Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ageismus – postoje studentů vůči seniorům
Název práce v češtině: Ageismus – postoje studentů vůči seniorům
Název v anglickém jazyce: Ageism - Attitudes of Students Towards the Seniors
Klíčová slova: Ageismus, postoj, student, senior, diskriminace, stárnutí a stáří, komunikace.
Klíčová slova anglicky: Ageism, stance, student, senior, discrimination, aging and age, communication.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Monika Sojková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.01.2011
Datum zadání: 27.03.2012
Datum a čas obhajoby: 11.06.2012 12:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02110)
Oponenti: Mgr. Eva Brezíková
 
 
 
Zásady pro vypracování
řídí se pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce ÚTPO a Opatřením děkana a tajemnice č. 10/2010 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Seznam odborné literatury
1. AMÉRY, J. O stárnutí: Revolta a rezignace. 1. vyd. Praha: Prostor, 2008. 176 s. ISBN 978-80-7260-207-0.
2. ČERNÝ, P. Důležitost laskavého přístupu v péči o seniory. České Budějovice, 2008. 54 s., 0 příl. Bakalářská práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Vedoucí bakalářské práce Motlová, Lenka.
3. BRAGDON, A. D., GAMON, D. Nedovolte mozku stárnout. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 112 s. ISBN 978-80-7367-500-4.
4. DIENSTBIER, Z., PROCHÁZKOVÁ, Zdenka. Ó, sladké stáří. 1. vyd. Praha: Radix, 2011. 176 s. ISBN 978-80-87573-00-6.
5. EHow: health. DORAN, R. E. Www.ehow.com: Causes of Urinary Incontinence in the Elderly [online]. Ad Choicesen-USA: Demand Media, Inc., 18.1 .2012 [cit. 2012-05-02]. Dostupné z: www.ehow.com/facts_5016326_causes-urinary-incontinence-elderly.html.
6. HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. 2. vyd. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 365 s. ISBN 978-80-87109-19-9.
7. HOVORKA, J. Cesta do stáří aneb dopisy i pro mladé. 2. vyd. Praha: ROH, 1980. 320 s. ISBN 24-112-80. (Užito jako historický pramen).
8. JANEČKOVÁ, H., VACKOVÁ, M.. Reminiscence: Využití vzpomínek při práci se seniory. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7367-581-3.
9. KAMRÁDKOVÁ, K. Senioři a Internet. Praha, 2009, 105 s., 1 příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Königová, Marie.
10. KALVACH, Z. a kol. Úvod do gerontologie a geriatrie: I. díl, Gerontologie obecná a aplikovaná. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 193 s. ISBN 80-7184-366-0. (Užito jako historický pramen k porovnání s nynější problematikou).
11. KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R., ZAVÁZALOVÁ, H., HOLMEROVÁ, I., WEBER, P. a kol. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. 1. vyd. Praha: Grada Publishong, 2008. 336 s. ISBN 978-80-247-2490-4.
12. MACNAIR, T. Rovnice dlouhověkosti: 100 faktorů, které Vám mohou přidat nebo odebrat roky života. Litomyšl: Eastone Books, 2009. 144 s. ISBN 978-80-8109-090-5.
13. MARKOVÁ, E., JURÁSKOVÁ, D. Imobilizační syndrom. Výukový portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze [online] 1. 2. 2011, poslední aktualizace 28. 4. 2011 [cit. 2012-01-03] Dostupný z WWW: . ISSN 1803-6619.
14. MLÝNKOVÁ, J. Péče o staré občany: Učebnice pro obor sociální činnost. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 192 s. ISBN 978-80-247-3872-7.
15. ONDRUŠOVÁ, J. Stáří a smysl života. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 168 s. ISBN 978-80-246-1997-2.
16. PACOVSKÝ, V. O stárnutí a stáří. 1. vyd. Praha: Avidencum, zdravotnické nakladatelství, 1990. 136 s. ISBN 80-201-0076-8. (Užito jako historický pramen).
17. PAPEŽOVÁ, E. Ageismus – vnímání seniory a postoje mladých dospělých. Brno, 2009. 98 s., 11 příl. Diplomová práce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vedoucí diplomové práce Čech, Tomáš.
18. POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 160 s. ISBN 978-80-247-3271-8.
19. TOMEČKOVÁ, I. Ageismus a postoje současné společnosti ke stáří a starým lidem. Zlín, 2010. 85 s., 8 příl. Bakalářská práce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Vedoucí bakalářské práce Vávrová, Soňa.
20. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II.: Dospělost a stáří. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 462 s. ISBN 978-80-246-1318-5.
21. VIDOVIČOVÁ, L. Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 236 s. ISBN 978-80-210-4627-6.
22. ZIKMUNDOVÁ, E. Trénujte svůj mozek a bude Vám to víc pálit: co prospívá: zábavná cvičení. Metro: Zdraví pro seniory. 29. 11. 2011, 4. - 5. s. Dostupné z: www.metro.cz.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá ageismem - postojem studentů vůči seniorům. Teoretická část je zaměřena na stárnutí a stáří, ageismus, komunikaci se seniory, seniorův volný čas. Práce také zjišťuje, jaký je postoj studentů k seniorům a zda je rozdílný přístup u studentůze střední školy a vysoké školy. Dále práce zjišťuje, jestli je rozdílný přístup u studentů, kteří studují školu zaměřenou na zdravotnictví a školu bez zaměření na zdravotnictví. Data byla získána formou dotazníku, který obsahoval 18 položek pro studenty z jednotlivých škol. Šetření bylo provedeno celkem u 78 studentů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with ageism - student attitudes towards the elderly. The theoretical part focuses on aging and old age, ageism, communication with the elderly, seniors leisure. The work also figuring out what is the attitude of students to senior citizens, and whether a different approach with students from high schools and universities. The thesis then determines whether it is a different approach for students who study focused on school health and school without a focus on health care. Data were obtained through a questionnaire, which included 18 questions for students from different schools. The survey was conducted a total of 78 students.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK