Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korupce v Celní správě ČR
Název práce v češtině: Korupce v Celní správě ČR
Název v anglickém jazyce: Corruption in the Customs Administration of the CR
Klíčová slova: korupce, boj proti korupci, korupční prostředí, korupční chování, korupční normy, korupční klima, celní správa, bezpečnostní sbor, sociální deviace, sociální dezorganizace, protikorupční opatření
Klíčová slova anglicky: corruption, fight against corruption, corrupt environment, corrupt behaviour, corrupt norms, corrupt climate standards, customs administration, armed force, social deviance, social disorganization, anti-corruption measures
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.01.2011
Datum zadání: 10.01.2011
Datum a čas obhajoby: 03.02.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2011
Oponenti: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Základní literatura:

DANČÁK, Břetislav, HLOUŠEK, Vít, ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds.) Korupce: projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní
politologický ústav, 2006. ISBN 80-210-4062-9.

FRIČ, Pavol a kol. Korupce na český způsob. 1. vyd. Praha : G plus G, 1999. 302 s. Zde a nyní; sv. 39. ISBN 80-86103-26-9.

FRIČ, Pavol. Neformální sítě : Situace v České republice z pohledu českých elit. Praha : GfK, 2007. 40 s.
CHMELÍK, Jan a kol. Pozornost, úplatek a korupce. 1. vyd. Praha : Linde Praha, 2003. 222 s. ISBN 80-7201-434-X.

MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace : (Přehled sociologických teorií). Vydání první. Praha : Karolinum, 2001. 134 s. ISBN 80-246-0279-2.
PUNCH, Maurice. Police Corruption : Deviance, accountability and reform in policing. 1st edition. Cullompton : Willan Publishing, 2009. 281 s. ISBN 1843924102.

FRIČ, Pavol. Korupce jako sociální fenomén : Případ Policie ČR. Praha, 2005. 90 s. Dizertační práce. Universita Karlova v Praze.
Předběžná náplň práce
Aby byl boj proti korupci v Celní správě ČR efektivní, je třeba ji poznat nejen jako individuální selhání jedince, ale také jako selhání společenských institucí a normativních systémů.
Přehled koncepcí, přístupů a teoretických úvah o korupci bude předmětem první části této práce. Jako teoretický základ bude využita teorie sociální dezorganizace a teorie sociální deviace. Provedení výzkumu na dané téma v Celní správě ČR a vyhodnocení získaných dat bude obsahem druhé, praktické části práce.
Hlavním cílem práce bude zjistit, zda má na vývoj korupčního chování v celní správě zásadní vliv dezorganizace celní správy nebo individuální deviace pracovníků.
Výsledky této práce pak mohou být využity pro vytvoření efektivnější protikorupční strategie v Celní správě ČR a zároveň mohou sloužit jako referenční stav pro kontrolu změn v prostředí a případnou aktualizaci zavedených protikorupčních opatření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To make the fight against corruption in the Czech Customs Administration effective, you need to perceive it not only as individual failures but also as a failure of state institutions and normative systems.
An overview of the conceptions, approaches and considerations on corruption will be the subject of the first part of this work. This theoretical part will be based on the theory of social disorganization and the theory of social deviancy. A quantitative research focused on corruption, and the evaluation of the collected data will be the content of the practical part. The research will be conducted in the Czech Customs Administration.
The primary objective of this work will be to determine what has the dominant influence over the corrupt behaviour in the customs administration – disorganization of the customs administration or individual deviance of its employees.
The results of this work may be used to create more effective anti-corruption strategy in the Czech Customs Administration. They can also serve as a reference for checking the changes in the working environment and the eventual update of the established anti-corruption measures.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK