Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posturální stabilizace u osob s poraněním předního zkříženého vazu
Název práce v češtině: Posturální stabilizace u osob s poraněním předního zkříženého vazu
Název v anglickém jazyce: Postural stability in subjects with anterior cruciate ligament injury
Klíčová slova: posturální stabilizace, zranění, přední zkřížený vaz
Klíčová slova anglicky: postural stabilization, injuries, LCA
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2010
Datum zadání: 21.01.2011
Datum a čas obhajoby: 10.05.2011 10:00
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry fyzioterapie UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Eugen Rašev, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem diplomové práce je monitoring využití vybraných postupů v rámci cvičení posturální stabilizace po plastice LCA s následným vyhodnocením úrovně stability a senzomotoriky.
Seznam odborné literatury
1) BARTONÍČEK, J., HEŘT, J. Základy klinické anatomie pohybového aparátu. Praha: Maxdorf, 2004.
2) BLAHUŠ, P. K systémovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu chování: vybrané kapitoly pro doktorandy. Praha: Karolinum, 1996
3) BROTZMAN, BS. Clinical orthopaedic rehabilitation. Michigan: Mosby, 1996.
4) DVOŘÁK, R. Základy kinezioterapie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.
5) DYLEVSKÝ, I. Základy funkční anatomie člověka. Praha: Manus, 2007.
6) EKSTRAND, J., GILQUIST, J., et al. The avoidability of soccer injurie, Int J Sports Med. Vol. 11, 1983, no. 2, pp. 124 – 128.
7) GROSS, JM., FETTO J., ROSEN E. Vyšetření pohybového aparátu. Přel. M. Zemanová a J. Vacek. Oxford: Triton, 2002.
8) HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997.
9) HAMAR, D. Izokinetický bicyklový ergometer v rehabilitácii po poraneniach kolena. Medicina sportiva bohem slov. Vol. 9, 2000, no. 3, p. 106.
10) KŘÍŽ, V. Rehabilitace a její uplatnění po úrazech a operacích. Praha: Zdravotnické nakladatelství, 1986.
11) KUČERA, M., DYLEVSKÝ, I., aj. Sportovní medicína. Praha: Grada, 1999.
12) MAYER, M., SMÉKAL, D. Měkké struktury kolenního kloubu a poruchy motorické kontroly. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Vol. 11, 2004, no. 3, pp. 111 – 117.
Předběžná náplň práce
1. teoretická východiska
2. design a metodika práce
3. Postup při experimentu
4. hodnocení zdrojových dat
5. interpretace výsledků
6. diskuse a závěry
7. doporučení pro praxi
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. theoretical study
2. design and methods of work
3. To experiment
4. evaluation
5. interpretation
6. discusion
7. recommendation for practice
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK