Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prestiž zeměpisu v Česku
Název práce v češtině: Prestiž zeměpisu v Česku
Název v anglickém jazyce: Prestige of School Geography in Czechia
Klíčová slova: prestiž; společenský status; hodnotový soud; postoj; zeměpis; sémantický diferenciál; marketing
Klíčová slova anglicky: prestige; social status; value judgement; attitude; geography; semantic differential; marketing
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.12.2010
Datum zadání: 19.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2013
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá problematikou prestiže výukového předmětu zeměpis. Jejím cílem je prostřednictvím metody sémantického diferenciálu objasnit, jakou prestiž přisuzují vysokoškolští studenti zeměpisu, a kde se u nich tento pojem nachází v sémantickém prostoru významu pojmů. Výzkum byl prováděn skrze dotazníkové šetření, které se v tomto smyslu zaměřovalo na porovnání vnímání zeměpisu s vnímáním dalších výukových předmětů a současně na porovnání hodnotových soudů studentů geografických oborů a studentů jiného zaměření.
V první části práce jsou vysvětleny klíčové pojmy a je zde nastíněna metodika dosavadních výzkumů prestiže, na základě jejichž analýzy byly stanoveny pomyslné parametry prestiže výukového předmětu. Následuje hlavní část, kterou tvoří vlastní dotazníkové šetření včetně hodnocení a diskuze jeho výsledků, a na kterou navazují návrhy pro posílení prestiže zeměpisu s využitím vybraných marketingových nástrojů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the question of prestige of subject Geography. Its aim is to explain how much prestige university students attach to Geography, with the help of semantic differential method, and where they place this term in the semantic field of terms. The research was conducted with questionnaire survey which focused on the comparison between the perception of Geography and other subjects, and at the same time the comparison of value judgement of Geography students and students of different programmes.
The first part of the thesis explains the key words and the methods of the research into prestige conducted so far. They were analysed and on the basis of this analysis notional parameters of prestige attached to a subject were set. The following part is the main part. It consists of the questionnaire survey, including the evaluation and interpretation of the results, which is followed by suggestions for improvement of the prestige of Geography, with the use of chosen marketing tools.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK