Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Neagrární výroba v raném středověku. Archeologické doklady zpracování kovů.
Název práce v češtině: Neagrární výroba v raném středověku. Archeologické doklady zpracování kovů.
Název v anglickém jazyce: Non-agrarian production in early middle ages.
Archeological evidence of metalworking.
Klíčová slova: raný středověk, neagrární výroba, zpracování železa
Klíčová slova anglicky: Early Middle Ages, non-agrarian production, metalworking
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2011
Datum zadání: 05.01.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.06.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:17.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: RNDr. Jan Havrda
 
 
 
Konzultanti: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Zásady pro vypracování
Východiskem bakalářské práce je katalogová evidence a vyhodnocení archeologických dokladů zpracování kovů v období 6.-13. století na území Čech a Moravy.
Katalog bude vycházet především z údajů publikovaných v odborné literatuře.
Vedle analýzy samotných výrobních procesů by se autorka měla na základě konfrontace s písemnými prameny pokusit o historicko-ekonomický výklad archeologických dat.
Za klíčové pokládáme především otázky rozsahu, specializace a proměny sociálního kontextu výroby v centrech a venkovském prostředí.
Seznam odborné literatury
H. Jankuhn, W. Janssen et al. (eds.) 1983: Das Handwerk in vor- ind frühgeschichtlicher Zeit. Tel I, II. Göttingen.
Henning, Joachim, 2007: Early European towns. The development of the economy in the Frankish realm between dynamism and deceleration AD 500-1100, in: J. Henning (Ed.), Post-Roman Towns, Trade and Stettlement in Europe and Byzantium, Vol. 1, Berlin – New York, 233-269.
Pleiner, R. 1962: Staré evropské kovářství. Praha.
Souchopová, V. 1986: Hutnictví železa v 8.-11. století na západní Moravě. Brno.
Havrda, J. – Podliska, J. – Zavřel, J. 2001: Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (historie, současný stav a další perspektivy bádání, Archeologické rozhledy 53, 91-118.
Macháček, J. – Gregerová, M. – Hložek, M. – Hošek, . 2007: Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku (Frühmittelalterliche metallverarbeitende Produktion in Pohansko bei Břeclav), Památky archeologické, 98, 129-184.
Galuška, L., 1989: Výrobní areál velkomoravských klenotníků ze Starého Města-Uherského Hradiště, Památky archeologické 80, 405-454.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK