Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kampaň České televize o digitalizaci vysílání v letech 2008-2010
Název práce v češtině: Kampaň České televize o digitalizaci vysílání v letech 2008-2010
Název v anglickém jazyce: Campaign of Czech Television about broadcasting digitalization in years 2008-2010
Klíčová slova: Digitalizace, komunikační kampaň, marketingová kampaň, Česká televize, Národní koordinační skupina
Klíčová slova anglicky: Digitalization, communication campaign, marketing campaign, Czech television , National coordination group
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Šmíd
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.12.2010
Datum zadání: 28.12.2010
Datum a čas obhajoby: 26.01.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Hollar
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2012
Oponenti: PhDr. Mgr. Martin Lokšík
 
 
 
Seznam odborné literatury
NEGROPONTE,Nicholas , Digitální svět. Praha ;Management Press : Softwarové noviny, 2001
LEVINSON, Jay Conrad. Guerilla Marketing, Praha: 2009 Computer Press, 2009
KOTLER,Philip. Marketing Management. Praha: Grada 2007
SVOBODA, Václav. Public Relations. Praha: Grada Publishing 2006 . strana 113
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál 2007
NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. Praha ;Management Press : Softwarové noviny
DUSPIVA ,Zdeňek. Digitalizace jako budoucnost elektronických médií. Praha:Votobia 2004
SILVERSTONE, Roger. Television in everyday life. Chesham: Digital printing 2. Vydání 2006
URBAN, Bohumil. Moderní trendy v marketingové komunikaci, bakalářská práce VŠE. 2010. Vedoucí práce : Dagmar Skokanová
KÁLAL, Jan. Přechod na digitální vysílání z pohledu televizního diváka: Jak přijímá technologickou změnu publikum v ČR a ve Spojeném království? 2007 Vedoucí práce : Milan Šmíd
Předběžná náplň práce
Analyzovat reklamní kampaň České televize týkající se digitalizace televizního vysílání. Zhodnocení výběru media mixu a celkové účinnosti kampaně. Výstup z kampaňě -informovanost cílové skupiny, vnímání kampaně cílovou skupinou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analysis of marketing campaign of Czech television to digitalization of broadcasting. Rating of media mix choice and overall effectivity. Campaign output- target group awareness, perception of target group.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK