Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkušenosti s institutem oddlužení v českém a středoevropském právním prostoru
Název práce v češtině: Zkušenosti s institutem oddlužení v českém a středoevropském
právním prostoru
Název v anglickém jazyce: Experience with the institute of discharge from debts in the
Czech and Central European legal system
Klíčová slova: insolvenční právo, oddlužení ve střední Evropě
Klíčová slova anglicky: insolvency law, discharge from debts in the Central Europe
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.01.2011
Datum zadání: 04.01.2011
Datum a čas obhajoby: 14.10.2013 10:00
Místo konání obhajoby: PF UK 229/2.p
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:18.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.10.2013
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
Předběžná náplň práce
Český abstrakt
Účelem této práce je analýza insolvenčního práva ve střední Evropě, speciálně úprava oddlužení. Důvodem mého studia této oblasti je, že toto téma je dnešní dobou velmi frekventované kvůli ekonomické krizi. Práci tvoří devět kapitol, každá se zabývá jinou fází oddlužení. Kapitola jedna ilustruje metodologii mé práce, speciálně metodologii srovnávacího práva – „comparatum“ této práce je český právní systém a „comparandum“ je slovenský, německý a rakouský právní systém. Kapitola druhá je úvodní a definuje základní témata s ohledem na oddlužení. Kapitola třetí je historickým úvodem do insolvenčního práva ve střední Evropě. Kapitola čtvrtá je rozdělena na dvě podkapitoly. První podkapitola popisuje moderní počátky insolvenčního práva v Českém a slovenském právním systému. Druhá podkapitola se zabývá počátky insolvenčního práva v německém a rakouském právním systému. Kapitola pátá popisuje evropské nařízení č. 1346/2000/ES. Kapitola šestá se skládá ze dvanácti podkapitol. Každá podkapitola se skládá ze čtyř oddílů – české, slovenské, německé a rakouské právo. První podkapitola je úvodem do komparativního práva týkajícího se oddlužení. Druhá podkapitola se zaměřuje na praktické zkušenosti s návrhem na oddlužení. Třetí podkapitola popisuje rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení. Čtvrtá podkapitola osvětluje přihlašování pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení. Pátá podkapitola se zabývá možnými způsoby oddlužení – splátkovým kalendářem nebo prodejem majetkové podstaty. Šestá podkapitola porovnává význam schůze věřitelů v jednotlivých právních systémech se zaměřením na oddlužení. Podkapitola sedmá, devátá, desátá, jedenáctá a dvanáctá se postupně zabývají způsoby rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu, odmítnutí, oddlužení a odejmutí oddlužení. Osmá podkapitola popisuje povinnosti dlužníka. Sedmá kapitola se zabývá možnými návrhy na změnu úpravy oddlužení v českém právním systému na základě tohoto komparativního práva. Kapitola osmá popisuje příklady oddlužení z praxe. Devátou kapitolu tvoří shrnutí a desátou a jedenáctou seznam zkratek a literatury.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
English abstract
The purpose of my thesis is to analyze the insolvency law in Central Europe, in particular the discharge from debts. The reason for my research of this area of law is that recently this issue became frequent because of economic depression.
The thesis is composed of nine chapters, each chapter dealing with different aspects of discharge from debts. Chapter One illustrates the methodology of my thesis, especially the methodology of comparative law – the “comparatum” of this thesis is the Czech legal system and the “comparandum” is the Slovak, German and Austrian legal system. Chapter Two is introductory and defines basic issues regarding the discharge from debts. Chapter Three contains historical introduction to the insolvency law in Central Europe. Chapter Four is subdivided into two parts. Part One describes the modern beginnings of insolvency law in Czech and Slovak legal systems. Part Two deals with the beginnings of insolvency law in German and Austrian legal systems. Chapter Five describes the European regulation No. 1346/2000/EC. Chapter Six consists of twelve parts. Each part is subdivided into four subparts – Czech, Slovak, German and Austrian law. Part One is introductory into comparative law concerning the discharge from debts. Part Two focuses on practical findings with respect to motion for the discharge from debts. Part Three describes the resolutions on the motion for the discharge from debts. Part Four explains the registrations of creditors into the insolvency proceedings. Part Five deals with possible methods of the discharge from debts – by means of instalment calendar or realization of the bankrupt‘s assets. Part Six compares the significance of the meeting of creditors in each legal system with respect to discharge from debts. Parts Seven, Nine, Ten, Eleven and Twelve illustrate the forms of decision-making by the insolvency court with respect to the motion, rejection, discharge and revocation of the discharge from debts. Part Eight describes the obligations of the debtor. Chapter Seven deals with the proposals for change of Czech insolvency law according to the comparative law. Chapter Eight illustrates the practical cases of the discharge from debts. Chapter Nine contains a summary and chapter Tenth and Eleventha list of shortcuts and used literature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK