Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právo na respektování soukromého a rodinného života
Název práce v češtině: Právo na respektování soukromého a rodinného života
Název v anglickém jazyce: The right to respect for private and family life
Klíčová slova: soukromý a rodinný život, Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, právo na příznivé životní prostředí
Klíčová slova anglicky: private and family life, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, right to environment
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2010
Datum zadání: 28.05.2012
Datum a čas obhajoby: 31.10.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK, místnost č. 219
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:20.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 31.10.2012
Oponenti: doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměřuje na pojem práva na respektování soukromého a rodinného života ve smyslu Článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Jejím cílem je provést specifikaci titulního práva, a to především za pomoci relevantních rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, resp. bývalé Evropské komise pro lidská práva.

Hlavním úkolem práce je podat obecný výklad každého ze čtyř základních objektů titulního práva, tedy soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence. Bližšímu zkoumání pak budou podrobeny případy, kdy některý z těchto objektů byl nebo měl být předmětem neoprávněného environmentálního zásahu. Za účelem dosažení určitého stupně komplexnosti práce je výklad ustanovení Článku 8 zasazen též do obecnějšího kontextu, zejména pokud jde o otázky týkající se Úmluvy jako takové, nebo Evropského soudu pro lidská práva.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis focuses on the notion of the right to respect for private and family life in the light of the Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Its aim is to compile a specification of the notion, while using the significant relevant judgments of the European Court of Human Rights or the former European Commission of Human Rights.

The major task of the thesis is to set the general interpretation of each of the four basic objects of Article 8, which means the private life, family life, home and correspondence. The more detailed research is done in cases, where some of the objects mentioned were a subject of an environmental nuisance. In order to reach a certain level of complexity of the thesis, the elaboration of the title notion is supported by the general context, especially the questions of the European Convention on Human Rights or the European Court of Human Rights.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK