Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Partnerské násilí ve vztazích mladých Čechů
Název práce v češtině: Partnerské násilí ve vztazích mladých Čechů
Název v anglickém jazyce: Partner violence in the relationships of young Czech people
Klíčová slova: násilí mezi intimními partnery, dating violence, násilí v manželství, mladí lidé, delikvence
Klíčová slova anglicky: intimate partner violence, dating violence, marital aggression, young people, delinquency
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2011
Datum zadání: 17.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 29.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
  Mgr. Simona Pikálková, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Disertační práce se zaměřuje na problematiku partnerského násilí mezi mladými Čechy a jeho širší souvislosti. Úvodní text se věnuje jak obecnějšímu zakotvení tohoto jevu v teoretických koncepcích, tak praxi a zjištění dosavadních výzkumů. Podstatná část práce je věnována problematice konstrukce, transformace a validizace škál měřících rozsah násilí v partnerských vztazích. Tyto škály byly aplikovány v kvantitativním šetření provedeném na reprezentativním vzorku mladých lidí ve věku 15 až 29 let (N = 870). V pasáži věnované výsledkům výzkumu jsou prezentovány zkušenosti mladých Čechů s násilím v jejich partnerských vztazích za uplynulých 12 měsíců, představena je také prevalence násilí vztahující se k jejich současnému/minulému partnerskému vztahu. Jiný pohled přináší analýza reciprocity páchání násilí ve vztahu. V rámci analýzy širších souvislostí se práce zaměřuje na obecné názorové klima panující mezi mladými Čechy ve vztahu k partnerství, na psycho-sociální rysy, kterými se vyznačují lidé zaangažovaní v násilných vztazích, na rodinné zázemí ze kterého vycházejí, na výskyt násilí v jednotlivých typech vztahů, a v neposlední řadě také na souvislost výskytu partnerského násilí a delikventních projevů.
Seznam odborné literatury
Acierno, R. 2000. Screening Measures for Domestic Violence, Sexual Assault, and Physical Assault. National Violence Against Women Prevention Research Center, Medical University of South Carolina.
Adams, A. E., C. M. Sullivan, D. Bybee, R. M. Greeson. 2008. „Development of the Scale of Economic Abuse.“ Violence Against Women 14: 563-588.
Agnew, R. 1991. „Strain and Subcultural Crime Theory.“ Pp 132 – 179 In Sheley, J. (ed.). Criminology: A Contemporary Handbook. Belmont, CA. Wadsworth.
Agnew, R. 1997. „The Nature and Determinants of Strain: Another Look at Durkheim and Merton.“ Pp. 27-51 In Agnew, R. N. Passas (eds.). The Future of Anomie Theory. Boston: Northeastern University Press.
Akers, R. L. 2000. Criminological theories: Introduction, evaluation, and application. Los Angeles. Roxbury.
Anderson, K. M., F. S. Danis. 2007. „Collegiate sororities and dating violence: An exploratory study of informal and formal helping strategies.“ Violence Against Women 13: 87−100.
Archer, J. 2000. „Sex differences in aggression between heterosexual partners: A meta-analytic review.“ Psychological Bulletin 126: 651−680.
Arias, I., P. Johnson. 1989. „Evaluations of physical aggression among intimate dyads.“ Journal of Interpersonal Violence 4: 298−307.
Bandura, A. 1973. Aggression: a social learning analysis. Oxford, England: Prentice-Hall.
Barnish, M. 2004. Domestic violence: A Literature review. HM Inspectorate of Probation. London.
Bell, K. M., A. E. Naugle. 2005. „Understanding stay/leave decisions in violent relationships: A behavior analytic approach.“ Behavior and Social Issues 14: 21−45.
Bartoš, F., Š. Soudková. 2011. „Přítomnost násilí ve vztazích mladých Čechů.“ Sociologický časopis. (v recenzním řízení).
Bookwala, J., I. H. Frieze, C. Smith, K. Ryan. 1992. „Prediction of dating violence: A multivariate analysis.“ Violence and Victims 7: 297−311.
Bowlby, J. 1969. Attachment and loss: Vol. 1: Attachment. New York, NY: Basic Books.
Bowlby, J. 1972. Attachment and loss: Vol. 2: Seperation, anxiety, and anger. New York, NY: Basic Books.
Bowlby, J. 1980. Attachment and loss: Vol 3: Loss, sadness, and depression. New York, NY: Basic Books.
Bourdieu, P. 1979. La Distinction. Paris: Les Editions de Minuit.
Brown, L. K., K. L. Puster, E. A. Vazquez, H. L. Hunter, C. M. Lescano. 2007. „Screening practices for adolescent dating violence.“ Journal of Interpersonal Violence 22: 456−464.
Browne, A. 1987. When battered women kill. New York, NY: Free Press.
Browne, A., K. R. Williams. 1993. „Gender, intimacy, and lethal violence: Trends from 1976 through 1987.“ Gender and Society 7: 78-98.
Burke T. W., M. L. Jordan, S. S. Owen. 2002. „A cross-national comparison of gay and lesbian domestic violence.“ Journal of Contemporary Criminal Justice 18: 231-257.
Burke, P. J., J. E. Stets, M. A. Pirog-Good. 1988. „Gender identity, self-esteem, and physical and sexual abuse in dating relationships.“ Social Psychology Quarterly 51: 272−285.
Buskote, A. 2008. Z pekla ven. Brno: Computer Press, a.s.
Buzawa, E. S., C. G. Buzawa. 1996. Domestic Violence. The Criminal Justice Response. Thousand Oaks: SAGE.
Campbell, J. C. 2002. „Health consequences of intimate partner violence.“ Lancet 359: 1331−1336.
Carlson, B. E. 1987. „Dating violence: a research review and comparison with spouse abuse.“ Social Casework 68: 16−23.
Cicchetti, D., P. W. Howes. 1991. „Developmental psychopathology in the context of the family: Illustrations from the study of child maltreatment.“ Canadian Journal of Behavioral Science 23: 257−281.
Cornelius, T. L., N. Resseguie. 2007. „Primary and secondary prevention programs for dating violence: A review of the literature.“ Aggression and Violent Behavior 12: 364−375.
Cohen, A. 1965. „The Sociology of the Deviant Act: Anomie Theory and Beyond.“ American Sociological Review 30: 5-14.
Coser, L. 1956. The Functions of Social Conflict.Glencoe, IL: Free Press.
Counts, D. A., J. K. Brown, J. C. Campbell, (eds.). 1992. Sanctions and sanctuary: Cultural perspectives on the beating of wives. Boulder, CO: Westview.
Crittenden, P., M. Ainsworth. 1989. „Attachment and child abuse.“ Pp. 432−462 In Cicchetti D., V. Carlson (eds.) Child maltreatment: Theory and research on the causes and consequences of child abuse and neglect. New York, NY: Cambridge University Press.
Crowne, D. P., D. Marlowe. 1960. „A New. Scale of Social Desirability Independent of Psychopathology.” Journal of Consulting Psychology 24: 349-354.
Čírtková, L. 2008. „Příčiny, formy a projevy domácího násilí.“ Pp 14 -19 In Záhora, J.: Domáce násilie – Nová prax a nová legislativa v Európe/Domestic violence – New Practise and Legislation in Europe. Bratislavská škola práva, fakulta práva.
Dahrendorf, R. 1988. The Modern Social Conflict. University of California Press: Berkeley and Los Angeles.
Dobash, R. E., R. P. Dobash. 1992. Women, violence, and social change. New York, NY: Routledge.
Dobash, R. E., R. P. Dobash. 1997. „Violence Against Women.“ Pp. 271-272 In O'Toole, L. L., J. R. Schiffman (eds.): Gender Violence. Interdisciplinary Perspectives. New York: New York University Press.
Durkheim, E. 1951. Suicide. Chicago: Free Press.
Dutton, D. G. 2007. Rethinking Domestic Violence. University Of British Columbia Press.
Dutton, D. G., Bodnarchuk, M. 2005. „Through a Psychological Lenses: Personality Disorder and Spouse Assault.“ In Loseke D. R., R. J. Gelles, M. M. Cavanaugh (eds.) Current controversies on family violence. Thousand Oaks.
Engels, F. 1993. Socialism: Utopian and Scientific. Bookmarks.
Erchak, G. M., R. Rosenfeld. 1994. „Societal isolation, violent norms and gender relations: A reexaminationand extention of Levinson´s model of wife beating.“ Cross-Cultural Research 28: 111-133.
Follette, V. M., P. C. Alexander. 1992. „Dating violence: current and historical correlates.“ Behavioral Assessment 14: 39−52.
Follingstad, D. R., R. G. Bradley, J. E. Laughlin, L. Burke. 1999. „Risk factors and correlates of dating violence: The relevance of examining frequency and severity levels in a college sample.“ Violence and Victims 14: 365−380.
Foshee, V. A. 1996. „Gender differences in adolescent dating abuse prevalence, types and injuries.“ Health Education Research 11: 275−286.
Frieze, I. H. 2000. „Violence in close relationships - Development of a research area: Comment on Archer 2000.“ Psychological Bulletin 126: 681−684.
Frieze, I. H., A. Browne. 1989. „Violence in marriage.“ Pp. 163−218 In Ohlin L., M. Tonry (eds.). Family Violence. Chicago, IL: University of Chicago Press.
Fromm, E. 1956. The Art of Loving. NY: Harper & Row.
Ganajová, M. 2009. Aplikace korespondenční analýzy v programu MS Excel. Nepublikovaná diplomová práce, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE.
Gelles, R. J. 1985. Family Violence. Annual Review of Sociology.
Gelles, R. J. 1998. Sociology by Gelles. McGraw-Hill College.
Gelles, R. J., M. A. Straus. 1988. Intimate Violence. New York: Simon and Schuster.
Goode, W. J. 1974. „World Revolution and Family Patterns.“ Pp 12 – 34 In Prothro, E., K. Lalab (eds.). Change in Family Patterns in the Arab, East Beirut. England. Heidelburg Press.
Graham-Kevan, N., J. Archer. 2003. „Intimate terrorism and common couple violence: A test of Johnson’s predictions in four British samples.“ Journal of Interpersonal Violence 18: 1247–1270.
Harper, F. W. K., A. G. Austin, J. J. Cercone, I. Arias. 2005. „The role of shame, anger, and affect regulation in men's perpetration of psychological abuse in dating relationships.“ Journal of Interpersonal Violence 20: 1648−1662.
Hebák, P., J. Hustopecký, I. Pecáková, M. Průša, H. Řezanková, A. Svobodová, P. Vlach. 2007. Vícerozměrné statistické metody 3. Praha: Informatorium.
Heise, L., C. Garcia-Moreno. 2002. „Violence by intimate partners.“ Pp: 87–121 In: Krug, E., L. L. Dahlberg, J. A. Mercy (eds.). World Report on Violence and Health. Geneva. World Health Organization.
Hettrich, E. L., D. K. O'Leary. 2007. „Females' reasons for their physical aggression in dating relationships.“ Journal of Interpersonal Violence 22: 1131−1143.
Holtzworth-Munroe, A., G. L. Stuart. 1994. „Typologies of Male Batterers: Three Subtypes and the Differences Among Them.“ Psychological Bulletin 116: 476 – 497.
Holtzworth-Munroe, A., J. C. Meehan, K. Herron, U. Rehman, G. L. Stuart. 2000. „Testing the Holtzworth-Munroe and Stuart (1994) batterer typology.“ Journal of Consulting and Clinical Psychology 68: 1000–1019.
Hronová, M. 2006. Sociologická sonda studentů v rámci projektu To si dovolit nesmíš. ROSA.
Hronová, M. 2009. Manuál pro učitele SŠ: Násilí ve vztazích teenagerů. ROSA.
Jackson, S. M. 1999. „Issues in the dating violence research: A review of the literature.“ Aggression and Violent Behavior 4: 233−247.
Jackson, S. M., F. Cram, F. W. Seymour. 2000. „Violence and sexual coercion in high school students' dating relationships.“ Journal of Family Violence 15: 23−36.
Jandourek, J. 2007. Sociologický slovník. Praha. Portál.
Jezl, D. R., C. E. Molidor, T. L. Wright. 1996. „Physical, sexual and psychological abuse in high school dating relationships: Prevalence rates and self-esteem issues.“ Child and Adolescent Social Work 13: 69−87.
Johnson, M. P. 1995. „Patriarchal terrorism and common couple violence: Two forms of violence against women in U. S. families.“ Journal of Marriage and the Family 57: 283-294.
Johnson, M. P. 2006. „Conflict and control: Gender symmetry and asymmetry in domestic violence.“ Violence Against Women 12: 1003–1018.
Johnson, M., K. J. Ferraro. 2000. „Research on Domestic Violence in the 1990s: Making Distinctions.“ Journal of Marriage and the Family 62: 948-963.
Johnson, M., J. M. Leone. 2005. „The Differential Effects of Intimate Terrorism and Situational Couple Violence.“ Journal of Family Issues 3: 322 – 349.
Kardová, V. 2005. Dating violence v české společnosti. Nepublikovaná diplomová práce Fakulta sociálních věd UK.
Kelly J. B, M. P. Johnson. 2008. „Differentation among types of intimate partner violence: research update and implications for intervention.“ Family court review 46: 476 –499.
Kurz, D. 1997. „Violence Against Women or Family Violence? Current Debates and Future Directions.“ Pp. 443-453 In O'Toole, L. L., J. R. Schiffman (eds.). Gender Violence. Interdisciplinary Perspectives. New York: New York University Press.
Kwong, M. J., K. Bartholomew, A. J. Henderson, S. J. Trinke. 2003. „The Intergenerational Transmission of Violence.“ Journal of Family Psychology 20: 581-588.
Lane, K., P. Gwartney-Gibbs. 1985. „Violence in the context of dating and sex.“ Journal of Family Issues 6: 45−56.
Lawson, D. M. 2003. „Incidence, Explanations and Treatment of Partner Violence.“ Journal of Counseling Development 81 (11): 19-33.
Leone, J. M., M. P. Johnson, C. L. Cohan, S. E. Lloyd. 2004. „Consequences of male partner violence for low-income minority women.“ Journal of Marriage and Family 66: 472–490.
Levy, B. 1991. Dating violence: Young women in danger. Seattle. WA: Seal Press.
Macmillan, R. I., R. Gartner. 1999. „When she brings home the bacon: Labour force participation and spousal violence against women.“ Journal of Marriage and the Family 61: 947-958.
Makepeace, J. M. 1981. „Courtship violence among college students.“ Family Relations 30: 97−102.
Makepeace, J. M. 1983. „Life events stress and courtship violence.“ Family Relations 32: 101−109.
Makepeace, J. M. 1986. „Gender differences in courtship violence victimization.“ Family Relations 35: 383−388.
Marshall, L. L., P. Rose. 1988. „Family of origin violence and courtship abuse.“ Journal of Counseling Development 66: 414−418.
Marhánková, J. 2006. „Domácí násilí: výpovědi žen žijících v azylovém domě.“ Gender, rovné příležitosti výzkum 7: 46-51.
Martinková, M. 2001. „Fyzické domácí násilí v oblasti hlavního města Prahy v roce 1999 -kriminologické aspekty.“ Pp. 1-116 In Martinková, M., R. Macháčková. Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci.
Merton, R. K. 1957. Social Theory and Social Structure, revised and enlarged edition. New York. Free Press of Glencoe.
Minow, M. 2000. „Between Intimates and Between Nations: Can Law stop the Violence?“ Case Western Reserve Law Review 4: 851-896.
Možný, I. 1990. Moderní rodina (mýty a skutečnost). Brno: Blok.
Munoz-Rivas, M. J., J. L. Grana, D. K. O'Leary, M. P. Gonzalez. 2007. „Aggression in adolescent dating relationships: Prevalence, justification, and health consequences.“ Journal of Adolescent Health 40: 298−304.
Nightingale, H., P. Morrissette. 1993. „Dating violence: Attitudes, myths, and preventive programs.“ Social Work in Education 15: 225−232.
O'Keefe, M., K. Brockopp, E. Chew. 1986. „Teen dating violence.“ Social Work 46: 3−8.
O'Leary, D. K. 1988. „Physical aggression between spouses: A social learning theory perspective“. Handbook of family violence. New York, NY: Plenum Press.
O'Leary, D. K., J. Barling, I. Arias, A. Rosenbaum, J. Malone, A. Tyree. 1989. „Prevalence and stability of physical aggression between spouses: A longitudinal analysis.“ Journal of Consulting and Clinical Psychology 57: 263−268.
O´Leary, K. D., J. Malone, A. Tyree. 1994. „Physicial aggression in early marrieage: Prerelationship and relationship effects.“ Journal of consulting and Clinical Psychology 62: 594-602.
Prospero, M. 2006. „The role of perceptions in dating violence among young adolescents.“ Journal of Interpersonal Violence 21: 470−484.
Quinney, R. 1970. The Social Reality of Crime. Little, Brown & Company.
Rhatigan, D. L., A. E. Street. 2005. „The impact of intimate partner violence on decisions to leave dating relationships: A test of the investment model.“ Journal of Interpersonal Violence 20: 1580−1597.
Riggs, D. S., D. K. O'Leary. 1989. A theoretical model of courtship aggression. Violence in dating relationships: emerging social issues. New York, NY: Praeger Publishers.
Riggs, D. S., D. K. O'Leary, F. C. Breslin. 1990. „Multiple correlates of physical aggression in dating couples.“ Journal of Interpersonal Violence 5: 61−73.
Robertson, K., T. Murachver. 2006. „Intimate partner violence: Linguistic features and accommodation behavior of perpetrators and victims.“ Journal of Language and Social Psychology 25: 406−422.
Roscoe, B., T. Kelsey. 1986. „Dating violence among high school students.“ Psychology: A Journal of Human Behavior 23 (1): 53−59.
Sanders, S. M. 2004. Teen Dating Violence: The Invisible Peril. Peter Lang Publishing, New York.
Schwartz, M., W. DeKeseredy. 1997. Sexual Assault on the College Campus: The Role of Male Peer Support. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Sev´er, A. 1997. „Introduction.“ Pp. 1-26 In A. Sev´er (ed.). A cross-cultural exploration of wife abuse. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.
Shorey, R. C., T. L. Cornelius, M. K. Bell. 2008. „A critical review of theoretical frameworks for dating violence: Comparing the dating and marital fields.“ Aggression and Violent Behavior 13: 185–194.
Siegel, L. J., B. C. Welsh. 2009. Juvenile delinquency: theory, practise and law. Wadsworth, Cengage learning.
Sigelman, C. K., C. J. Berry, K. A. Wiles. 1984. „Violence in college students' dating relationships.“ Journal of Applied Social Psychology 5: 530−548.
Sherman, L. W., J. D. Schmidt, D. P. Rogan. 1992. Policing domestic violence: Experiments and dilemmas. Free Press.
Smith, D. M., J. Donnelly. 2001. „Adolescent dating violence: A multi-systemic approach of enhancing awareness in educators, parents, and society.“ Journal of Prevention and Intervention in the Community 21: 53−64.
Sorenson, S. B., K. A. Thomas. 2009. „Views of intimate partner violence in same- and opposite-sex relationships.“ Journal of Marriage and Family 71: 337–352.
Sousa, C. A. 1999. „Teen dating violence: The hidden epidemic.“ Family and Conciliation Courts Review 37: 356−374.
Straight, E. S., F. W. K. Harper, I. Arias. 2003. „The impact of partner psychological abuse on health behaviors and health status in college women.“ Journal of Interpersonal Violence 18: 1035−1054.
Stets, J. E., M. A. Pirog-Good. 1989. „Sexual aggression and control in dating relationships.“ Journal of College Student Development 33: 75−86.
Stets, J. E., M. A. Straus. 1989. „The marriage licence as a hitting licence: A comparison of assaults in dating, cohabiting and married couples.“ Journal of Family Violence 4: 161−180.
Straus, M.A. 1976. „Sexual inequality, cultural norms, and wife-beating“. Pp. 543-559 In Viano, E. C. (ed.). Victims and society. Washington DC: Visage Press.
Straus, M. A. 1979. „Measuring intrafamily conflict and violence: The conflict tactics (CT) scales.“ Journal of Marriage and the Family 41: 75−88.
Straus, M. A. 1990. „Injury, frequency, and the representative sample fallacy in measuring wife beating and child abuse.“ Pp. 75-89 In Straus, M. A., R. J. Gelles (eds.). Physical Violence in American Families: Risk Factors and Adaptions to Violence in 8,145 Families. New Brunswick: Transaction Publishers.
Straus, M. A. 1992. „Sociological research and social policy: The case of family violence.“ Sociological Forum 7: 211-237.
Straus, M. A. 2001. Scoring and norms for the CTS2 and CTSPC. Family Research Laboratory, University of New Hempshire.
Straus, M. A. 2004. „Prevalence of Violence Against Dating Partners by Male and Female University Students Worldwide.“ Violence Against Women 10: 790−811.
Straus, M. A. 2007. Violence against dating partners in world perspective: The International Dating Violence Study. Durham, NH: Family Research Laboratory, University of New Hampshire.
Straus, M. A., R. R. Gelles, S. K. Steinmetz. 1980. Behind closed doors: Violence in the American family. New York, NY: Doubleday.
Straus, M. A., S. L. Hamby, S. Boney-McCoy, D. B. Sugerman. 1996. „The Revised Conflict Tactics Scales.“ Journal of Family issues 17: 283−316.
Straus. M. A., G. T. Hotaling. 1980. The Social causes of husband-wife violence. University of Minnesota Press.
Sugarman, D. B., G. T. Hotaling. 1989. „Violent men in intimate relationships: An analysis of risk markers.“ Journal of Applied Social Psychology 19: 1034−1048.
Tjaden P., N. Thoennes, C. J. Allison. 1999. „Comparing violence over the life span in samples of same-sex and opposite-sex cohabitants.“ Violence and Victims 14: 413 - 425.
Truman-Schram, D. M., A. Cann, L. Calhoun, L. Vanwallendael. 2000. „Leaving an abusive dating relationship: An investment model comparison of women who stay versus women who leave.“ Journal of Social and Clinical Psychology 19: 161−183.
Turk, A. T. 1997. „Class, Conflict, and Criminalization.“ Sociological Focus 10: 209-220.
Vaníčková, E. 2004. „Násilí mezi milenci.“ Psychologie dnes 10(4): 22 –23.
Vymětalová, S. 2001. „Domácí násilí: přirozený jev?“ Sociologický časopis 37: 103 – 121.
Walby, S., J. Allen. 2009. Domácí násilí, sexuální napadení a pronásledování: výsledky britského průzkumu o kriminalitě. Praha. Institut pro kriminologii a sociální prevenci.
Waldner-Haugrud L. 1998. „Sexual coercion in lesbian and gay relationships: A review and critique.“ Aggression and Violent Behavior 4:139-149.
Waters, E., G. Posada, J. Crowell, L. Keng-ling. 1993. „Is attachment theory ready to contribute to our understanding of disruptive behavior problems?“ Development and Psychopathology 5: 215−224.
Weiss, P., J. Zvěřina. 2001. Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Praha. Portál.
Winstok, Z. 2008. „Conflict escalation to violence and escalation of violent conflicts.“ Children and Youth Services Review 30: 297-310.
Williams F. P., M. D. McShane, 1994. Criminological Theory. Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall.
Yllö, K. A. 2005. „Through a Feminist Lenses: Gender, Diversity and Violence: Extending the Feminist Framework.“ Pp. 19-34 In Loseke D. R., R. J. Gelles, M. M. Cavanaugh. Current controversies on family violence. Thousand Oaks.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK