Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teoretičeskije aspekty učebnika češskogo jazyka dlja ukraincev - uroven´ A1 CEFR
Název práce v jazyce práce (ruština): Teoretičeskije aspekty učebnika češskogo jazyka dlja ukraincev - uroven´ A1 CEFR
Název práce v češtině: Teoretické aspekty učebnice češtiny pro Ukrajince – úroveň A1 SERR
Název v anglickém jazyce: Theoretical Aspects of the Czech Textbook for Ukrainian Speakers - Level A1 CEFR
Klíčová slova: učebnice, čeština jako cizí jazyk, ukrajinští mluvčí, SERR
Klíčová slova anglicky: textbook, Czech as a foreign language, Ukrainian speakers, CEFR
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: ruština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2011
Datum zadání: 13.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 04.07.2016 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 04.07.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Olga Palamarchuk
  PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod. Tato práce se obrací k potřebám početné skupiny východoslovanských zájemců o češtinu, zejména těch, kdo přistupuje k osvojování tohoto jazyka na pozadí ukrajinštiny. Tradičně velký zájem Ukrajinců o češtinu v posledních letech ještě vzrostl v důsledku politických a hospodářských změn. Kromě studentů studujících tento západoslovanský jazyk v rámci vysokoškolských programů je mezi nimi zároveň hodně těch, kteří si přejí osvojit češtinu k realizaci ryze praktických potřeb. Jedná se o lidi přechodně pracující v ČR nebo usilující o získání trvalého pobytu. (Ukrajinců s povolením k pobytu v ČR je podle statistik z r. 2007 až 125 407 osob.)
Univerzitní kurzy češtiny nejsou schopné uspokojit vzdělávací potřeby této cílové skupiny. Jsou zpravidla příliš náročné na čas (počítají s několika lety výuky), příliš rozsáhlé (snaží se představit jazyk v celé jeho šíři) a navíc jsou orientované na filologický způsob výuky jazyka, při němž se ve středu pozornosti ocitá věda o jazyce, a teprve potom jazyk sám.
Dnešní lingvodidaktika si plně uvědomuje přednosti učebních materiálů orientovaných na konkrétní cílovou skupinu. Zřetel k mateřštině studujícího je jedním z klíčových předpokladů tvorby učebnice „na míru“. Tento princip se úspěšně uplatňuje v mnoha kvalitních učebnicích češtiny pro anglické, německé či ruské mluvčí. Ukrajinský zájemce o češtinu se bohužel musí stále spokojit s velmi skromným výběrem učební literatury.
Na ukrajinském knižním trhu jsou české učebnice zastoupeny pouze nepatrně. Mezi nejdostupnější tituly patří učebnice J. Poráka (1981, 1978, 1976), A. Širokové (1990, 1988, 1981, 1961), L. Danylenko (2007, 2006). Učebnice české provenience zatím jsou pro ukrajinské zájemce o češtinu skoro nedostupné. Stejně neuspokojivá je i situace se zajištěním mnohých ukrajinských škol, jazykových center a kurzů českými učebními materiály. Dokonce renomované vysoké školy jako Kyjevská národní univerzita se potýkají s nedostatkem učebnic. Tento deficit představuje pro bohemisty velkou výzvu. Moderní učebnice, které by měly na zřeteli potřeby a zvláštnosti ukrajinsky mluvících zájemců, jsou na východoslovanském trhu dávno očekávány.
Předmět. S ohledem na výše zmíněné skutečnosti považujeme za velice aktuální a užitečné obrátit se k problémům vypracování učebních materiálů speciálně určených ukrajinským mluvčím. Zvláštní pozornost hodláme věnovat cílové skupině, již lze vymezit těmito parametry:
- studující, jejichž mateřštinou je ukrajinština (vzhledem ke specifické jazykové situaci na Ukrajině předpokládáme také znalost ruštiny, což ale není nutnou podmínkou);
- v češtině začátečníci (úroveň А1 SERR);
- dospělí;
- učící se převážně formou samostudia (výuka pod vedením učitele není vyloučena);
- na počáteční etapě učící se mimo české jazykové prostředí;
- zajímající se o český jazyk hlavně za účelem složení zkoušky k trvalému pobytu a následnému vykonání povolání v ČR (jiná motivace samozřejmě také není vyloučena).
Předmětem naší práce budou teoretické aspekty tvorby učebnice češtiny pro Ukrajince odpovídající úrovni A1 Společného Evropského Referenčního Rámce. Po zkoumání naší cílové skupiny se budeme zabývat problematikou výuky blízce příbuzného jazyka, didaktiky dospělých, autodidakticky, výuky cizího jazyka na počátečné etapě. Nezbytnou součástí našeho bádání bude studium dostupné odborné literatury z této problematiky a analýza učebnic – nejenom češtiny, ale i jiných slovanských jazyků jako cizích. Dále se soustředíme na obsahovou a formální stránku učebnice češtiny pro Ukrajince. Pozornost bude věnována takovým otázkám, jako je lexikální a gramatické minimum, výběr materiálů pro textovou část, cvičení a úlohy, organizace učiva v rámci jednotlivé lekce a celého cyklu apod.
Cíl práce. Hlavním cílem práce je studium a shrnutí poznatků z rozsáhlé problematiky tvorby učebnice pro určitou cílovou skupinu. Nahlédnutí do zkušeností mnoha odborníků, kritické hodnocení a systematizace různých teorií a pohledů by měla přivést k vypracování jistého souboru doporučení, která by v budoucnu mohla být užitečná pro tvůrce nových učebních materiálů. Praktickým výsledkem naší práce bude zároveň pokus o návrh části učebnice určené již zmíněné cílové skupině.
Současný stav problematiky. Problematika tvorby kvalitních učebnic cizího jazyka daleko přesahuje meze ryze didaktické. Některé její aspekty řeší sociologie, psychologie učení, marketing v oblasti knihovnictví a knihkupectví, obecná teorie a praxe tvorby didaktických prostředků, lingvistika a další. Vedle poznatků, které poskytují tvůrcům učebnic tyto vědní obory, jsou mimořádně cenné a důležité také jejich, autorů, vlastní pedagogické zkušenosti. Přes veškerou popularitu češtiny ve východoslovanském prostředí, dodnes se jí nedostalo souhrnného a zevrubného monografického zpracování, které by projektovalo ruský či ukrajinský pohled na češtinu a řešilo podstatné otázky výuky tohoto blízce příbuzného jazyka.
Přesto se jednotlivým relevantním otázkám už dost dlouho a intenzivně věnují čeští a zahraniční odborníci. Problémy tvorby učebnic se řadu let úspěšně zabývají čeští a zahraniční odborníci. Stačí si připomenout práce J. Průchy, M. Valenty a dalších. V posledních letech stále větší pozornost je věnována andragogice, i když mnoho otázek zatím zůstává nedostatečně zodpovězených. Jednou z takových je kupříkladu otázka autodidakticky dospělých. V tomto směru myslíme, že je velice přínosná zkušenost sovětské psycholingvistiky a metodiky výuky ruštiny jako cizího jazyka. Mnohem méně prozkoumána je oblast metodiky výuky blízce příbuzného jazyka, zejména slovanského jazyka v jinoslovanském prostředí. Práce z kontrastivní lingvistiky kompenzují tento nedostatek pouze částečně. Velice skromný je zatím také výběr učebnic češtiny určených přímo ukrajinským zájemcům.
Celkem vzato lze říci, že existuje reální potřeba v shrnutí a sjednocení údajů z různých oblastí vědění, což by pomohlo budoucím autorům učebnic k vytvoření didaktických materiálů na míru určité skupině zájemců nejen o češtinu, ale i o jakýkoli další slovanský jazyk.
Metody a postupy. K dosažení vytčeného cíle hodláme použít tyto metody:
- sociolingvistický (průzkum cílové skupiny)
- psycholingvistický (psychologie učení, autodidaktika)
- didaktický (metodika výuky blízce příbuzného jazyka)
- lingvistický (kontrastivní výzkum jazyků), eventuálně metody a postupy další.
Základním postupem při práci na zvoleném tématu bude četba, analýza a shrnutí souvisejících odborných pramenů.
Vlastní výzkum. Pokus o realizaci. Zkoumání takto vymezené problematiky by mělo vyústit do zformulování teoretických aspektů tvorby učebnice pro Ukrajince (úroveň A1) a pokusu o vlastní zpracování návrhu učebního materiálu určeného této cílové skupině.
Závěry. Dnešní doba předkládá velké požadavky na kvalitu vzdělání, které je chápáno jako celoživotní proces. Znalost cizích jazyků se stává nezbytnou podmínkou dobrého pracovního uplatnění lidí nejrůznějších povolání. Pro ty, kteří se rozhodli pro život a práci v zahraničí, je znalost jazyka klíčovým činitelem rozhodujícím o úspěšném začlenění do společnosti a v konečném důsledku i o kvalitě jejich života.
Ukrajinci jsou jednou z nejpočetnějších menšin v ČR. Představují zároveň nejvýznamnější část tzv. pracovní imigrace. Neznalost nebo nedostatečná znalost českého jazyka je pro ně silným diskriminačním faktorem. Kromě toho změny v zákonodárství o cizincích kladou nové vyšší nároky na úroveň jazykové vybaveností přistěhovalců, kteří nově musí pro získání povolení k trvalému pobytu v ČR prokázat znalost češtiny na úrovní A1 SERR. Potřeba vypracování komplexu učební a metodické literatury pro tuto cílovou skupinu je proto velmi naléhavá. Naše práce by měla být jedním z mnoha dalších kroků vstříc těmto zájemcům.
Seznam odborné literatury
Bibliografie
Bejlinson, V. G.: Arsenal obrazovanija: Charakteristika, podgotovka, konstruirovanije učebnych izdanij. Moskva, Prosveščenije 1986. 286 s.
Běličová, H.: Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských. Praha, Karolinum 1998. 222 s.
Beneš, M.: Andragogika. Praha, Grada 2008. 135 s.
Blažek, J.: Pokyny pro autory a recenzenty učebnic všeobecně vzdělávacích předmětů v učňovském a odborném školství. Praha, SPN 1979. 41 s.
Dalewska-Greń, H.: Jezyki slowiańskie. Warszawa, Wydawnictwo naukowe PWN 1997. 665 s.
Grammatičeskaja interferencija v uslovijach nacionáľno-russkogo dvujazyčija. Moskva, Nauka 1990. 203 s.
Hádková, M.; Jílek, J.; Vlasáková, K.: Čeština jako cizí jazyk, úroveň A1. Praha, MŠMTČR 2005(elektronický zdroj).
Hádková, M.: Čeština s druhé strany. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně 2008. 223 s.
Hendrich, J. a kol.: Didaktika cizích jazyků. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1988. 498 s.
Hrdlička, M.: Cizí jazyk čeština. Praha, ISV nakladatelství 2002. 150 s.
Hrdlička, M.: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka: k prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. Praha, Karolinum 2009. 158 s.
Hronová, K.: Čeština jako cizí jazyk: vstupní kurs a základní gramatika. Praha, Didakta 2009. 115 s.
Choděra, R.: Didaktika cizích jazyků: úvod do vědního oboru. Praha, Akademie 2006. 209 s.
Judasová, K.: Výuka češtiny rusky či slovansky mluvících studentů v ÚJOP UK (online, http://www.auccj.cz/starestranky/rusko.htm)
Komorowska, H.: Nauczanie jezyka obcego a interferencja: Audiolingwalizm, kognitivizm, interferencja. Warszawa, WSP 1980. 194 s.
Kontrastivnaja lingvistika i metodika prepodavanija inostrannych jazykov. Černjachovskaja L. A. (ed.). Moskva, MGPI im. Morisa Toreza 1987. 132 s.
Krucka, B.: Kontrasty polsko-rosyjskie w zakresie morfologii a zjawiska interferencji (na podstave jezyka polskich studentow ze Wschodu). Lask-Warszawa, Leksem 2006. 563 s.
Lewandowski J.: Nauczanie jezyka polskiego cudzoziemcow w Polsce: Monografia glottodydaktyczna. Warszawa, Wydawnictwo Universytetu Warszawskiego 1985. 266 s.
Lotko, E.: Synchronní konfrontace češtiny a polštiny: soubor statí. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého 1997. 152 s.
Martinková, V.: Zahraniční učebnice jako zdroj inspirace pro tvorbu nových českých učebnic. In: Proměny vzdělávání v mezinárodním kontextu. Průcha, J. (ed.). Praha, Ústav pedagogických a psychologických výzkumů UK 1992. 155 s.
Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo na načaľnom etape obučenija. Dergačeva, G. I. [et al.]. Moskva, Russkij jazyk 1983. 164 s.
Leška, O.: Mluvnice současné ukrajinštiny. / Leška, O.;Savický, N.; Šišková, R. Praha, Slovanský ústav: Euroslavica 2001. 235 s.
Mužík, J.: Andragogická didaktika. Praha, Codex Bohemia 1998. 271 s.
Pavlovkin, M.; Macková, Z.: Žiak a učebnica: psychologické východiska tvorby učebníc pre mladších žiakov. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatelstvo 1989. 123 s.
Pösingerová, K.: Problematika negativních transferů při výuce polského jazyka v českém jazykovém prostředí. Praha, Karolinum 2001. 142 s.
Programma i metodičeskije ukazanija eksperimentaľnogo kursa po češskomu jazyku dlja učaščichsja 6-7-ch Klatov/ Komnjacka L. A. (ed.). Sankt-Peterburg, Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet 1997. 28 s.
Průcha, J.: Jak psát učební texty pro distanční studium: (malá abeceda pro autory). Ostrava, VŠB – Technická univerzita, Regionální centrum celoživotního vzdělávání 2003. 27 s.
Průcha, J.: Hodnocení obtížnosti učebnic. Struktury a parametry učiva. Praha, SNTL 1984. 95 s.
Průcha, J.: Interkulturní komunikace. Praha, Grada 2010. 200 s.
Průcha, J.: Učebnice:teorie a analýza edukačního média. Brno, Paido 1998. 148 s.
Průcha, J.: Učení z textu a didaktická informace. Praha, Akademia 1987. 91 s.
První týdny s českým jazykem: Manuál 1 pro výuku češtiny žadatelů o mezinárodní ochranu/Holá, L. [et al.]. Brno, Masarykova univerzita 2007. 110 s.
Repka, R.: Teoretické východiska tvorby učebnic cudzích jazykov. In: K teórii a praxi tvorby učebnic. Bratislava, SPN 1979. s. 351-379.
Rešková, I.: Chceme si porozumět a domluvit se: manuál 2 pro výuku češtiny žadatelů o mezinárodní ochranu/Rešková, I.; Pintarová, M. Brno, Masarykova univerzita 2008. 2 sv.: část A 431 s. – část B. 80 s.
Russkij jazyk v poľskoj auditorii/ Zych, A. (ed.). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Slaskiego 2005. 217 s.
Rybicka-Nowacka, H.: Sposoby opisu slownictwa dla potřeb glottodydaktycznych. In: Z teorii i praktyki tworzenia materialow glottodydaktycznych. Grucza, F. (ed.). Warszawa 1988. 167 s.
Sikorová, Z.: Hodnocení a výběr učebnic v praxi. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě 2007. 71 s.
Skalička, V.: Typ češtiny. Praha, Slovanské nakladatelství 1951. 96 s.
Škoda, J.; Doulík, P.: Tvorba a hodnocení didaktických testů. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2007. 74 s.
Učebnice pod lupou. Maňák, J.; Klapko, D. (ed.). Brno, Paido 2006. 123 s.
Ústní zkoušky z cizího jazyka a společný evropský referenční rámec. Hádková, M.; Balowska, G. (ed.). Praha – Ratiboř 2006. 206 s.
Valenta, M.: Koncepce a tvorba učebnic. Olomouc, Netopýr 1997. 64 s.
Veselý, J.: Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku. Praha, SPN 1985. 179 s.
Voprosy obučenija russkomu jazyku inostrancev na načaľnom etape/Miroljubov, A. A.; Sosenko, E. Ju. (ed.). Moskva, Russkij jazyk 1976. 207 s.
Wójcik, T.: Jezykoznawcze aspekty metodyki nauczania jezyka rosyjskiego. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersyretu im. A. Mickiewicza 1973. 135 s.
Woytowicz-Neymann, M.: Dorośli a nauczanie jezyków obcych. Wroclaw, Zakl. Narodowy im. Ossolińskich 1970. 173 s.
Woźniakowski, W.: Glottodydaktyka w światle zjawiska bilingvizmu naturalnego. Wroclaw, Ossolineum 1982. 96 s.
Z teorii i praktyki tworzenia materialow glottodydaktycznych/ Grucza, F. (ed.). Warszawa, Uniwersytet Warszawski 1988. 167 s.
Zakirjanov, K.: Dvujazyčije i interferencija. Ufa, Baškir. universitet 1984. 80 s.
Zaočnoje obučenije: nastojaščeje i buduščeje. Moskva, MGLU 2003. 187 s.
Zatovkaňuk, M.: Mezijazyková a vnitrojazyková interference. Praha, SPN 1979. 275 s.
Žaža, S.: Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. 2., přeprac. vyd. Brno, Masarykova univerzita 1999. 122 s.
Žluktenko, J.: Lingvističeskije aspekty dvujazyčija. Kijev,Vyšča škola 1974. 174 s.
Žluktenko, J.: Movni kontakty: problémy interlingvistiky. Kyjiv, Vydavnyctvo Kyjivs´koho universytetu 1966. 133 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK