Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profil současného nakladatele: Nakladatelství HOST
Název práce v češtině: Profil současného nakladatele: Nakladatelství HOST
Název v anglickém jazyce: The Profile of Contemporary Publisher:HOST
Klíčová slova: Nakladatelství, Host, edice, čtenář, knižní trh, titul
Klíčová slova anglicky: Publisher, Host, edition, reader, book market, book, title
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2010
Datum zadání: 22.12.2010
Datum a čas obhajoby: 22.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2013
Oponenti: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
HALADA, Jan. Člověk a kniha: úvod do nakladatelské specializace. Praha: Karolinum, 1993, 120 s., ISBN 80-852
HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 378 s. ISBN 978-80-7277-165-3.
VLAŃÍN, Ńtěpán. Avantgarda známá a neznámá. Sv. 1, Od proletářského umění k poetismu. Praha: Svoboda, 1971.
PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. 3., dopl. a přeprac. vyd. Příbram: Pistorius. ISBN 978-808-7053-508.
ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. Kniha: k teorii a praxi knižní kultury. Vyd. 1. Brno: Host, 2000, 240 s. Studium (Brno, Czech Republic), sv. 5. ISBN 80-729-4005-8.
SOUKUPOVÁ, Jana. Nepoddajní, aneb, Nešlo to jinak: příběhy jihomoravských disidentů v 70. a 80. letech 20. století. Vyd. 1. Brno: Host, 2010, 267 s. ISBN 978-807-2943-784.
Předběžná náplň práce
Práce se zaměřuje na vývoj nakladatelství Host od jeho počátků v 1. polovině 90. let 20. století až po současnost, s přihlédnutím k historii literárního časopisu Host. Představuje nejúspěšnější tituly, čelní osobnosti a autory nakladatelství. Zabývá se proměnami, kterými nakladatelství prošlo ve své knižní produkci a popisuje minulé a současné edice. Cílem práce je sestavení uceleného profilu nakladatelství Host, které si na českém knižním trhu vydobylo pevnou pozici.Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focused on development of the Host publishing house from its beginning in the first half of 1990´s to nowadays. It also takes history of the literary magazine Host into consideration. The thesis introduces the most successful titles, head representatives and authors of the Host publishing house. The thesis also deals with changes in the book production of the Host publishing house and describes its past and present book editions. The aim of the thesis is to put together comprehensive profile of the Host publishing house which has gained a strong position on the Czech book market.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK