Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv Vojtovy reflexní lokomoce na hodnoty plicních funkcí
Název práce v češtině: Vliv Vojtovy reflexní lokomoce na hodnoty plicních funkcí
Název v anglickém jazyce: Effects of Vojta´s reflex locomotion on lung function
Klíčová slova: Vojtova reflexní lokomoce, plicní funkce, respiračně-posturální funkce, bránice
Klíčová slova anglicky: Vojta´s reflex locomotion, lung functions, respiratory and postural function, diaphragm
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2011
Datum zadání: 25.01.2011
Datum a čas obhajoby: 01.06.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:22.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2011
Oponenti: PhDr. Petr Bitnar
 
 
 
Seznam odborné literatury
ATS/ERS. Statement on Respiratory Muscle Testing. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166, 4, s. 518 - 624. ISSN 1073-449X.
BETHUNE, D. Neurophysiological facilitation of respiration. In PRYOR, Jennifer A.; PRASAD, S. Amanni. Physiotherapy for cardiac and respiratory problems: Adults and paediatrics: Physiotherapy essentials. Fourth edition. London: Churchill Livingstone, 2008. s. 194 - 204. ISBN 9780080449852.
CHANG, Angela; PARATZ, Jennifer; ROLLSTON, Julia. Ventilatory effect of neurophysiological facilitation and passive movement in patients with neurological injury. Australian Journal of Physiotherapy. 2002, 48, s. 305 - 309. ISSN 0004-9514.
CLUTZEL, Philippe, et al. Diaphragm and Chest Wall: Assessment of the Inspiratory Pump With MR Imaging - Preliminary Observations. Radiology. 2000, 215, 2, s. 574 - 583. ISSN 0033-8419.
COHEN, E., et al. Excursion-volume relation of the right hemidiaphragm measured by ultrasonography and respiratory airflow measurements. Thorax. 1994, 49, 9, s. 885 - 889. ISSN 0040-6376.
CRAPO, Robert O.; JENSEN, Robert J. Standards and Interpretative Issues in Lung Function Testing. Respiratory Care. 2003, 48, 8, s. 764 - 772. ISSN 009891421.
ČUMPELÍK, J., et al. Vztah mezi dechovými pohyby a držením těla. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2006, 13, 2, s. 62 - 70. ISSN 1211-2658.
DVOŘÁK, R.; HOLIBKA, V. Nové poznatky o strukturálních předpokladech koordinace funkce bránice a břišní muskulatury. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2006, 13, 2, s. 55 - 61. ISSN 1211-2658.
DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. Praha: Grada Publishing, 2009. 184 s. ISBN 978-80-247-1648-0.
FIŠEROVÁ, Jarmila; CHLUMSKÝ, Jan; SATINSKÁ, Jana . Funkční vyšetření plic. 2. vydání. Praha: GEUM, 2004. 128 s. ISBN 80-86256-38-3.
GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha: Galén, 2005. 890 s. ISBN 80-7262-311-7.
HODGES, P.W., et al. Contraction of the muscle diaphragm during postural adjustments. Journal of Physiology. 1997, 505, 2, s. 539 - 548. ISSN 0022-3751.
HODGES, P.W.; GANDEVIA, S.C. Activation of the human diaphragm during a repetitive postural task. Journal of Physiology. 2000a, 522, 1, s. 165 - 175. ISSN 0022-3751.
HODGES, P.W.; GANDEVIA, S.C. Changes in intra-abdominal pressure during postural and respiratory activation of the human diaphragm. Journal of Applied Physiology. 2000b, 89, 3, s. 967 - 976. ISSN 0363-6143.
HUSÁROVÁ, R. Využitie Vojtovej techniky u dospelých. Rehabilitácia. 2005, 42, 3, s. 138 - 144. ISSN 0375-0922.
KAPANJI, I.A. The Physiology of the Joints: Volume 3 The Spinal Column, Pelvic Girdle and Head. Sixth edition. Edinburgh: Churchill Livingstone , 2008. 352 s. ISBN 978-0-7020-2959-2.
KOLÁŘ, Pavel. Vertebrogenní obtíže a stabilizační funkce svalů - diagnostika. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2006a, 13, 4, s. 155 - 170. ISSN 1211-2658.
KOLÁŘ, Pavel . Facilitation of Agonist-Antagonist Co-activation by Reflex Stimulation Methods. In LIEBENSON, Craig . Rehabilitation of the Spine – A Practitioner´s Manual. 2nd ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins , 2006b. s. 531 – 565. ISBN 9780781729970.
KOLÁŘ, Pavel. Postupy respirační fyzioterapie s využitím posturálně respiračních funkcí bránice. In KOLÁŘ, Pavel, et al. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. s. 251 - 260. ISBN 978-80-7262-657-1.
KOLÁŘ, Pavel, et al. Analysis of Diaphragm Movement during Tidal Breathing and during its Activation while Breath Holding Using MRI Synchronized with Spirometry. Physiol. Res.. 2009, 58, 3, s. 383 - 392. ISSN 0862-8408.
KOLÁŘ, Pavel, et al. Stabilizing function of the diaphragm: dynamic MRI and synchronizes spirometric assessment. J. Appl. Physiol. 2010, 109, 4, s. 1064 - 1071. ISSN 0363-6143.
KOVÁČIKOVÁ, V. Reedukace dechových funkcí Vojtovou metodou. Rehabilitácia. 1998, 31, 2, s. 87 - 91. ISSN 0375-0922.
MÁČEK, Miloš; SMOLÍKOVÁ, Libuše. Pohybová léčba u plicních chorob: respirační fyzioterapie. Praha: Victoria Publishing, 1995. 147 s. ISBN 80-7187-010-2.
MILLER, M.R., et al. Standardisation of Spirometry. Eur Respir J. 2005, 26, 2, s. 319 - 338. ISSN 0903-1936.
NAVRÁTIL, L.; ROSINA, J. Biofyzika. Praha: MANUS, 2000. 357 s. ISBN 80-902318-5-3.
PALATKA, K. Upol.cz [online]. 2006 [cit. 2011-02-10]. Funkční vyšetření plic. Dostupné z WWW: < www.upol.cz/.../Plicni/Funk_n__vy_et_en__plic_-_medici.doc >.
PELLEGRINO, R., et al. Interpretative strategies for lung function tests. Eur Respir J. 2005, 26, 5, s. 948 - 968. ISSN 0903-1936.
PUCKREE, T.; CERNY, F.; BISHOP, B. Does intercostal stretch alter breathing pattern and respiratory muscle activity in conscious adults?. Physiotherapy. 2002, 88, 2, s. 89-97. ISSN 0031-9406.
ROKYTA, R. et al.: Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 359 s. ISBN 80-85866-45-5.
SILBERNAGL, Stefan; DESPOPOULOS, Agamemnon. Atlas fyziologie člověka. 6. vydání, zcela přepracované a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2004. 435 s. ISBN 80-247-0630-X.
SKLÁDAL, J. Bránice člověka ve světle normální a klinické fyziologie. Praha: Academia, 1976. 101 s.
SMOLÍKOVÁ, Libuše ; HORÁČEK, Ondřej ; KOLÁŘ, Pavel. Plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie. Postgraduální medicína [online]. 2001, 3, 5, [cit. 2011-02-12]. Dostupný z WWW: < http://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina/plicni-rehabilitace-a-respiracni-fyzioterapie-137215 >.
SMOLÍKOVÁ, Libuše; MÁČEK, Miloš. Fyzioterapie a pohybová léčba u chronických plicních onemocnění. Praha: Blue Wings s.r.o., 2006. 220 s.
SMOLÍKOVÁ, Libuše; MÁČEK, Miloš. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 194 s. ISBN 978-80-7013-527-3.
UNAL, Ozkan, et al. Evaluation of diaphragmatic movement with MR fluoroscopy in COPD. Journal of Clinical Imaging. 2000, 24, 6, s. 347 - 350. ISSN 0899-7071.
VAŘEKA, I.; DVOŘÁK, R. Jak vlastně funguje Vojtova metoda?. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2009, 16, 1, s. 3 - 5. ISSN 1211-2658.
VÉLÉ, František. Kineziologie : Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozšířené a přepracované vydání. Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 80-7254-837-9.
VOJTA, Václav; PETERS, Annegret. Vojtův princip : Svalové souhry v reflexní lokomoci a motorická ontogeneze. Praha: Grada Publishing, 1995. 181 s. ISBN 80-7169-004-X.
VOJTA, Václav; PETERS, Annegret. Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi. překlad 3., zcela přepracovaného vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. 180 s. ISBN 978-80-247-2710-3.
WANGER, J., et al. Standardisation of the measurement of lung volumes. Eur Respir J. 2005, 26, 3, s. 511 - 522. ISSN 0903-1936.
ZOUNKOVÁ, Irena; ŠAFÁŘOVÁ, Marcela. Vojtův princip: reflexní lokomoce. In KOLÁŘ, Pavel, et al. Rehabilitace v klinické praxi. První vydání. Praha: Galén, 2009. s. 265 - 272. ISBN 978-80-7262-657-1.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá otázkou, zda je možné ovlivnit ventilační parametry aplikací techniky Vojtovy reflexní lokomoce, která je založena na neurofyziologickém podkladě. Konfrontuje dosavadní poznatky a souvislosti mezi dechovou a posturální funkcí „dýchacích“ svalů a bránice a možností jejich reflexního ovlivnění. Pomocí spirometrického vyšetření posuzuje vliv krátkodobé aktivace pomocí Vojtovy reflexní lokomoce na hodnoty funkce plic u 21 zdravých probandů ve věku 18-33 let. Studie hodnotí vliv aktivace ve dvou situacích. V prvním případě se jedná o okamžitý efekt Vojtovy metody na ventilační parametry. Ve druhém, jde o posouzení délky trvání vyvolaných změn a stanovení, zda změny oproti výchozím hodnotám přetrvávají alespoň krátkodobě a jsou patrné i po 25 minutách od aktivace VRL.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to answer a question if it is possible to influence ventilation parameters with an application of Vojta´s reflex locomotion, which is one of the neurophysiologic techniques. The thesis confronts actual knowledge and relation between respiratory and postural function of „respiratory“muscles and the diaphragm and possibility of its reflex affection.
With a spirometry we assess the impact of short-time activation of Reflex locomotion on the lung functions in a group of 21 healthy subjects in age 18 – 33 years. The study evaluates the effect of activation in two situations. First, it is instantaneous effect of Vojta´s method on lung function. Second situation is the assessment of the time duration of evoked effect of activation and make out, if the changes are seen also after 25 minutes over the end of Vojta´s stimulation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK