Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
CSR aktivity Tesco Stores ČR a.s. v letech 2009-2010
Název práce v češtině: CSR aktivity Tesco Stores ČR a.s. v letech 2009-2010
Název v anglickém jazyce: CSR activities of Tesco Stores Czech Republic a.s. in 2009-2010
Klíčová slova: společenská odpovědnost firem, CSR, Tesco, stakeholder, ekonomická, sociální, environmentální, udržitelnost, marketing
Klíčová slova anglicky: corporate social responsibility, CSR, Tesco, stakeholder, economic, social, environmenal, sustainability, marketing
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Daniel Köppl
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2010
Datum zadání: 15.12.2010
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Hollar
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BARTH, Regine; WOLFF Franziska: Corporate Social Responsibility in Europe: Rhetoric and
Realities. Edward Elgar Publishing, 2009. 358 str. ISBN 978-1-84720-764-7
Tématika CSR je problematická kvůli neustálenosti jejího teoretického základu. Napříč diskusemi se
neustále rozšiřuje význam CSR, ale i výklad samotného pojmu. Proto je pro rozbor tématu důležité
disponovat základními informacemi, charakteristickými pro téma a oblast. Tato publikace poskytuje
bližší pohled na CSR v Evropě a zároveň diskusi nad rozdílem mezi teoretickou diskusí o účinku CSR a
reáliemi.

CRANE, Andrew; MCWILLIAMS, Abagail; MATTEN, Dirk: The Oxford Handbook of Corporate
Social Responsibility. Oxford Univerzity Press, 2008. 590 str. ISBN 978-0-19-921159-3
Velmi rozsáhlá publikace, která má za pomoci mnoha odborníků, kteří se na ní podílejí, snahu shrnout
dosavadní závěry z diskusí a položit jistý teoretický a ucelený základ problematice CSR a příbuzných
konceptů.

KENT MAY, Steve; CHENEY, George, ROPER, Juliet: The Debate Over Corporate Social
Responsibility. Oxford University Press, 2007. 490 str. ISBN 978-0-19-517882-1
Kniha nabízí pohled na CSR z různých pohledů dle několika oborů a zaměření – komunikační,
obchodní, právní, sociologický, sociálně politický, ekonomický a účetní. Nabízí také mnoho
případových studií a diskusi nad významem CSR a mírou, kterou by se firma měla do odpovědnosti
zapojovat.

BLOWFIELD, Michael; MURRAY, Allan. Corporate Responsibility: A Critical Introduction. Oxford
University Press, 2008. 452 str. ISBN 978-0-19-920909-5
Striktně akademický pohled na CSR bez účasti velkého množství odborníků. Výklad dvou autorů se
zaměřuje na CSR jako samostatný koncept, respektuje interdisciplinární přesah a v samostatné části
dává prostor celosvětové diskusi a kritice.

DISMAN, Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. Vyd. Karolinum:
Praha, 2007. 374 str. ISBN 978-80-246-0139-7
Nestárnoucí učebnice metodologie kvantitativního průzkumu, potažmo průzkumu obecně. Dismanova
velmi obsáhlá ,,příručka“ poskytuje potřebný základ k sestavení a provedení kvalitního výzkumu.
Předběžná náplň práce
CSR, neboli společenská odpovědnost firmy, je v České republice poměrně málo rozšířený pojem. Tuto
politiku aplikují zatím většinou velké, často mezinárodní firmy. Důvodem, proč praktikování CSR
otevřeně nehlásá více společností, může být i fakt, že na tento koncept, který se mimo marketingu
dotýká i dalších oblastí, nejsou jednotné názory. Dokonce definice pojmu jako takového je několik a
časem se stále rozšiřují, a protože jde o činnost dobrovolnou a stále ještě poměrně novou, pojetí CSR se
liší subjekt od subjektu. V této případové studii se chci zaměřit na CSR aktivity společnosti Tesco
Stores v letech 2009-2011. K tomuto tématu mě přivedla aktivní účast na průzkumu zadaném právě
Tesco Stores, který se týkal právě společenské odpovědnosti firmy. Pro účely práce provedu vlastní
kvantitativní průzkum na stejné téma. Bude zaměřený na cílovou skupinu 18 – 45 let, střední a vyšší
příjem, tedy skupina, která je k CSR aktivitám poměrně senzitivní. Průzkum provedu prostřednictvím
CAWI dotazování. Předpokládaný cíl práce je analyzovat CSR aktivity společnosti Tesco, povědomí
cílové skupiny o těchto aktivitách a jejich projekci v následném vnímání značky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
CSR, or also corporate social responsibility, is not a very well known term in Czech Republic. So far, this policy is mostly applied by large, often international companies. The reason why companies do not report more openly CSR practice may be that for this concept(which besides marketing affects other areas) there are not unified views. Even there are several definitions of CSR and still expanding, and because the activity is voluntary and is still relatively new, the concept of CSR differents from subject to subject. In this case study I want to focus on CSR activities of Tesco Stores in the years 2009-2011. To this topic has brought me my active participation in the survey given by Tesco, which covered corporate social responsibility. For the purposes of this work, i would like to run a quantitative survey on the same topic. It will focus on the target group 18 to 45 years old, secondary and higher income, which is a group that is relatively sensitive to CSR activities. The survey will be implemented through CAWI interviewing. The expected goal is to analyze CSR activities of Tesco, awareness of the target group for these activities and their projection in the subsequent perception of the brand.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK