Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Wire: Neoformalistická analýza a analýza fikčních světů
Název práce v češtině: The Wire: Neoformalistická analýza a analýza fikčních světů
Název v anglickém jazyce: The Wire: Neoformalist Analysis and Analysis of Fictional Worlds
Klíčová slova: Špína Baltimoru, David Simon, HBO, televize, seriál, neoformalismus, analýza, teorie seriálové fikce, teorie fikčních světů, fikční svět, makrosvět, subsvět, kriminální seriál, policejní seriál, Baltimore
Klíčová slova anglicky: The Wire, David Simon, HBO, television, series, neoformalism, analysis, theory of serial fiction, theory of fictional worlds, fictional world, macroworld, subworld, crime series, cop show, Baltimore
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filmových studií (21-KFS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2011
Datum zadání: 07.01.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své bakalářské práci budu analyzovat seriál z produkce HBO The Wire pomocí neoformalistické metody.
Rozsah zkoumaného materiálu - seriál má šedesát dílů, jeho celková stopáž se tak pohybuje okolo šedesáti hodin – mi nedovolí naprosto zevrubnou analýzu. Proto se zaměřím na výzkum několika základních rysů.
1.) Styl, tedy způsob uchopení narace pomocí filmových prostředků jako je záběr, zvuk, střih, herec atd. Cílem bude odhalit způsoby, kterými seriál dosahuje "autentického" a "realistického" vyznění, a zda je jeho styl tak rigidní, jako se zdá. Zajímat mě také bude sebereflexivnost seriálu a jeho vztahování se ke skutečnosti. Celý seriál je totiž umístěn do města Baltimore, jehož reálie jsou dodržovány s až pedantskou pečlivostí.
2.) Otázka žánru. Nejjednodušeji se dá The Wire zařadit do škatulky detektivního seriálu, v mnohém ji ale boří i překračuje. Jak seriálu umožňuje jeho žánr dosahovat jeho hlavního cíle, jako který se jeví komplexní popis moderní společnosti, její stratifikace a jejích institucí (což hodlám v rámci práce dokázat, nikoli jednoduše postulovat)? Budu přednostně užívat definic žánru založených na konstrukcí díla, nikoli na divácké reakci.
3.) Architektura seriálu. Popíšu základní struktury seriálu (úvodní znělky, dílu, série atd.). Nejspíše budu nucen kvůli rozsahu práce a seriálu upřednostnit jednu sérii před ostatními.
4.) Narace. Pokusím se jasně popsat základní mechanismy, které seriál při vyprávění používá. Nutné bude také popsat a rozdělit postavy a přisoudit jim narativní a symptomatické funkce (domnívám se, že The Wire přímo volá po symptomatickém čtení). U mnoha postav se zdá zjevné, že jsou v seriálu nikoli proto, aby hýbaly dějem (ač to ve většině případů mimoděk dělají), ale spíše proto, aby umožnily seriálu lepší symptomatické vyjádření.
Neočekávám, že by konečné členění práce do kapitol odpovídalo rozdělení do bodů tak, jak jsem je zde načrtl. Položené otázky jsou na to příliš propojené a je tak možné, že se mi později bude zdát jiné členění vhodnější.
Seznam odborné literatury
Bordwell, David, Thompson, Kristin, Film Art: An Introduction. McGraw-Hill 2006.
Bordwell, David, Narration in the Fiction Film. Routledge 1987.
Bordwell, David, The Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies. University of California Press 2006.
Korda, Jakub, Jisté tendence současného televizního seriálu. Cinepur 49, 2007.
Thompson, Kristin, Breaking the Glass Armor. Neoformalist Film Analysis. Princeton University Press 1988.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK