Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Komunikace města Mladá Boleslav v letech 2009 - 2010
Název práce v češtině: Komunikace města Mladá Boleslav v letech 2009 - 2010
Název v anglickém jazyce: Communication of the Mlada Boleslav City in Years 2009-10
Klíčová slova: Město Mladá Boleslav, marketing destinace cestovního ruchu, marketing měst a obcí, komunikace, propagace, cestovní ruch
Klíčová slova anglicky: City of Mlada Boleslav, Tourism Destination Marketing, Marketing of Cities and Municipalities, Communication, Promotion, Tourism
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Nora Dolanská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.12.2010
Datum zadání: 27.12.2010
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Oponenti: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
DE PELSMACKER, Patrick; GEUENS, Maggie; VAN DEN BERGH, Joeri. Marketingová komunikace. Praha : Grada, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1.

FORET, Miroslav; FORETOVÁ, Věra. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Vyd. 1. Praha : Grada, 2001. 180 s. ISBN 80-247-0207-X.

HORNER, Susan; SWARBROOKE, John. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času : Aplikovaný marketing služeb. Vyd. 1. Praha : Grada, 2003. 488 s. ISBN 80-247-0202-9.

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu. Vyd. 1. Praha : Grada, 2009. 288 s. ISBN 978-80-247-3247-3.

KALVAS, František. Nastolování agendy : Role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu. Vyd. 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 160 s. ISBN 978-80-7043-805-3.

KIRÁL'OVÁ, Alžběta. Marketing destinace cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha : EKOPRESS, s.r.o., 2003. 173 s. ISBN 80-86119-56-4.

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. 6th ed. Praha : Grada, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Vyd. 12. Praha : Grada, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5.

MORRISON, Alastair M. Marketing a pohostinství cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha : Victoria Publishing, a.s., 1995. 523 s. ISBN 80-85605-90-2.

PALATKOVÁ, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu : Jak získat více přijmů z cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha : Grada, 2006. 341 s. ISBN 80-247-1014-5.

PŘIKRYLOVÁ, Jana; JAHODOVÁ, Hana. Moderní marketingová komunikace. Vyd. 1. Praha : Grada, 2010. 320 s. ISBN 978-80-247-3622-8.

STREET, John. Mass Media, Politics and Democracy. New York : Palgrave, 2001. 297 s. ISBN 0-333-69305-1.
Předběžná náplň práce
Předmětem této bakalářské práce na téma Komunikace města Mladá Boleslav v letech 2009 – 2010 je analýza komunikačních aktivit statutárního města Mladé Boleslavi a to jak ve vztahu k obyvatelům, tedy v rámci města, tak ve vztahu ke svému okolí, tedy jak se snaží přispět k rozvoji turistického ruchu. Cílem bylo zjistit, zda město využívá nějakou kompaktní marketingovou strategii, a pokud ano, nakolik je efektivní. Rovněž také objasnit problematiku spolupráce města a automobilky Škoda Auto a.s., která je významným faktorem ovlivňujícím běžný život místních, ale jenž má i nepopiratelný dopad na turismus v destinaci. Dále pak právě na základě analýzy současné situace, dosud používaných propagačních materiálů a využití jednotlivých komunikačních kanálů odhalit chyby a navrhnout doporučení pro možnou efektivnější budoucí komunikační strategii Mladé Boleslavi, jakožto destinace cestovního ruchu, a živého a přátelského místa k bydlení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The focus of this literary work is to analyze the communication activities of the corporate town of Mlada Boleslav in 2009 through 2010. The analysis will focus on the town and its affiliation with its surroundings, specifically the impact the town has on local tourism. The aim is to discover whether the town used a compact marketing strategy and its effectiveness. Furthermore, this work also attempts to clarify the issues involving the co-operation between the town and Skoda Auto a.s. The company has a strong impact on the life of local residence as well as on local tourism. As a result of my analysis, references to currently promotion materials, and the utilization of individual communication channels I will point out possible problematic areas. I will also provide possible improvements that can be made in order to establish a more effective future communication strategy of Mlada Boleslav as a positive tourism destination and a friendly neighborhood.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK