Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Blücherův palác a barokní tvorba v Opavě
Název práce v češtině: Blücherův palác a barokní tvorba v Opavě
Název v anglickém jazyce: Blücher's palace and the Baroque production in Opava
Klíčová slova: Opava, baroko, Blücher, palác, Slezsko, Morava, architektura, Vídeň
Klíčová slova anglicky: Opava, Baroque, Blücher, palace, Silesia, Moravia, architecture, Vienna
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Macek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2011
Datum zadání: 17.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem bakalářské práce bylo představení barokního paláce s názvem Blücherův, který je situovaný v centru města Opava, seznámení se s jeho komplikovaným historickým a stavebním vývojem, průzkum fasád, interiérů, dokumentace paláce, ale také nastínění politické a kulturní situace, za které vzniklo toto barokní dílo.
Seznam odborné literatury
Literatura
BAKALA, J. (1987 ). Opava do roku 1945. V Opava a Slezské muzeum. Opava.
Blücherův palác v Opavě. Průvodní zpráva k úvodnímu projektu asanace. (1956).
BREUER, J. (2003). Opava- sborník k dějinám města 3. Opava.
DOKOUPIL, L., MYŠKA, M., SVOBODA, J. (2005). Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, 1. díl (A-M). Ostrava.
DOKOUPIL, L. MYŠKA, M., SVOBODA, J. (2005). Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, 2. díl (N-Ž). Ostrava.
GEBAUER, J. (1990). Náměstí a ulice města Opavy. Opava.
HORYNA, M. (1998). Jan Blažej Santini – Aichel. Praha.
HRUŠKOVÁ, J. (2009). Do opavské kulturní památky už nebude zatékat. Opavský a hlučínský deník.
HRUŠKOVÁ, J. (2009). Na jedné opavské ulici se nacházejí hned dva honosné historické paláce. Opavský a hlučínský deník.
CHRZANOWSKI, T., KORNECKI, M. (1961). Katalog zabytków sztuki w Polsce, zeszyt 2, powiat Glubczycki. Warszawa.
JEŘÁBEK, T., KROUPA, J. a kolektiv autorů. (2005). Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. Brno.
JIRÁSEK, Z., MEDKOVÁ M., VOJTAL P. (2000 ). Kniha o Opavě. Opava.
KALUS, J. M. (1994). Stará Opava. Opava.
KNAPÍKOVÁ, J. (2009). První dědičný kníže Blücher a Raduň u Opavy. Region Opavsko.
KORBELÁŘOVÁ, I. (2002). Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství. Opava.
KOTRBA V. (1953). Památkový rozbor chráněných objektů v historickém jádře města Opavy
KOŽUŠNÍKOVÁ, P. (2009). Blücherův palác chceme zpřístupnit veřejnosti. Region Opavsko.
KROUPA, J. (2009). Brno v době barokní. V Baroko: příběhy barokního Brna. Brno.
KROUPA, J. (2003). V zrcadle stínů. Morava v době barokní 1670- 1790. Brno.
KRSEK, I., KUDĚLKA Z., STEHLÍK M., VÁLKA J. (1996 ). Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Academia. Praha.
KUBNÝ, P. (2008). Blücherův palác sloužil také ruskému carovi Alexandru I. Region Opavsko.
KUČA, K. (2000 ). Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, IV. díl: Ml- Pan. Praha.
KUDĚLKA, Z. (1989). Architektura 17. století na Moravě. Dějiny českého výtvarného umění I. Od počátku renesance do závěru baroka. Praha.
KUDĚLKA, Z. (1989). Architektura od 90. let 17. století do 30. let 18. století na Moravě. V Dějiny českého výtvarného umění II. Od počátku renesance do závěru baroka. Praha.
MATLAS, P. (2003). Trh s měšťanskými domy v Opavě v letech 1648-1689. V Opava- sborník k dějinám města 3. Opava.
MATROSZOVÁ, V. (1999). Rod Larisch- Mönnichů na Karvinsku. Karviná.
MÜLLER K., ŽÁČEK R. a kolektiv autorů (2006 ). Opava, dějiny slezských měst. Praha.
PLESKOT, J. (1998). Slezská barokní kultura. Ostrava.
SAMEK, B. (1994). Umělecké památky Moravy a Slezska, 1. svazek, A/I. Praha.
SAMEK, B. (1999). Umělecké památky Moravy a Slezska, 2. svazek, J/N. Praha.
SCHWARZ, J. (1987). Opava po osvobození v roce 1945. V Opava a slezské muzeum. Opava.
SYROVÝ, B. (1972). Architektura. Praha.
ŠIGUT, F. (1965). Blücherův palác v Opavě. Opava.
ŠOPÁK, P. (2003). Klasicistní architektura Opavy let 1780- 1850. Opava.
ŠOPÁK, P., VOJTAL, P. (1998). Opava jako barokní rezidenční město. V Opava- sborník k dějinám města 1. Opava.
TOMAN, R. (2007). Baroko: architektura, sochařství, malířství. Praha.
VÁLKA, J. (1996). Morava reformace, renesance a baroka. Brno.

Archivní materiál, dokumenty a listiny
Zemský archív v Opavě:
ČZM Opava, plánky výstavních místností zemědělského muzea v Blücherově paláci, sign.: 9A, č. kart.: 3. (nedatováno).
INDRA, B. (1992). Život a dílo opavského barokního sochaře Johanna Georga Lehnera, 1992, 51fol., inventární číslo: 270. Články publikované v ČSZM-B.
INDRA, B. Města a jejich pamětihodnosti v 16. -20. stol., inventární číslo: 867, kart.: 51 (fotky- Biela- jezuitská kolej- 1812; Bl. Palác; zámek; m. sloup, Sob. palác).
INDRA, B. (1993). Stavba kostela sv. Jiří na Dolním náměstí v Opavě 1675-1687 a jeho stavitelé, 8 fol.
INDRA, B. (1955). Šlechtická kapela ve Velkých Hošticích v 2. pol. 18. stol., Inventární číslo: 271. Články publikované ve Slezském sborníku .
INDRA, B. (1992). Život a dílo opavského barokního sochaře Johanna Georga Lehnera, Inventární číslo: 270 . Články publikované v ČSZM-B .
KORBELÁŘOVÁ, I. (2005). Městský palác bruntálských z Vrbna v Opavě v pozůstalostním soupisu z roku 1688. časopis slezského zemského muzea, série B- vědy historické .
ŠIGUT, F. (nedatováno). Blücherův palác v Opavě, sign.: 80, č. kart.: 8. Pozůstalost Františka Šiguta.
ŠIGUT, F. (1964). Historie stavby zámku v Raduni u Opavy. Časopis slezského muzea, série B, vědy historické.
ŠIGUT, F. (nedatováno). Sobkův dům, sign.: 81, č. kart.: 8 . Pozůstalost Františka Šiguta.
Ústřední správa blücherovských velkostatků v Bravanticích, Plán adaptačních prací na Bluecherově domě na Jánské ulici č. 2 v Opavě. /Půdorys a nárys/, 58 x 42, kresl. a kolor. na paus., škála, autor Fr.Hruschka, Inventární číslo: 2043. (1883).
Ústřední správa blücherovských velkostatků v Bravanticích, Přístavba domu zemské vlády v Bluecherově paláci v Opavě, Sign.: 55/VII, kart. 389. (nedatováno).

Státní okresní archiv v Opavě:
Archív města Opava, Inv. Č 1371, karton 174, Plán rozšíření zadní části Blücherova paláce ze 7. června 1851. (1851).

Digitální zdroje
http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=12700. Získáno 25. 3. 2011
http://www.palaceslaska.pl/. Získáno 8. 4. 2011
http://www.zaopavu.cz/view.php?nazevclanku=mariansky-morovy-sloup&cisloclanku=2008080005. Získáno 14. 3. 2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK