Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Iniciativa EU LEADER jako nový přístup k politice rozvoje venkova a její přínos pro vytváření spolupráce mezi aktéry rozvoje venkova na místní úrovni
Název práce v češtině: Iniciativa EU LEADER jako nový přístup k politice rozvoje venkova a její přínos
pro vytváření spolupráce mezi aktéry rozvoje venkova na místní úrovni
Název v anglickém jazyce: Initiative EU LEADER as a new approach to the rural development policy
and it's contribution to creation of cooperation between different actors
of rural development at local level
Klíčová slova: rozvoj venkova, regionální rozvoj, spolupráce, bottom-up, LEADER, místní akční skupina
Klíčová slova anglicky: rural development, regional development, cooperation, bottom-up, LEADER, local action group
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2011
Datum zadání: 13.01.2011
Datum a čas obhajoby: 31.01.2011 14:00
Místo konání obhajoby: Rytířská 31, místnost 208
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2011
Oponenti: Ing. Tereza Svačinová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, Portál, Praha 2005. str. 173–175 ISBN: 80-7367-040-2
Blažek, Jiří; Uhlíř, David. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Karolinum, Praha 2002. str. 158–163. ISBN: 80-246-0384-5
Drulák, Petr (kol.). Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Portál, Praha 2008. ISBN:978-80-7367-385-7
Halamska, Maria; Maurel, Marie-Claude: Les acteurs locaux à l'épreuve du modèle européen LEADER, France – Hongrie – Pologne, CEFRES/IRWiR PAN 2010, ISBN: 978-80-86311-22-7
Čepelka, Oldřich. Iniciativa Evropské unie LEADER pro rozvoj venkova, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Edice Strukturální fondy – svazek 14/2001, Praha 2001.
Předběžná náplň práce
Předmětem srovnání budou rozdílné přístupy k politice rozvoje venkova ve Francii a v České republice. Rozvoj venkova a zkvalitnění úrovně života v těchto oblastech je dlouhodobou výzvou, kterou se zabývají nejen jednotlivé členské státy, ale také Evropská unie jako celek. Ústředním tématem mé práce bude Iniciativa LEADER+. Vytvořím případové studie dvou konkrétních MAS (ČR a FR) a porovnám efektivitu využívání financí z EU. Časovým rámcem mi bude období iniciativy LEADER+.
(teze 2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK