Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Stát a občanská společnost v postsovětském Rusku
Název práce v češtině: Stát a občanská společnost v postsovětském Rusku
Název v anglickém jazyce: Civil Society and the State in Post-Soviet Russia
Klíčová slova: Rusko, občanská společnost, třetí sektor, hybridní režim, konsolidace demokracie, Vladimir Putin.
Klíčová slova anglicky: Russia, civil society, third sector, hybrid regime, democratic consolidation, Vladimir Putin.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2010
Datum zadání: 21.12.2010
Datum a čas obhajoby: 14.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Primární literatura
Federaľnyj zakon ob obščestvěnnych objediněnijach, č. 82-FZ. 19. 5. 1995. Dostupný z http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=069573, nahlédnuto 14. 05. 2011.
Federaľnyj zakon ob obščestvěnnoj palate Rossijskoj Federacii, č. 32-FZ. 23. 03. 2005. Dostupný z http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=027140, nahlédnuto 14. 05. 2011.
Konstitucija Rossijskoj Federacii. 25. 12. 1993. Dostupná z http://www.constitution.ru/index.htm, nahlédnuto 01. 09. 2010.
Federal law on introducing amendments to certain legislative acts of the Russian Federation, no. 18-FZ. 10. 01. 2006. Dostupný z www.icnl.org/knowledge/news/2006/01-19_RussianNGOLawEng.doc, nahlédnuto 12. 05. 2011.

Sekundární literatura
Knižní publikace – monografie

Almond, Gabriel A.; Verba, Sidney. Civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. Newbury Park: Sage, 1989.
Baker, Gideon. Civil society and democratic theory: Alternative voices. London: Routledge, 2002.
Barša, Pavel; Císař, Ondřej. Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004.
Dahl, Robert A. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing, 1995
Dvořáková, Vladimíra; Kunc, Jiří. O přechodech k demokracii. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994.
Edwars, Michael. Civil society. Cambridge: Polity, 2004.
Fukuyama, Francis. Konec dějin a poslední člověk. Praha: Rybka, 2002.
Gellner, Ernest. Podmínky svobody. Občanská společnost a její rivalové. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997.
Habermas, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti. Filosofia: Praha. 2000.
Holzer, Jan. Politický systém Ruska: hledání státu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001.
Holzer, Jan; Balík, Stanislav. Postkomunistické nedemokratické režimy: studie k proměnám politické teorie v posttranzitivním čase. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007.
Keane, John. Civil society: Old images, new visions. Stanford, CA: Stanford University Press, 1998.
Kubát, Michal. Postkomunismus a demokracie: Politika ve středovýchodní Evropě. Praha: Dokořán, 2003.
Kubát, Michal; Balík, Stanislav. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: Dokořán, 2004.
Linz, Juan J. Totalitarian and authoritarian regimes. Boulder – London: Lynne Rienner Publishers, 2000.
Linz, Juan J.; Stepan, Alfred. Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: John Hopkins University Press, 1996.
Potter, David; Goldblatt, David; Kiloh, Margaret; Lewis, Paul. Democratization. Cambridge: Polity Press, 1997.
Říchová, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě. Praha: Portál, 2000.
Sakwa, Richard. Postcommunism. Buckingham: Open University Press, 1999.
_____. Putin: Russia's choice. London: Routledge, 2008.
_____. Russian politics and society. London: Routledge, 2008.
Salmenniemi, Suvi. Democratisation and gender in contemporary Russia. New York: Routledge, 2008.
Strnadová, Lenka. Současné podoby občanské společnosti. Kritická perspektiva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.
Schumpeter, Joseph. Capitalism, socialism and democracy. London: George Allen and Unwin, 1943.
Tocqueville, Alexis de. Demokracie v Americe 1. Praha: Lidové noviny, 1992.
Ženíšek, Marek. Přechody k demokracii v teorii a praxi. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006.

Knižní publikace – stati ze sborníků
Celichowski, Jerzy. Civil society in Eastern Europe: Growth without engagement. In Glasius, Marlies; Lewis, David; Seckinelgin, Hakan (eds.). Exploring civil society: Political and cultural contexts. London: Routledge, 2005, s. 71-79.
Cohen, Jean Louise. Civil society. In Clarke, Paul Barry; Foweraker, Joe (eds.). Encyclopedia of democratic thought. London: Routledge, 2001.
Diamond, Larry. Toward democratic consolidation. In Diamond, Larry; Plattner, Marc F. (eds.). The global resurgence of democracy. Baltimore, London: John Hopkins University Press, 1996, s. 227-240.
Evans, Alfred B., Jr. Russian society and the state. In White, Stephen; Sakwa, Richard; Hale, Henry E. (eds.). Developments in Russian politics 7. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010, s. 99-117.
Evans, Alfred B., Jr. Vladimir Putin’s design for civil society. In Evans, Alfred B.; Henry, Laura A.; McIntosh Sundstrom, Lisa (eds.). Russian civil society: A critical assessment. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2005, s. 147-158.
Fish, M. Steven. Conclusion: Democracy and Russian politics. In Barany, Zoltan; Moser, Robert, G. (eds.). Russian politics: Challenges of democratization. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s. 215-251.
Fish, M. Steven. Russia’s fourth transition. In Diamond, Larry; Plattner, Marc F. (eds.). The global resurgence of democracy. Baltimore, London: John Hopkins University Press, 1996, s. 264-275.
Fukuyama,Francis. The primacy of culture. In Diamond, Larry; Plattner, Marc F. (eds.). The global resurgence of democracy. Baltimore, London: John Hopkins University Press, 1996, s. 321-327.
Glasius, Marlies; Lewis, David; Seckinelgin, Hakan. Exploring civil society internationally. In Glasius, Marlies; Lewis, David; Seckinelgin, Hakan (eds.). Exploring civil society: Political and cultural contexts. London: Routledge, 2005, s. 3-11.
Huntington, Samuel P. Democracy’s third wave. In Diamond, Larry; Plattner, Marc F. (eds.). The global resurgence of democracy. Baltimore, London: John Hopkins University Press, 1996, s. 3-25.
Kopeček, Lubomír. Sociálně politické podmínky demokracie. In Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír (eds.). Demokracie: teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 109-145.
Kopeček, Lubomír; Hloušek, Vít. Hybridní demokracie. In Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír (eds.). Demokracie: teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 285-296.
Kopeček, Lubomír; Hloušek, Vít. Fenomén demokracie. In Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír (eds.). Demokracie: teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, s. 15-45.
Kubát, Michal. Politika a vládnutí ve středovýchodní Evropě. In Kubát, Michal (ed.). Východní rozšíření Evropské unie. Brno – Praha: Mezinárodní politologický ústav, 2001, s. 31-58.
Liikanen, Ilkka. Civil society and the reconstitution of Russian political space: the case of the Republic of Karelia. In White, Stephen (ed.). Media, culture and society in Putin’s Russia. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008, s. 7-36.
Moser, Robert G. Introduction: Challenges of Russian democratization. In Barany, Zoltan; Moser, Robert, G. (eds.). Russian politics: Challenges of democratization. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s. 1-18.
Nodia, Ghia. How different are postcommunist transitions? In Diamond, Larry; Plattner, Marc F. (eds.). Democracy after communism. Baltimore, London: John Hopkins University Press, 2002, s. 3-17.
O’Donnell, Guillermo. Delegative democracy. In Diamond, Larry; Plattner, Marc F. (eds.). The global resurgence of democracy. Baltimore, London: John Hopkins University Press, 1996, s. 94-108.
Oversloot, Hans. Towars a revival of the state as an ideology in contemporary Russia. In Steunebrink, Gerrit; Zweerde, Evert van der; Cornelissen, Wout (eds.). Civil society, religion, and the nation: Modernization in intercultural context: Russia, Japan, Turkey. Amsterdam: Rodopi, 2004, s. 73-87.
Rose, Richard. Postcommunism and the problem of trust. In Diamond, Larry; Plattner, Marc F. (eds.). The global resurgence of democracy. Baltimore, London: John Hopkins University Press, 1996, s. 251-263.
Rosenblum, Nancy L.; Post, Robert C. Introduction. In Rosenblum, Nancy L.; Post, Robert C. (eds.). Civil society and government. Princeton: Princeton University Press, 2002, s. 1-25.
Schedler, Andreas. The logic of electoral authoritarianism. In Schedler, Andreas (ed.). Electoral authoritarianism: The dynamics of unfree competition. Boulder – London: Lynne Rienner Publishers, 2006, s. 1-23.
Schmidt-Pfister, Diana. What kind of civil society in Russia? In White, Stephen (ed.). Media, culture and society in Putin’s Russia. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008, s. 37-71.
Schmitter, Philippe C.; Karl, Terry Lynn. What democracy is … and is not. In Diamond, Larry; Plattner, Marc F. (eds.). The global resurgence of democracy. Baltimore, London: John Hopkins University Press, 1996, s. 49-62.
Skovajsa, Marek. Teorie demokracie. In Cabada, Ladislav; Kubát, Michal. Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 321-361.
Smolar, Aleksander. Civil society after communism. In Diamond, Larry; Plattner, Marc F. (eds.). Democracy after communism. Baltimore, London: John Hopkins University Press, 2002, s. 48-62.
Snyder, Richard. Beyond electoral authoritarianism: The spectrum of nondemocratic regimes. In Schedler, Andreas (ed.). Electoral authoritarianism: The dynamics of unfree competition. Boulder – London: Lynne Rienner Publishers, 2006, s. 219-231.
Sundstrom McIntosh, Lisa; Henry, Laura A. Russian civil society. Tensions and trajectories. In Evans, Alfred B.; Henry, Laura A.; McIntosh Sundstrom, Lisa (eds.). Russian civil society: A critical assessment. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2005, s. 305-322.
Sutton, Jonathan. Civil society, religion, and the nation. Reflections on the Russian case. In Steunebrink, Gerrit; Zweerde, Evert van der; Cornelissen, Wout (eds.). Civil society, religion, and the nation: Modernization in intercultural context: Russia, Japan, Turkey. Amsterdam: Rodopi, 2004, s. 51-71.
Twigg, Judyth L. What has happened to Russian society. In Kuchins, Andrew C. (ed.). Russia after the fall. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2002, s. 147-162.
White, Anne. Is civil society stronger in small towns? In Evans, Alfred B.; Henry, Laura A.; McIntosh Sundstrom, Lisa (eds.). Russian civil society: A critical assessment. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2005, s. 284-302.

Články – tištěné zdroje
Balík, Stanislav; Holzer Jan. Debata o hybridních režimech. Stručná rekapitulace pokusu o paradigmatickou změnu. Politologická revue, 2006, roč. 12, č. 2, s. 5-29.
Carothers, Thomas. The end of the transition paradigm. Journal of Democracy, 2002, roč. 13, č. 1, s. 5-21.
Hale, Henry E. Civil society from above? Statist and liberal models of state-building in Russia. Demokratizatsiya, 2002, roč. 10, č. 3, s. 306-321.
Kubát, Michal. Politický režim a konsolidace demokracie v postkomunistické Evropě a postsovětském prostoru. Politologický časopis, 2000, roč. 7, č. 2, s. 131-143.
Kubát, Michal. Recenze publikace Holzer Jan, Balík Stanislav: Postkomunistické nedemokratické režimy. Studie k proměnám politické teorie v posttranzitivním čase. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. Politologická revue, 2008, roč. 13, č. 1, s. 129-132.
Lokshina, Tanya. Erosion of democracy and grave threats to civil society in Russia. Helsinki Monitor, 2006, č. 3, s. 205-206.
Marsh, Christopher. Social capital and grassroots democracy in Russia's regions: Evidence from the 1999-2001 gubernatorial elections. Demokratizatsiya, 2002, roč. 10, č. 2, s. 19-36.
Nikitin, Alexander; Buchanan, Jane. The Kremlin’s Civic Forum: Cooperation or co-optation for civil society in Russia? Demokratizatsiya, 2002, roč. 10, č. 2, s. 147-165.
Potůček Martin. Těžké znovuzrození: občanský sektor v České republice. Politologická revue, 1997, roč. 3, č. 2, s. 35-52.
Richter, James. Putin and the Public Chamber. Post-Soviet Affairs, 2009, roč. 25, č. 1, s. 39-65.
Říchová, Blanka. Komparativní metoda v politologii. Politologická revue, 1997, roč. 3, č. 2, s. 3-34.
Squier, John. Civil society and the challenge of Russian gosudarstvennost. Demokratizatsiya. 2002, roč. 10, č. 2, s. 166-182.
Šimov, Jaroslav. Barevné revoluce v zemích SNS: To be continued? Mezinárodní politika, 2005, roč. 28, č. 5, s. 24-28.
Weigle, Marcia A. On the road to the Civic Forum: State and civil society from Yeltsin to Putin. Demokratizatsiya, 2002, roč. 10, č. 2, s. 117-146.
Zakaria, Fareed. The rise of illiberal democracy. Foreign Affairs, 1997, roč. 76, č. 6, s. 22-43.
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce bude zanalyzovat vztah státu a občanské společnosti v Ruské federaci s ohledem na politiku, kterou sledoval během svých dvou funkčních období prezident Vladimir Putin. Již v roce 2001 bylo založeno Občanské fórum (Graždanskoje obščestvo) a v roce 2005 Veřejná komora (Obščestvennaja palata) jako orgány, jejichž prostřednictvím měl stát kontrolovat a ovlivňovat dění v občanské společnosti. V roce 2006 byl také přijat zákon o nevládních organizacích limitující jejich činnost v Rusku. Kromě studie občanské společnosti během Putinova prezidentského mandátu se práce pokusí zasadit roli a vývoj občanské společnosti v Putinově éře do širšího kontextu teorie hybridních režimů - cílem analýzy bude zjistit, jak ve svém důsledku dění v občanské společnosti posílilo nebo oslabilo stav demokracie v Rusku.
Práce se bude věnovat tématu fungování občanské společnosti, jemuž se většina českých odborníků na ruskou politickou a společenskou situací víceméně nezabývá. Měla by tak být exkurzem do problematiky, které dosud nebyla v českém prostředí věnována příliš velká pozornost.

V úvodu bude definováno téma bakalářské práce a zdůvodněn jeho výběr. Dále bude nastíněna hypotéza spolu s výzkumnými otázkami a formulována metodologie. Představena bude struktura práce a také přehled použitých pramenů a literatury. První teoretická kapitola bude věnována teorii demokracie, s důrazem na hybridní režimy a demokratickou konsolidaci. Tato teoretická východiska budou v další části práce použita na případ Ruské federace, konkrétně na analýzu vlivu státu na občanskou společnost a jeho důsledky pro ruskou demokracii. V druhé teoretické kapitole se práce pokusí teoreticky vymezit koncept občanské společnosti a jeho implikace. Třetí deskriptivní kapitola se zaměří na vývoj občanské společnosti po rozpadu SSSR během 90. let, aby bylo zřejmé, jaké byly výchozí podmínky v době Putinova převzetí prezidentské funkce. Ve čtvrté deskriptivní kapitole se práce bude zabývat Putinovou politikou směrem k občanské společnosti a legislativou, která byla přijata. Hlavní pozornost bude zaměřena na roli, fungování a důsledky činnosti Občanského fóra a Veřejné komory.

1) Úvod
2) Teorie demokratické konsolidace a hybridních režimů (teoretická kapitola)
3) Koncept občanské společnosti a státu (teoretická kapitola)
4) Občanský sektor v Rusku 1992-2000 (historicko-deskriptivní kapitola)
5) Rozbor politických kroků prezidenta Putina vůči občanské společnosti (analyticko-deskriptivní kapitola)
6) Závěr

Práce bude zpracována v souladu s empiricko-analytickým přístupem ve společenských vědách. Jakkoli je zřejmé, že tematika zabývající se (ne)demokratickým, resp. hybridním režimem může posléze sklouznout k hodnotovým soudům a normativně-ontologickému přístupu, práce bude usilovat o soustředění se na empiricky doložitelná fakta, která vychází z pramenů a odborné literatury, a jejich následnou analýzu. Při psaní práce bude použita kvalitativní metoda, konkrétně vnitrosystémová analýza vybraného případu, která je součástí komparativního výzkumu, tzv. case study [případová studie]. Dále bude uplatněna také analýza dokumentu, a to při studiu ruské ústavy (1993) a federální legislativy ustavující Občanské fórum (2001), Veřejnou komoru (2005) a omezující činnost nevládních/neziskových organizací v Rusku (2006).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction
1) Theoretical background - theory of democratic and undemocratic regimes, democratic transitions, democratic consolidation, concept of post-communism, hybrid regimes
2) Concept of civil society and state
3) Russian civil society - characteristics, actors, social partnership with state, foregin aid etc.
4] Putin's politics towards civil society - Civic Forum, Public Chamber, NGO law etc.
Conclusion
Literature
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK