. 115/2000 Sb.; Phalacrocorax carbo; Castor fiber
Klíčová slova anglicky: conflict wild animal species; compensation payments, Act No. 115/2000; Phalacrocorax carbo; Castor fiber
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Plesník, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2011
Datum zadání: 17.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Způsob péče o konfliktní druhy volně žijících živočichů, zejména ptačí a savčí predátory, je v ČR předmětem zájmu nejen odborné, ale i širší veřejnosti. Pro nasměrování dalšího managementu je nezbytné mít k dispozici hodnověrné aktuální údaje o stavu, změnách a vývojových trendech jejich populací a jimi osídlených biotopů. Práce vyhodnotí demekologické parametry těchto druhů v ČR a vývoj nejdůležitějších činitelů, ovlivňujících výskyt, početnost a reprodukční úspěšnost těchto organismů. Zároveň navrhne nezbytná opatření včetně kompenzací za újmu na soukromém majetku.
Cílem práce je zjistit, zda se v ČR zvyšuje početnost konfliktních druhů a jejich eventuální příčiny a zda jsou státní finanční kompenzace za škody těmito druhy způsobené účinné natolik, aby to eliminovalo jejich nelegální likvidaci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK