Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Proměny literárně dramatického vysílání ČST Praha v období konsolidace
Název práce v češtině: Proměny literárně dramatického vysílání ČST Praha v období konsolidace
Název v anglickém jazyce: Transformations of Drama department of Czechoslovak television Prague in the period of consolidation
Klíčová slova: Televize, literárně dramatické vysílání, televizní hra, konsolidace, normalizace, Pražské jaro, televizní dramaturgie, cenzura.
Klíčová slova anglicky: Czechoslovak Television, Drama department, television play, consolidation, normalization, Prague spring, August 1968, television dramaturgy, censorship, auto-censorship.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filmových studií (21-KFS)
Vedoucí / školitel: Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.01.2012
Datum zadání: 03.01.2012
Datum a čas obhajoby: 14.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:15.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivan Klimeš
 
 
 
Zásady pro vypracování
V mé práci podrobně sleduji, jak se odrážel konsolidační proces po srpnových událostech roku 1968 na činnosti literárně dramatického vysílání v pražském televizním studiu. Jelikož každá konsolidace je výrazným přechodem z dosavadního stavu do stavu kvalitativně odlišného, zmapuji jak výchozí stav a jeho specifika, tak výsledný obraz po samotné proměně. Konsolidace po roce 1968 je ovšem komplikovanější také v tom, že nejde pouze o negaci bezprostředně předcházejícího období, ale je i jistou formou návratu. Proto cítím nutnost zohlednit i charakter činnosti sledované televizní redakce před nástupem takzvaného Pražského jara. Tím se objeví důležité spojnice, kontrasty i zcela nové jevy a teprve na jejich základě bude možné plastičtěji uchopit samotnou podstatu proměny. Ta totiž v důsledku nevedla k jednoduchému znovuvzkříšení pořádků před přelomovým lednovým plénem roku 1968, ale naopak se jednalo o posun zohledňující „lekci“ krizových let. Na druhou stranu v oblasti literárně dramatické tvorby vyjde díky zahrnutí období před rokem 1968 najevo, že prudká politická změna nemusela najít v oblasti literárně dramatické tvorby svůj přímý odraz, v čemž hrála roli řada faktorů. Konečně mi toto časové rozvržení tématu poslouží i tím, že budu moci zahrnout a porovnat dvě odlišné konsolidační strategie v literárně dramatické redakci, z nichž první proběhla po střetech s mocenskými orgány již v polovině šedesátých let. V zájmu přehlednosti a sledování vývoje vztahu moci k oblasti literárně dramatické tvorby i televizní instituce obecně zachovám v práci chronologickou linii. V úvodu se odrazím od samotného vzniku redakce v první polovině padesátých let, přičemž v zájmu přehlednosti dalších oddílů vymezím pole její činnosti a jednotlivé typy tvorby včetně potřebné terminologie. Poté se zaměřím na vyvíjející se vztah mezi redakcí a mocenskými orgány z hlediska personálních obměn a různých dramaturgických koncepcí. Tyto dvě vzájemně se ovlivňující linie budou středem mého zájmu ve všech následujících oddílech. Poslouží mi k tomu, abych vysvětlil, proč nebylo Pražské jaro v literárně dramatickém vysílání náhlým přelomem, ale krizovým obdobím, zachovávajícím si silnou kontinuitu. Pomohou mi odůvodnit i jevy doprovázející konsolidační období: Proč bezprostředně po srpnové invazi zůstala výrazná angažovanost redakce spíše interní záležitostí, o níž divák ani nemohl mít tušení? Proč k samotné konsolidaci v redakci došlo až s téměř dvouletým zpožděním? A proč byl v tomto konsolidačním procesu nadřazen pragmatický a empirický rozměr ideologickým postulátům a masivním čistkám? V jednotlivých kapitolách projdu období Pražského jara, první (pasivní) fázi konsolidace trvající do srpna roku 1969 a následnou aktivní fázi konsolidace, kterou rozdělím na etapu vnějšího dohledu a fází kádrového zabezpečení redakce (vnitřní kontroly). V duchu tématu završím práci statickým obrazem zkonsolidované dramaturgie, v níž chronologický vývoj nahradí synchronní přehled hlavních tematických linií odpovídajících nové programové koncepci. Vzhledem k důležitosti vazeb na celkový společenský vývoj a situaci v celé Československé televizi věnuji samostatné podkapitoly i vnějšímu kontextu a ty se pro mne i pro čtenáře stanou základními orientačními body.
Základními prameny pro moji práci jsou archivní materiály získané z výzkumu ve spisovém archivu ČT a Národním archivu ČR. Dále využívám sekundární literaturu, především publikace Jarmily Cysařové, která se dlouhodobě věnovala historickému výzkumu Československé televize. Pouze okrajově se opírám o informace získané z Informatiky ČT a o svědectví pamětníka.
Cílem mé práce je otevřít historický výzkum v takřka neprobádané oblasti československé televizní dramatické tvorby a poskytnout pro něj alespoň základní východiska. Mám na mysli především nastínění obecného směřování dramaturgie, personálního zázemí a svázanosti s mocí v dobách tzv. „zlaté éry“ české televizní hry. Specifický proces konsolidace v literárně dramatickém vysílání může navíc posloužit k plastičtějšímu vnímání procesu konsolidace nejen uvnitř televize, ale i v ostatních oblastech. Vzhledem k omezenému rozsahu práce také otevřu problematické a na bázi pouhého archivního výzkumu těžko zodpověditelné otázky, jež by mohly být podněty pro další a komplexnější historické bádání.
Seznam odborné literatury
CYSAŘOVÁ, Jarmila, 16x život s televizí. Praha: FITES 1998.
CYSAŘOVÁ, Jarmila, Koordinační výbor, tvůrčí svazy a moc. Praha: ÚSD, 2003.
CYSAŘOVÁ, Jarmila, Televize a moc 1953–67. Praha: ÚSD, 1996.
CYSAŘOVÁ, Jarmila, Televize a totalitní moc 1969 – 1975. Praha: ÚSD, 1998.
HULÍK, Štěpán, Nástup normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1973). Diplomová práce Katedry filmových studií na FF UK Praha, 2009.
KÖPPLOVÁ, Barbara a kol., Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: Karolinum 2003.
SÍGL, Miroslav, Události pravdy, zrady a nadějí. Třebíč: Akcent, 2009.

Československá televize (ročníky 1968–1971)
Filmové a televizní noviny (ročníky 1967-1969)Synchron (ročníky 2003–2011)
Zpravodaj Svazu československých filmových a televizních umělců FITES (ročník 1969)

Národní archiv – fondy: NA, KSČ-ÚV-AN I, KSČ-ÚV-02/1, KSČ-ÚV-05/3, KSČ-ÚV-10/10Spisový archiv ČT – fondy: RED, VE1, VE2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK