Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence specifických vývojových poruch u dětí ze znevýhodněného prostředí, jejichž rodiče jsou uživateli drog
Název práce v češtině: Prevence specifických vývojových poruch u dětí ze znevýhodněného prostředí,
jejichž rodiče jsou uživateli drog
Název v anglickém jazyce: Prevention of specific development disorders
in children from disadvantaged backgrounds,
whose parents are drug users
Klíčová slova: Prevence, specifické vývojové poruchy a ADHD, rodiče uživatelé drog, atmosféra rodinného prostředí, intervence.
Klíčová slova anglicky: Prevention, specific developmental disorders and ADHD, parents of drug users, the atmosphere in a family environment, intervention.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN (11-00610)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2011
Datum zadání: 27.01.2011
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část: Vývojová psychologie u dětí předškolního věku, výchova dětí od 3-6 let, specifické vývojové poruchy, přehled odborné literatury
Cíl výzkumu: Zjistit vliv rodičů uživatelů na vývoj dítěte, prevence vývojových poruch u dětí ze znevýhodněného prostředí, vzdělávání těchto dětí pro konkurence schopnost mezi svými vrstevníky. Cílem práce bude zodpovědět otázky:
Jak vzdělávat děti ze znevýhodněného prostředí, jejichž rodiče jsou uživateli drog?
Zvýší se jejich konkurence schopnost mezi vrstevníky?
Metody: Kasuistická práce, anamnestické údaje dítěte do první intervence, analýza dokumentace, pozorování, rozhovor s rodičem, které má dítě v péči, rozhovor s pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání dítěte.
Výstup: Porovnání výsledků s odbornou literaturou, diskuse, odpověď na otázky výzkumu.
Seznam odborné literatury
Bacus, A. (2009). Vaše dítě ve věku od 3 – 6 let. Praha: Portál.
Bechyně, M., & Bechyňová, R. (1996). Mízní otok – lymfodém, komplexní terapie. Praha: Phlebomedica.
Bruceová, T. (1996). Předškolní výchova. Praha: Portál.
Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologického výzkumu. Praha: Portál.
Fontana, D. (1997). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál.
Kárová, V. (2007). Šimonovy pracovní listy 6. Praha: Portál.
Kárová, V. (2007). Šimonovy pracovní listy 8. Praha: Portál.
Krejčířová, O. et al. (2002). Kapitoly ze speciální pedagogiky. Praha: Eteria.
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Havlíčkův Brod: Grada.
Matějček, Z. (2005). Výbor z díla. Praha: Karolinum.
McFadden, J. (2010, September 30). Attention deficit disorder genetic roots. The Guardian,from http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/sep/30/attention-deficit-disorder-genetic-roots
Olszewski, D., Giraudon, I., Hedrich, D. & Montanari, L. (2010). Hlasy žen. Zkušenosti a vnímání žen, které musí v Evropě čelit problémům souvisejícím s drogami. Praha: Centrum adiktologie a SCAN.
Pešová, I., & Šamalík, M. (2006). Poradenská psychologie pro děti a mládež. Havlíčkův Brod: Grada.
Pipeková, J. et al. (1998). Kapitoly speciální pedagogiky. Brno: Paido.
Prestová, I.,& Maxová, V. (2009). Ženy a drogy. Praha: Sananim.
Sedláčková, S.,& Havlová, B. (2010). Centrum pro rodinu - Slunečnicová zahrada. Praha: MŠMT.
Sedmík, J. (1999). Masáže, kompletní kniha masážních technik. Praha: Svoboda.
Sobotková, I. (2007). Psychologie rodiny. Praha: Portál.
Srdečný, V., Osvaldová, I., & Srdečná, H. (1997). Správné držení těla. Praha: Onyx.
Srdečný, V., Osvaldová, I., & Srdečná, H. (1997). Cvičení podle Klappa. Praha: Onyx.
Schwarz, J.,& Brázdová, Z. (2006). Výživa hrou aneb s Danem jíme zdravě. Benešov: Institut Danone. Výukový CD - Rom nosič.
Train, A. (2001). Nejčastější poruchy chování dětí. Praha: Portál.
Třesohlavá, Z., Černá, M.,& Kňourková, M. (1990). Dříve než půjde do školy. Praha: Avicenum.
Vágnerová, M. (1997). Vývojový psychologie I. Praha: Karolinum.
Williams, N. M., Zaharieva, I., & Martin, A. et al. (2010, September 30). New study claims ADHD 'has a genetic link'. The Lancet, from [http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)61109-9/abstrakt] doi: 10.1016/S0140-6736(10)61109-9
Zemánková, M.,& Vyskotová, J. (2010). Cvičení pro hyperaktivní děti. Havlíčkův Brod: Grada.
Žáčková, H.,& Jucovičová, J. (2007). Metody práce s dětmi s LDM (ADHD,ADD) především pro rodiče a vychovatele. Praha: D+H.
Předběžná náplň práce
Teoretická část: Vývojová psychologie u dětí předškolního věku, výchova dětí od 3-6 let, specifické vývojové poruchy, přehled odborné literatury.
Cíl výzkumu: Ukázka jak pracovat na prevenci vývojových poruch u dětí ze znevýhodněného prostředí, vzdělávání těchto dětí pro konkurence schopnost mezi svými vrstevníky.
Cílem práce bude zodpovědět otázky:
Jak vzdělávat děti ze znevýhodněného prostředí, jejichž rodiče jsou uživateli drog?
Zhodnocení stavu dítěte vzhledem k vývojové teorii před a po intervenci.
Metody: Kasuistická práce, anamnestické údaje dítěte, vývojové aspekty do první intervence, analýza dokumentace, pozorování, rozhovor s rodičem, které má dítě v péči, s dítětem, rozhovor s pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání dítěte, popis intervencí zaměřených na vzdělávání dítěte.
Výstup: Porovnání výsledků s odbornou literaturou v teoretické části bakalářské práce, diskuse, odpověď na otázky výzkumu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Theoretical part: Developmental Psychology at preschool age, education of children from 3-6 years, specific developmental disorders, summary of scientific literature.
Research Objectives: To assess the influence of drug using parents on child development, prevention of developmental disorders in children from disadvantaged backgrounds, education of these children to make them competitive and able among their peers. The aim of the work will be to answer the following questions:
How to educate children from disadvantaged backgrounds, whose parents are drug users?
Can this improve their competitiveness among their peers?
Methods: casuistic work, anamnestic data of the child to the first intervention, documentation analysis, observation, interview with a parent who has child custody, interview the staff involved in the child's education.
Output: Comparing results with the literature available, discussion, responding to research questions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK