Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Název práce v češtině: Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Název v anglickém jazyce: Conditional release from the prison term
Klíčová slova: podmíněné propuštění zkušební doba osvědčení se ve zkušební době
Klíčová slova anglicky: conditional release probationary period to succeed during the probationary period
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.01.2011
Datum zadání: 04.01.2011
Datum a čas obhajoby: 01.03.2016 11:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 342
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:22.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.03.2016
Oponenti: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce nabízí koncentrované shrnutí tuzemského materiálního (hmotného) a procesního nastavení institutu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, stručným historickým a zahraničním exkursem se pak pokouší přiblížit, jak a z čeho tento institut vznikl a umožnit jeho mezinárodní srovnání v alespoň nejzákladnějších aspektech; závěr práce přináší stručný nástin možných řešení či změn dotčené hmotné a procesní legislativy do budoucna.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis brings concentrated summary of domestic material (substantive) and procedural setting of conditional release from imprisonment, a brief historical and foreign excursions then outline, how and why the institute was founded, as well as to allow the international comparison, at least at his elementary aspects; finally, the thesis shows possible solutions or future changes in substantive and procedural laws related.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK