Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koncept celoživotního vzdělávání a celoživotního učení v kontextu evropské integrace
Název práce v češtině: Koncept celoživotního vzdělávání a celoživotního učení v kontextu evropské integrace
Název v anglickém jazyce: The concept of lifelong education and lifelong learning in the context of European integration
Klíčová slova: celoživotní vzdělávání, celoživotní učení, koncept celoživotního učení, evropská integrace, společnost vědění, vzdělávání dospělých
Klíčová slova anglicky: lifelong education, lifelong learning, concept of lifelong learning, European integration, knowledge society, adult education
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milan Beneš, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2010
Datum zadání: 20.12.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.02.2011 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V souladu s vniřními předpisy fakulty a pokyny katedry a vedoucího práce.
Seznam odborné literatury
BENES, M. 2003. Andragogika: Teoretické základy. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia. ISBN 80-86432-23-8
BENES, M. 2007. Společnost vědění jako inspirace andragogiky a výzva pro praxi vzdělávání dospělých. In PIROHOVÁ, I. (ed.). 2007. Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach. 1. vyd. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Humanistický zborník 12 (AFPh UP 179/261). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. 8-14. ISBN 978-80-8068-634-5
EVROPSKÁ KOMISE. 2000. Memorandum o celoživotním učení. [cit. 23. 1. 2009]. Dostupné z WWW: http://www.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm
FAURE, E. et al. 1972. Learning to be. Paris: UNESCO. ISBN 92-3-101017-4. [cit. 14. 1. 2009]. Dostupné z WWW: http://www.unesco.org/education/pdf/15_60.pdf
GIDDENS, A. 2000. Unikající svět: Jak globalizace mění náš život. 1.vyd. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 80-85850-91-5
MANDÍKOVÁ, M.; PALÁN, Z. 2006. Strategie a politika celoživotního vzdělávání v ČR: kritický benchmarking. [online]. [cit. 16. 10. 2010]. Dostupné z WWW: http://topregion.cz/index.jsp?articleId=4916
MSMT ČR. 2007. Strategie celoživotního učení ČR. [cit. 2. 7. 2010]. Dostupné z WWW: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/strategie-celozivotniho-uceni-cr-1
PALÁN, Z. 2002. Výkladový slovník - Lidské zdroje. Praha: Academia. ISBN 80-200-0950-7
PALÁN, Z. 2007. Další vzdělávání ve světě změn. 1. vyd. Praha: UJAK. ISBN 978-80-86723-31-0
RABUSICOVÁ, M., RABUSIC, L. (ed.) 2008. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4779-2
VETESKA, J. a kol. 2009. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. 1. vyd. Praha: EDUCA Service. ISBN 978-8087306-04-8
VETESKA, J.; TURECKIOVÁ, M. 2008. Kompetence ve vzdělávání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1770-8
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK