Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Internacionalizácia v západoslovanských jazykoch. Konfrontačný pohľad na internacionalizácii lexiky češtiny, poľštiny a slovenčiny
Název práce v jazyce práce (slovenština): Internacionalizácia v západoslovanských jazykoch. Konfrontačný pohľad na internacionalizácii lexiky češtiny, poľštiny a slovenčiny
Název práce v češtině: Internacionalizace v západoslovanských jazycích. Konfrontační pohled na internacionalizaci lexika češtiny, polštiny a slovenštiny
Název v anglickém jazyce: Internationalization in the Western Slavic languages. Confrontational view of the internationalization of lexical systems of Czech, Polish and Slovak Lexis
Klíčová slova: internacionalizace|internacionalizmus|konfrontační lingvistika|jazykové kontakty|čeština|polština|slovenština
Klíčová slova anglicky: internationalisation|internationalism|confrontational linguistics|language contacts|Czech|Polish|Slovak
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2011
Datum zadání: 17.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.09.2018 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Olga Martincová, CSc.
  prof. Miroslaw Banko, Dr.
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem dizertační práce je zmapování internacionalizace v západoslovanských jazycích – v češtině, polštině a slovenštině - se zaměřením na shody a rozdíly při přebírání a začleňování internacionálních lexikálních jednotek do jazykového systému daných jazyků. Práce bude sledovat fonetické, ortografické, morfologické a slovotvorné přizpůsobení se těchto lexikálních jednotek novému jazykovému prostředí, tendence a vývojové procesy při jejich zdomácňování ve vzájemném mezijazykovém srovnání – adaptaci převzetí internacionálního charakteru, sledování napětí mezi tendencí k internacionalizaci a tendencí ke tvoření z domácích zdrojů a produkty tohoto napětí (např. vznik synonym, vzájemný vztah, vznik/zánik jednoho z výrazů), šíři a typy mezijazykové homonymie, stylistické a rodové diference, a také srovnání slovotvorných hnízd internacionální lexiky.
Výsledkem a přínosem disertace by mělo být podrobné, souhrnné a komparativní pojednání o tendencích k internacionalizaci a internacionální lexice v současné češtině, polštině a slovenštině jako projevu diachronních a synchronních jazykových procesů se zřetelem k jejich kulturně-sociálnímu kontextu.

Struktura práce:
1. Současný stav bádání v oblasti procesů a produktů přebírání internacionálních jazykových prostředků
2. Jazykové vztahy a kontakty. Zdroje internacionalizmů v češtině, polštině a slovenštině
3. Internacionalizace:
3.1. Historické tendence
3.2. Současné tendence
4. Tendence k internacionalizaci a tendence k nacionalizaci v lexice. Paradigmatické vztahy, zejména synonymie internacionálních a domácích jazykových prostředků
5. Diferenční lexikální internacionální jednotky v češtině, polštině a slovenštině. Diference
a. lexikální
b. sémantické
c. slovotvorné
d. stylistické
e. morfologické
f. grafické/pravopisné
6. Mezijazyková homonyma internacionálního původu
7. Shrnutí a závěry
Seznam odborné literatury
BLANÁR, V.: Porovnávanie lexiky slovanských jazykov z diachronického hľadiska. Veda Bratislava 1993.
BLANÁR, V.: K procesu zdomácňovania lexikálnych prvkov v blízko príbuzných jazykoch. Slavia, 61, 1992, s. 447 - 452.
BOSÁK, J.: Spoločenské a lingvistické zdroje purizmu. Jazyková politika a jazyková kultúra. 1986, s. 61 - 68.
BUZÁSSYOVÁ, K.: Opakovaná internacionalizácia a problém identifikácie morfomlogických a lexikálnych jednotiek. Jazykovedný časopis 42, 1991, s. 89 – 104.
BUZÁSSYOVÁ, K.: Niektoré rozdiely v stupni internacionalizácie medzi češtinou a slovenčinou. - In: Slavica Pragensia. XXX. Acta Universitatis Carolinae. Ed. V. Budovičová. Praha: Universita Karlova 1989, s. 77 - 83.
Český jazyk na přelomu tisíciletí, red. F. Daneš a kol. Praha 1997.
DAŠKOVÁ, K.: Slová z dovozu. Rozprávanie o starších, novších i celkom nedávno „dovezených“ cudzích slovách. Bratislava 2002.
HORECKÝ, I - BUZÁSSYOVÁ, K - BOSÁK, J. a kôl.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Veda Bratislava 1989.
Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference Praha, 16. - 18. června 2003. Ed. Z. Tichá, A. Rangelová. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2003.
JEDLIČKA, A.: Proces internacionalizace slovní zásoby. In: Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha 1978, s. 173-176.
Języki słowiańskie wobec współczesnych przemian w krajach Europy środkowej i wschodniej. Ed. S. Gajda, Opole 1993.
KLESZCZOWA, K.: Rola pożyczek w przekształcaniu systemu słowotwórczego. In: Słowotwórstwo i inne sposoby nominacji, Katowice 2000, s. 203 – 208.
Komparacja współczesnych języków słowiańskich. Słowotwórstwo/Nominacja. Ed. I. Ohnheiser (Innsbruck, Austria), S. Gajda. Opole 2003.
Neologizmy v dnešní češtině. Ed. O. Martincová a kol. Praha 2005.
NEWERKLA, S. M.: Postavenie češtiny při sprostredkovaní germanizmov do slovenčiny (a poľštiny). Slovenská reč, 72, 2007, s. 21-34.
Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Sociolinguistica Slovaca 3. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava 1997.
SMÓŁKOWA, T.: Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej. Kraków 2001.
WASZAKOWA, K.: Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie wsółczesnej polszczyźny. Warszawa 2005.
WITASZEK-SAMBORSKA, M.: Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie. Poznań 1993.
Zborník Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch – za a proti. Ed. J. Bosák. Bratislava: VEDA 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK