Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingová komunikace veletrhů Styl a Kabo se zaměřením na přechod ze sektoru B2C do sektoru B2B
Název práce v češtině: Marketingová komunikace veletrhů Styl a Kabo se zaměřením na přechod ze sektoru B2C do sektoru B2B
Název v anglickém jazyce: Marketing communications of Styl and Kabo trade fair aimed at the changeover from B2C to B2B sector
Klíčová slova: veletrhy, marketingová komunikace, Styl a Kabo, B2C a B2B, móda, podlinková komunikace, oděvy, vystavovatel
Klíčová slova anglicky: trade fair, marketing communications, Styl and Kabo, B2C and B2B, fashion, BTL communication, clothing, exhibitor
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.12.2010
Datum zadání: 27.12.2010
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Oponenti: PhDr. Pavel Dolanský
 
 
 
Seznam odborné literatury
BUREŠ, I. Jedeme na veletrh! 100 tipŧ, jak efektivně vyuţít účasti na výstavách a veletrzích. Praha: Management Press, 1999. 149 s. ISBN 80-85943-95-6.
VYSEKALOVÁ, J. Veletrhy a výstavy: efektivní prezentace pro úspěšný prodej. Praha: Grada Publishing, 2004. 159 s. ISBN 80-247-0894-9.
FORET, M. Vystavujeme na veletrhu. Praha: Computer Press, 2002. 110 s. ISBN 80-7226-645-4.
PAVLŮ, D. Veletrhy a výstavy: kultura, komunikace, multimedialita, marketing. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 380 s. ISBN 978-80-86946-38-2.
SCHEITLIN, V. Messe Checklisten: für Aussteller und Besucher: vorbereiten, durchführen, auswerten. Zürich: Orell Füssli, 1997. 111 s. ISBN 3-280-02603-2.
Předběžná náplň práce
Ve své práci se chci zaměřit na marketingovou komunikaci veletrhů módního zboží Styl a koženého zboží Kabo. Zatímco v dřívejších letech byla komunikace zaměřena jak na vystavovatele, tak i na širokou veřejnost, nyní se veletrh soustředí pouze na profesionály, konkrétně na malé a střední podniky z oblasti textilní výroby, v roce 2009 se veletrh změnil na čistě kontraktační. Ve své práci chci postihnout změnu marketingové komunikace související s přechodem veletrhu z oblasti B2C do oblasti B2B, najít její příčiny, vliv a důsledky, které má na cílovou skupinu, a také se chci pokusit odhadnout možnost dalšího pokračování veletrhu v duchu B2B. Styl a Kabo bývají často srovnávány s jinými evropskými módními veletrhy, rozdíly mezi nimi budou částí mé práce. Cílem této práce je popis a zhodnocení komunikačních aktivit veletrhu Styl a Kabo, a to jak z hlediska komunikace s vystavovateli a registrovanými návštěvníky, jež se opírá výhradně o BTL aktivity, tak z hlediska dřívější komunikace s veřejností, která byla zaměřena převážně na ATL.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my bachelor thesis I would like to focus on marketing communications of Styl and Kabo trade fair. Whereas in former years the communication was aimed at exhibitors as well as at public now the trade fair concentrates only on professionals, concretely on small and medium enterprises from the area of textile production, in 2009 the trade fair changed its orientation at B2B sector. In my thesis I want to involve the change of the marketing communications connected with the change of the orientation from B2C to B2B sector, to find its grounds, impact and consequences, it has on the target group, and I also want to estimate future development in the B2B sector. Styl and Kabo trade fairs are often compared with other european fashion trade fairs, their differences will be part of the thesis. The aim of the thesis is description and evaluation of the communication activities of the Styl and Kabo trade fair. I will focus on communication with exhibitors and registrated visitors that involves above all BTL activities and also on former communication with public that was concentraded mainly on ATL activities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK