Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Zásady daňového práva procesního
Název práce v češtině: Zásady daňového práva procesního
Název v anglickém jazyce: Tax law principles of process
Klíčová slova: Správce daně, daňový subjekt, daňové řízení, daňový řád, vytýkací řízení, daňová kontrola, zásady daňového řízení.
Klíčová slova anglicky: Tax administrator, tax subjekt, tax procedure, tax rule, octroi operation, tax search, principles tax procedure.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2011
Datum zadání: 12.01.2011
Datum a čas obhajoby: 23.01.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:09.02.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2012
Oponenti: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem rigorózní práce „Zásady daňového práva procesního“ je zaměřit se na oblast zásad aplikovaných v daňovém řízení. Znalost základních zásad užívaných v daňovém procesu by měla taktéž minimalizovat rizika související se stykem s finančním úřadem. Snahou je o kultivovanost správy daní, a to tak, aby správci daně vybírali daň vždy v souladu se zákonem, a ne v rozporu s ním, jak se tomu častokrát děje. První část je zaměřena na pojem a význam základních zásad a dále principům a zásadám dobré správy, druhá se zabývá ústavními principy a základními zásadami daňového řízení. Závěrečná část je věnována subsidiárním zásadám a subsidiárnímu použití správního řádu v daňovém řízení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis "Principles of fiscal procedure law" is focus on the principles applied in the area of the principles applied in the tax proceedings. Knowledge of basic principles used in the tax process should also minimize the risks associated with the taxing authority. The effort is the sophistication of tax administration, so that tax is always levied the tax in accordance with the law and not in conflict with it, as it often happens. The first part focuses on the concept and importance of fundamental principles and the principles and the principles of good governance, the second deals with constitutional principles and fundamental principles of fiscal management. The final section is devoted to the supporting principles and supporting use of administrative law in tax proceedings.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK