Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv informačních technologií na obsah a formu současného zpravodajství České televize
Název práce v češtině: Vliv informačních technologií na obsah a
formu současného zpravodajství České televize
Název v anglickém jazyce: The Infuence of Information Technology on the
Content and Form of Current News Service in Czech Television
Klíčová slova: Informační technologie, nová média, televizní zpravodajství, práce se zdroji informací, amatérské záběry, zpravodajské hodnoty, internet
Klíčová slova anglicky: Information technology, new media, television news service, handling with news sources, amateur videos, news values, internet
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Martin Lokšík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2010
Datum zadání: 22.12.2010
Datum a čas obhajoby: 16.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2011
Oponenti: PhDr. Milan Šmíd
 
 
 
Seznam odborné literatury
YORKE, Ivor. Television News. Čtvrté vydání. Focal Press, 2000. ISBN 024051615X.
BOYD, Andrew. Broadcast Journalism : Techniques of Radio and Television News. Páté vydání. Focal Press, 2003. ISBN 0204515714.
ŠMÍD, Milan; TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. Vydání. Praha: Karolinum, 2009. 205 s. ISBN 978-80-2461661-2.
UNDERWOOD, Rich. Roll! : Shooting TV News. 1. Vydání. Focal Press, 2007. ISBN 978-0-240-80848-2.
MAYEUX, Peter E. Broadcast News : Writing and Reporting. 2. Vydání. The McGraw-Hill Companies. 432 s. ISBN 0-697-20151-1.
FELDMAN, Tony. An Introduction to Digital Media. Routledge, 1997. 173 s. ISBN 0-145-15423-5.
KUMAR, Amitabh. Mobile TV : DVB-H, DMB, 3G Systems and Rich Media Applications. Focal Press, 2007. 508 s. ISBN 0-240-80946-7.
REIFOVÁ, Irena, et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. Vydání. [s.l.] : Karolinum, 2005. 149 s. ISBN 80-246-0827-8.
Předběžná náplň práce
Ve své práci se budu věnovat tomu, jak ovlivnilo používání mobilního telefonu a přenosného počítače práci televizního reportéra a podobu současného českého veřejnoprávního zpravodajství. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že každá změna (v tomto případě prostředků ke zpracování žurnalistického materiálu s sebou nese jak možné pozitivní, tak negativní jevy. Práce tak nebude zohledňovat pouze technologické, ale i noetické a etické aspekty vývoje audiovizuální žurnalistiky.
Soustředím se především na problematiku zrychlování žurnalistické produkce a pokusím se charakterizovat proměnu zpravodajství, které vlivu nových technologií podléhá (např. amatérské záběry z mobilů, fotoaparátů, notebooků, videokamer coby možné zdroje televizního zpravodajství). Při zpracování hodlám rovněž využít praktických zkušeností televizních reportérů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my bachelor thesis I am going to focus on the impact of the new technology use on television news service, especially the use of mobile phone and portable computer and its influence on the work of an television reporter and television news service itself.
The essential idea is that each change brings positives as well as negatives. The tesis is not only focused on technology, but also deals with ethic aspects of the development of television news service.
I focus on the issue of real time news phenomenon and I try to describe the change of the news service influenced by new technology (amateur video use from mobile phones, cameras or notebooks as possible journalistic sources). I also intend to use practical experience of TV news reporters.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK