Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kationtové antimikrobiální peptidy jako potenciální léčiva
Název práce v češtině: Kationtové antimikrobiální peptidy jako potenciální léčiva
Název v anglickém jazyce: Cationic antimicrobial peptides as potential drugs
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.01.2011
Datum zadání: 14.01.2011
Datum a čas obhajoby: 23.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2014
Oponenti: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem posluchače je provést literární rešerši a přehlednou formou zpracovat údaje potenciálních léčivech ze skupiny kationických antimikrobiálních peptidů. Tato problematika dosud nebyla formou diplomové práce zpracována. Pro splnění úkolu bude student používat literaturu uvedenou v seznamu literatury na druhé straně tohoto zadání a při volbě formální úpravy diplomové práce se může řídit rešeršními diplomovými pracemi zpracovanými dříve na jiná témata.
Seznam odborné literatury
Chemical Abstracts (SciFinder)
Web of Science
PubMed
Scopus
originální práce v časopisech, případně patenty
Vymětal, J.: Bibliografické citace dle ČSN ISO 690. Chem. Listy 2001, 95, 431 - 438
Vymětal, J.: Bibliografické citace dle ČSN ISO 690 - oprava chyb. Chem. Listy 2001, 95, 683 - 684
Doporučení redaktorům odborných a popularizačních časopisů přírodovědeckého zaměření, autorům vysokoškolských i středoškolských přírodovědných učebnic a tvůrcům odborných právních textů s touto tematikou. Chem. Listy. 2004, 98, 943 - 949

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK