Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zavádění nových produktů značky Korunní v letech 2009 a 2010
Název práce v češtině: Zavádění nových produktů značky Korunní v letech 2009 a 2010
Název v anglickém jazyce: The introduction of new products of Korunní brand in 2009 a 2010
Klíčová slova: Karlovarská Korunní, marketingový mix, event, zavádění produktu, POS
Klíčová slova anglicky: Karlovarská Korunní, marketing mix, event, launching, POS
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Ing. Ladislav Kopecký
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.12.2010
Datum zadání: 27.12.2010
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Oponenti: Mgr. Daniel Köppl
 
 
 
Seznam odborné literatury
AAKER, David A. Brand Building: Budování obchodní značky. Brno: Computer
Press, 2003. 312 s. ISBN 80-7226-885-6
BOČEK, Martin; JESENSKÝ, Daniel; KROFIÁNOVÁ, Daniela. POP In-store komunikace v praxi : Trendy a nástroje marketingu v místě prodeje. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. 224 s. ISBN 978-80-247-2840-7.
CLOW, Kenneth E.; BAACK, Donnald. Reklama, propagace a marketingová komunikace. První vydání. Praha : Computer Press, 2008. 484 s. ISBN 978-80-251-169-9.
DE PELSMACKER, Patrick, GEUENS, Maggie, VAN DEN BERGH, Joeri.
Marketingová komunikace. Praha:Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-
0254-1
FORET, Miroslav . Marketingová komunikace. První vydání. Brno : Computer Press, 2006. 443 s. ISBN 80-251-1041-9.
HORÁKOVÁ, Iveta; STEJSKALOVÁ, Dita; ŠKAPOVÁ, Hana. Strategie firemní komunikace. 2., rozšířené vydání. Praha : Management Press, 2008. 254 s. ISBN 978-80-7261-178-2.
JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing : Strategie a trendy. První vydání. Praha : Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8.
KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, 2007.
796 s. ISBN 978-80-247-1481-3
KOTLER, Philip. Moderní marketing. 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-251-1545-2.
KOTLER, Philip ; ARMSTRONG, Gary. Merketing. Praha : Grada Publishing, 2004. 856 s. ISBN 80-247-0513-3.
KRÁLÍČEK, Miroslav ; KRÁL, Petr. Marketingová komunikace : Jak komunikovat na našem trhu. Praha : Grada Publishing, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3541-1.
PŘIKRYLOVÁ, Jana; JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, 2010. 320 s. ISBN 978-80-247-3622-8.
TELLIS, Gerard J. Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada Publishing, 2000.
602 s. ISBN 80-7169-997-7
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Zavádění nových produktů značky Korunní v letech 2009 a 2010“ se zabývá procesem uvedení nových produktů na trh s minerálními vodami, který má v České republice významnou tradici a velmi silnou konkurenci. Na práci byla aplikována metoda kvalitativní obsahové analýzy. Předmětem zájmu jsou produkty společnosti Karlovarská Korunní - Korunní Májová, Korunní Silueta a Korunní Kávová. Práce se věnuje historii a postavení značky na trhu, deskripci portfolia produktů společnosti a jeho vývoji, všem složkám marketingového mixu, nástrojům marketingové komunikace, které byly při procesu zavádění na trh použity, a na základě dostupných informací je provedeno vyhodnocení. Práce se zabývá také činnostmi Korunní, které zvyšují povědomí a jsou prospěšné pro tzv. good will této značky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis „The Introduction of New Products of the Korunní Brand in the Years 2009 and 2010“ deals with the process of the new product launch in the mineral waters market. In the Czech Republic, this market has an outstanding tradition and is characterized with strong competition. The thesis employs qualitative content analysis methodology. The focus is on the products of the Karlovarská Korunní company – Korunní Májová, Korunní Silueta and Korunní Kávová. The thesis discusses the history of the brand and its market position, and includes a description of the product portfolio and its development, of all components of the marketing mix, and the marketing communication tools employed during the launch process. An evaluation is made based on the available information. The thesis also mentions those activities of the Korunní brand that increase public awareness and are beneficial for the brand’s good will.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK