Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Třídimensionální anatomie proximálního humeru a úponů rotátorové manžety : klinicko-anatomická studie pro optimalizaci implantace aloplastiky ramena
Název práce v češtině: Třídimensionální anatomie proximálního humeru a úponů rotátorové manžety :
klinicko-anatomická studie pro optimalizaci implantace aloplastiky ramena
Název v anglickém jazyce: Three-Dimensional Anatomy of the Proximal Humerus and Rotator cuff attachment :
Study of Clinical Anatomy for Optimization of Shoulder Arthroplasty Implantation
Klíčová slova: Endoprotéza ramenního kloubu, retroverze hlavice pažní kosti, retrotorze hlavice pažní kosti, tuberculum majus, tuberculum minus, sulcus intertubercularis, crista tuberculi majoris
Klíčová slova anglicky: Arthroplasty of shoulder, retroversion of humeral head, retrotorsion of humeral head, greater tubercle, lesser tubercle, bicipital groove, crest of greater tubercle
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol (11-00710)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. David Pokorný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.01.2011
Datum zadání: 13.01.2011
Datum a čas obhajoby: 06.04.2011 13:00
Místo konání obhajoby: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.04.2011
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
  prof. MUDr. Petr Zach, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude v experimentu podrobnou anatomickou studií na velkém počtu preparátů ramenních kloubů zjistit, do jaké míry je variabilní uspořádání úponů kloubního pouzdra a rotátorové manžety na oblast velkého a malého hrbolu pažní kosti. Maximální obnovení prostorového uspořádání úponů rotátorové manžety, obnovení tonu, vektoru síly těchto svalů je zásadním faktorem pro dobrou funkci ramena po aloplastice.
Znalost uvedených údajů je klíčová jednak pro operatéra, který při implantaci aloplastiky ramena při traumatických, posttraumatických i jiných destrukcích ramena nemá možnost orientace o anatomických poměrech v první fáze operace a musí tedy v závěru výkonu obnovit anatomii úponů podle teoretické znalosti 3D architektury- jejich průměrných a maximálních hodnot.
Dále je znalost klíčová pro zpřesnění konstrukce různých přídavných fixačních systémů pro reinzerci těchto svalových úponů u traumatických stavů, zejména u tříštivých luxačních zlomenin horního konce pažní kosti.
Výstupem tohoto experimentálního programu bude optimalizace umístění a designu přídatných fixačních prvků, které by měly systémy pro náhradu ramenního kloubu obsahovat.
V rámci programu bude také zhodnocen význam a klinické první zkušenosti se zcela odlišným systémem náhrady ramenního kloubu tzv. reverzního typu. Tyto systémy naopak vůbec nepočítají s rekonstrukcí rotátorové manžety. Endoprotézy tohoto typu jsou nyní zaváděny do klinické praxe i do naší klinické praxe. Je však otázkou, zda komplikace, plynoucí z přítomnosti UHMWPE vložky, glenoidální glenosféry a případné luxace TEP relativně dobré funkční výsledky těchto systémů nezastíní. Proto je nezbytné v prospektivní studii tento nový systém sledovat a vyhodnotit.

Experimentální část bude prováděna ve spolupráci s Anatomickým ústavem 1. LF UK, přednosta Prof. MUDr. M. Grim, DrSc., který byl o tomto výzkumném úkolu informován.

Finanční náklady na výzkum budou hrazeny z grantu školitele.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The task of the work will be in the experiment detailed anatomical studies on large numbers of shoulder specimens of ligaments variability arrangement to joint capsule and the rotator cuff attachments to greater and lesser tuberosity of humerus. Maximum recovery of layout rotator cuff tendons, restoration of tone, the force vector of these muscles is crucial for a good outcome after shoulder arthroplasty. Knowledge of these data is crucial for the surgeon who implanted the arthroplasty of shoulder in traumatic, posttraumatic and in other destruction of the shoulder joint. Furthermore, knowledge is crucial for refining structures of various systems of muscle insertions fixation in traumatic conditions, especially in comminuted fracture dislocation of the upper end of the humerus. The outcome of this experimental program to optimize the location and design of additives fixation elements of traumatic shoulder arthroplasty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK