Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj metody na stanovení albuminu v moči pomocí HPLC
Název práce v češtině: Vývoj metody na stanovení albuminu v moči pomocí HPLC
Název v anglickém jazyce: New Metod for determination of albumin urine by HPLC
Klíčová slova: močový albumin, HPLC, proteinurie, mikroalbuminurie, diabetes mellitus
Klíčová slova anglicky: urinary albumin, HPLC, proteinuria, microalbuminuria, diabetes mellitus
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské chemie a klinické biochemie (13-352)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Eva Klapková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.01.2011
Datum zadání: 04.01.2011
Datum a čas obhajoby: 31.05.2011 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:08.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2011
Oponenti: doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. ŢABKA, J. Pacienti s proteinurií, léčba. Interní medicína pro praxi, 2008, roč. 10, č. 2, s.62-63. ISSN 1803-5256
2. http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/biochem/text4.htm
3. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Turkyně, DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE, Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3
4. http://www.cskb.cz/res/file/doporuceni/proteinurie_25-07-2010.pdf
5. MASOPUST, J. Klinická biochemie, požadování a hodnocení biochemických vyšetření, 1. vydání. Karolinum, Praha, 1998, ISBN 80-7184-649-3
6. MURRAY, Robert K. et al. Harperova biochemie, z angl. 23. vyd. přel. Lenka Fialová et. al. 4. vyd. v ČR. Praha: H & H, 2002, ISBN 80-7319-013-3
7. SCHNEIDERKA, P. a kol. Kapitoly z klinické biochemie, Karolinum, Praha, 2000, ISBN 80-246-0140-0
8. RACEK, J. a kol. Klinická biochemie, 1. vydání. Galén, Praha, 1999. ISBN 80-7262-023-1. Karolinum, Praha, 1999, ISBN 80-7184-971-5
9. TESAŘ, V., ZIMA, T., RACEK, J. a kol. Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování proteinurie, Klinická biochemie a metabolismus, Roč. 19, č. 1, s. 28-35, 2010, ISSN 1210 – 7921
10. FOŘTOVÁ, M., KLAPKOVÁ, E., PRŮŠA, R. Analytická úskalí při stanovení albuminurie vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií, Labor aktuell, 2010, č. 4, s. 24-27, ISSN 1214-7672
58
11. ZIMA, T. a kol. Laboratorní diagnostika, 2. doplněné a přepracované vydání. Galén, Praha, 2007, ISBN 978-80-7262-372-3. Karolinum, Praha ISBN 978-80-246 1423-6
12. ŠTERN, P. a kol. Obecná a klinická biochemie, 1. vydání. Karolinum, Praha, 2007, ISBN 978-80-246-1025-2
13. DOUMAS, B. Standards for Total Serum Protein Assays A Collaborative Study Clinical Chemistry, 1975, Vol. 21, No. 8, s. 1159-1166, ISSN 0009-9147
14. KRÁLOVÁ, B. a kol. Bioanalytické metody, 3. přepracované vydání. Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, 2001, ISBN 80-7080-449-1
15. TEPLAN, V. a kol. Praktická nefrologie, 2. zcela přepracované a doplněné vydání. Grada, Praha, 2006, ISBN 80-247-1122-2
16. SCHNEIDERKA, P. a kol. Stanovení analytů v klinické biochemii, 2. část, 1. vydání. Karolinum, Praha, 2006, ISBN 80-246-1189-9
17. ŠTERN, P. Současné moţnosti turbidimetrie a nefelometrie, Klinická biochemie a metabolismus, 2006, Roč. 14/35, č. 3, s. 146–151, ISSN 1210-7921
18. RYBKA, J. Diabetes mellitus – komplikace a přidružená onemocnění, 1. vydání, Grada, Praha, 2007, ISBN 978-80-247-1671-8
19. MAREK, J. a kol. Farmakoterapie vnitřních nemocí, 4. zcela přepracované a doplněné vydání, Grada, Praha, 2010, ISBN 978-80-247-2639-7
20. ROZTOČIL, A. a kol. Moderní porodnictví, 1. vydání, Grada, Praha, 2008, ISBN 978-80-247-1941-2
21. CÍFKOVÁ, R. Hypertenze v těhotenství, Časopis lékařů českých, 2009, č. 2 s. 65-71, ISSN 1803-6597
59
22. DOLEŢALOVÁ, V. a kol. Laboratorní technika v klinické biochemii a toxikologii, 4. přepracované vydání, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Brno, 1995, ISBN 80-7013-198-5
23. HOHENBERGER, E.F., KIMLING, H. Compendium urinanalysis. Urinanalysis with test strip.1. vydání. Mannheim, 2008, Roche Diagnostics, dostupné také z <http://www.diavant.com/diavant/servlet/MDBOutput?fileId=1392
24. EKNOYAN, G., HOSTETTER, T., BAKRIS, G. et al. Proteinuria and other markers of chronic kidney disease: A position statement of the National Kidney Foundation (NKF) and the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). American Journal Kidney Diseases, 2003, Vol. 42, No. 4, p. 617-622, ISSN 0272-6386
25. JABOR, A. a kol. Vnitřní prostředí, 1. vydání, Grada, Praha, 2008, ISBN 978-80-247-1221-5
26. PECK, P. ACE Inhibitor Use Shows Benefit in Microalbuminuria without Clinical Signs of Vascular Disease, Nov. 12, 2003, http://www.medscape.com/viewarticle/464446
27. http://old.lf3.cuni.cz/chemie/cesky/materialy_B/chromatografie.doc
28. SHAIKH, A., SEEGMILLER, J., BORLAND, T., et al. Comparison between immunoturbidimetry, size-exclusion chromatography, and LC-MS to quantify urinary albumin, Clinical Chemistry, 2008, Vol. 54, No. 9, p. 1504-1510 ISSN 0009-9147
29. SVIRIDOV, D., MEILINGER, B., DRAKE, S. et al. Coelution of Other Proteins with Albumin during Size-Exclusion HPLC: Implications for Analysis of Urinary Albumin, Clinical Chemistry, 2006, Vol. 52, No. 3, p. 389-397, ISSN 0009-9147
60
30. GREIVEL, A., BALAZS, D., COMPERLA, W. Protein Fragments in Urine Have Been Considerably Underestimated by Various Protein Assays, Clinical Chemistry, 2001, Vol. 47, No 9, 1717-1719, ISSN 0009-9147
31. CHOUDHURY, D. Diabethic Nephropathy – A Multifaceted Target of New Therapies, Discovery Medicíně, 2010, Vol. 10, No. 54, 406-415, ISSN 1539-6509
32. TESAŘ. V. a kol. Klinická nefrologie, 1. vydání, Grada, Praha, 2006, ISBN 80-247-0503-6
33. Datový standard MZ ČR 03.08.01 - Národní číselník laboratorních poloţek MZ ČR 02.15.01, dostupné z: http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/hypertext/200610/hypertext/JAACH.htm
34. COMPER, W., JERUMS, G., OSICKA, T. et al. Differences in urinary albumin detected by four immunoassays and high-performance liquid chromatography, Clinical Biochemistry, 2004, Vol. 37, No. 2, p. 105-111, ISSN 0009-9120
35. TURPEINEN, U., KOLVUNEN, E., STENMAN, U. Liquid-Chromatographic Determination of 2-Microglobulin, 1-Acid Glycoprotein, and Albumin in Urine, Clinical Chemistry, 1987, Vol. 33, No. 10, ISSN 0009-9147
36. KUSHNIR, M., MROZINSKI, P., ROCKWOOD, A. et al. A Depletion Strategy for Improved Detection of Human Proteins from Urine, Journal of Biomolecular Techniques, 2009, Vol. 20, No. 2, p. 101-108, ISSN 1524-0215
37. ELVING, L., BAKKEREN, J., JANSEN, M. et.al. Screening for Microalbuminuriain Patients with Diabetes Mellitus: Frozen Storage of Urine Samples Decreases Their Albumin Content, Clinical Chemistry, 1989, Vol. 35, No. 2, p. 308-310, ISSN 0009-9147
61
38. CONTOIS, J., HARTIGAN, C., RAO, L. et al. Analytical validation of an HPLC assay for urinary albumin, Clinica Chimica Acta, 2006, Vol. 367, No. 1-2, p. 150-155, ISSN 0009-8981
39. MASOPUST, J. Zvýšení krevního tlaku z hlediska patobiochemie a klinické biochemie: Patogeneze a laboratorní vyšetření u arteriální hypertenze, Zdravotnické noviny: Příloha: Lékařské listy, 2001, Roč. 2001, č. 10, s. 21-26, ISSN 1214-7664
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce bylo vyvinout a validovat chromatografickou metodu umoţňující stanovení albuminu v moči, dále pak provést porovnání imunochemického a chromatografického stanovení albuminu v moči na pacientských vzorcích. Albumin je protein, vyskytující se především v plazmě. Jeho vylučování močí je spojováno s onemocněním ledvin. Jako patologická hodnota celkové proteinurie je stanovena hodnota 150 mg/24 hod. Z toho méně neţ 30 mg/24 hod. tvoří albumin. Stanovení hladiny albuminu je důleţité především u pacientů s diabetem, hypertenzí a s onemocněním ledvin. Albumin v moči se rutinně stanovuje pomocí imunochemických metod, které nejsou schopny detekovat veškerý albumin. Fragmenty albuminu, které nejsou reaktivní pak imunochemickým metodám unikají. V této práci byla vyvinuta HPLC metoda pro stanovení albuminu v moči. Metoda byla plně validována (přesnost, správnost, mez detekce, robustnost) a porovnána s imunochemickým stanovením na přibliţně 105 pacientských vzorcích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of thich bachelor thesis was to develop and validate chromatographic method enabling determination of albumin, and proceed comparison of immunochemical and chromatographic measurement of albumin in urine patient samples. Albumin is protein found mainly in plasma. It is discharging with the urine and it is connected to kidney diseases. The pathological value for a general proteinuria is 150 mg/24hrs. From that amount less than 30 mg/24hrs is albumin. Determination of the level of albumin is important particularly for patients with diabetes, hypertension and kidney diseases. Urinary albumin is commonly measured by immunochemical methods, which are not able to detect the entire amount of albumin. Fragments of albumin, which are not reactive are not detected by these methods. In this work the HPLC method was developed for the determination of albumin in urine. This method was fully validated (precision, accuracy, limit of detection, robustness) and compared with immunochemical determination in approximately 105 urine patients samples.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK