Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Češi v bývalém Sovětském svazu se zaměřením na repatriovanou komunitu z Kazachstánu
Název práce v češtině: Češi v bývalém Sovětském svazu se zaměřením
na repatriovanou komunitu z Kazachstánu
Název v anglickém jazyce: Czechs in the Former USSR with the Focus on People Repatriated from Kazakhstan.
Klíčová slova: Integrace, přesídlení, krajané, menšiny, cizinci, Kazachstán, Rusko
Klíčová slova anglicky: integration, resettlement, compatriots, countrymen, minorities, foreigners, Kazakhstan, Russia
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: doc. et doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2010
Datum zadání: 23.12.2010
Datum a čas obhajoby: 17.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: IMS FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2011
Oponenti: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
 Auerhan, Jan. České osady na Volyni, na Krymu a na Kavkaze. Praha:Dr. A. Hajn,1920. 65 s.
 Auerhan, Jan. „České osady v Tauridské gubernii.“ Sborník menšinový.I.,41-44.Praha, 1914.
 Černík, Jan. „Aktivní nábor kvalifikované síly: Kanadské bodování přistěhovalců, ale i české státní správy na kluzišti mezinárodní migrace.“ Multikulturní centrum Praha. 2003. http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2150721 (přístup získán 10. 04 2011).
 Česká republika. „Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní republiky.“ Praha, 1992.
 Česká republika. „Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a ozměně zákona č. 283/1991 Sb., o policii České republiky.“ Praha, 1999
 Česká republika. „Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.“ Praha, 1999.
 Diener, Alexander C. „The Settlement of the Returning Kazakh Diaspora: Practicaly Choice, and the Nationalization of Social Space.“ V Migration, Homeland, and belonging in Eurasia, autor: C. J. Buckley a B. A. Ruble (eds.), 265-304. Washington D. C., (USA): Woodrow Wilson Center Press, 2008.
 Dluhošová, Helena. „Stav etnicity přesídlenců z Ukrajiny v předreemigračním období.“ Češi v cizině, sv. 6, 11-13. Praha: ÚEF ČSAV, 1992. 97 s.
 Drbohlav, Dušan, a Zdeněk Uherek. „Reflexe migračních teorií.“ V Geografie - Sborník České geografické společnosti, roč. 112, č.2, 125-141. Praha: Česká geografická společnost, 2007.
 Dymeš, Pavel. Informace o přesídlování krajanů. Praha: Interní materiál Ministerstva vnitra ČR, 2004.
 Dymeš, Pavel. Souhrnná informace pro ministra vnitra o realizaci přesídlení krajanů z Kazachstánu. Praha: Interní materiál Ministerstva vnitra, 2008.
 Dymeš, Pavel. Zpráva o krajanech ve vybraných vzdálených a ohrožených teriroriích. Praha: Nepublikovaný rukopis, 1999.
 Dymeš, Pavel. Zpráva ze zahraniční služení cesty. Praha: Interní materiál Ministerstva vnitra ČR, 2006.
 Gajdoš, Marián(ed.).Čo dala – vzala našim rodákom optácia.Prešov: EXCO,s.r.o.,2002.111 s.
 Heroldová, Iva. „Vystěhovalectví do Jihovýchodní Evropy.“ Češi v cizině, sv. 9, 67-95. Praha: EÚ AV ČR, 1996. 230 s.
 Hrozínek, Milan. Krajané přesídlení do ČR a jejich adaptace v novém prostředí. Brno: Diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FHS, IMS Brno, 2009. 106 s.
 Kolektiv autorů AV ČR. Integrace cizinců na území ČR. 2003. http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=113 (přístup získán 25. 04 2011).
 Petersen, William. „A General Typology of Migration.“ V American Sociological Review, vol. 23, No. 3, Jun, 256-266. Washington, D. C. (USA): American Sociological Association, 1958.
 Puškarevič, K. A. Čechi v Rosii (Očerki po istorii immigracii). Praha: Nepublikovaný strojopis, EÚ AV ČR, fond J. Polívky, sig. 183, 1. pol. 20. století.
 Římovský, Jan. tzv. Kronika stěhování krajanů z Čech. Holuboie: Nepublikovaný rukopis, 1. pol. 20. století.
 Secká, Milena. „Češi v Rumunsku.“ Češi v cizině, sv. 9, 96-104. Praha: EÚ AV ČR, 1996. 230 s.
 Tollarová, Blanka. „Integrace cizinců v Česku: Pluralita, nebo asimilace?“ Biograf (39): 107 odst., 2006. http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v3902 (přístup získán 19. 04 2011).
 Uherek, Zdeněk, Naďa Valášková a Stanislav Brouček. Aliens or One’s Own People. Czech Immigrants from the Ukraine in the Czech Republic. Praha: EÚ AV ČR, 1997. 128 s.
 Uherek, Zdeněk, Naďa Valášková a Stanislav Brouček. „Češi z Běloruska.“ Český lid, sv. 84, 177-190. Praha: EÚ AV ČR, 1997.
 Uherek, Zdeněk, Naďa Valášková a Stanislav Kuţel. „Potomci Českých emigrantů v Kazachstánu.“ Český lid, sv. 86, 235-270. Praha: EÚ AV ČR, 1999.
 Uherek, Zdeněk. Analýza efektivnosti Státního integračního programu. Praha: Nepublikovaná studie pro Ministerstvo vnitra ČR, EÚ AV ČR, 2006.
 Uherek, Zdeněk, Naďa Valášková, Stanislav Kuţel, a Pavel Dymeš. Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. Praha: EÚ AV ČR, 2003. 198 s.
 Vaculík, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů I. Praha: Sdruţení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1997. 211 s.
 Vaculík, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů II. Praha: Sdruţení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1998. 191 s.
 Vaculík, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů III. Praha: Sdruţení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2001. 218 s.
 Vaculík, Jaroslav. „K postavení Čechů na Ukrajině ve 20. a 30. letech.“ V Češi v cizině, sv. 6, 72-84. Praha: ÚEF AV ČR, 1993. 97 s.
 Vaculík, Jaroslav. Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 228 s.
 Vaculík, Jaroslav. Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 91 s.
 Vaculík, Jaroslav. „Souvislosti reemigrace volyňských Čechů a přesídlení slovenských Rusínů.“ Čo dala-vzala našim rodákom optácia, 19-24. Prešov: EXCO, s.r.o., 2002.111 s.
 Valášková, Naďa. „Češi v Rusku.“ Češi v cizině, sv. 9,26-47. Praha: EÚ AV ČR, 1996.230 s.
 Valášková, Naďa. „Počátky adaptačního procesu přesídlenců z Černobylské oblasti v Československu.“ Češi v cizině,sv. 6, 22-27. Praha: ÚEF ČSAV, 1992. 97 s.
 Vláda České republiky. Usnesení vlády ČR č. 72 ze dne 17. ledna 1996, O zásadách politiky vlády České republiky ve vztahu k přesídlování cizinců s prokázaným českým původem (krajanů) žijících v zahraničí. Praha, 17.01.1996.
 Vláda České republiky. „Usnesení vlády ČR č. 1248 ze dne 1. listopadu 2006, k Postupu při dokončení přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu.“ Praha, 01. 11 2006.
 Vláda České republiky. „Usnesení vlády ČR č. 99 ze dne 9. února 2011, k aktualizované Koncepci integrace cizinců na území ČR a k návrhu dalšího postupu v roce 2011.“ Praha, 09. 02 2011.
Předběžná náplň práce
Popis přesídlení a aspektů integrace komunity českých krajanů z Kazachstánu. Cílem práce je popsat hlavní integrační strategie uplatněné v komunitě a úspěšnost integrace přesídlenců v České republice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Description of the resettlement and aspects of integration of the Czech community in Kazakhstan. The aim is to describe the main integration strategy applied in the community and successful integration of displaced persons in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK