Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Působení milosti v životních stavech
Název práce v češtině: Působení milosti v životních stavech
Název v anglickém jazyce: The Grace Working in the States of Life
Klíčová slova: milost, svátosti, povolání, vyvolení, životní stav
Klíčová slova anglicky: Grace, Sacrament, Calling, Election, State of life
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Vedoucí / školitel: ThLic. Mgr. Prokop Brož, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2011
Datum zadání: 30.01.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.08.2011
Datum a čas obhajoby: 24.01.2012 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2012
Oponenti: Tomáš Mohelník, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Bibliografická rešerše k tématu a stanovení základních tématických okruhů
2. Studium základní literatury
3. Stanovení základní osnovy práce
4. Vypracování témat podle osnovy
5. Sepsání a finalizování textu diplomové práce
Seznam odborné literatury
BIBLE PÍSMO SVATÉ STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA (včetně deuterokanonických knih) Český ekumenický překlad, 8. vydání (1. opravené vydání), Český Těšín: Česká biblická společnost, 2001.
DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE.Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské Bibli, Karmelitánské nakladatelstvá, Kostelní Vydří, 2004.
JAN PAVEL II.: Encyklika Redemptor hominis, Praha: Zvon, 1996.
JAN PAVEL II.: Posynodální apoštolská adhortace Pastores dabo vobis, Praha: Zvon, 1993.
JAN PAVEL II.: Posynodální apoštolská adhortace Familiaris consortio, Praha: Zvon,1996.
JAN PAVEL II.: Posynodální apoštolská exhortace Vita consecrata, Praha:Zvon,1996.
JAN PAVEL II.: Posynodní apoštolský list Christisfideles laici, Praha: Zvon,1996.
LEÓN?DUFOUR Xavier (a kol.), Slovník biblické teologie, Řím: Velehrad ? Křesťanská akademie, 1991.
NOVOTNÝ Adolf: Biblický slovník, Praha: Kalich, 1956.
Sv. Tomáš Akvinský: Summa theologiae, http://krystal.op.cz/sth/sth.php, (20.4.2009)
KEMPENSKÝ Tomáš: Čtyři knihy o následování Krista, Brno: Cesta, 2001.
Sv. Augustin z Hippo, Řehole pro komunitu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.
Sv. Augustin.O milosti a svobodném rozhodování ? odpověď Simplicianovi, Praha: Krystal OP,2000.
Sv. Bernard z Clairvaux, O milosti a svobodném rozhodování, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004.
Sv. František Saleský: Pojednání o lásce k Bohu, Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o., 1998.
RANKIN David.Tertullianus a církev, Praha: CDK.2002.
RC MONITOR. příloha zpravodajského čtrnáctideníku 22/2007, Praha: o.s. Res Claritatis, 2007.
DACÍK Reginald, Cesta apoštolské dokonalosti, Olomouc: Dominikánská Edice Krystal v Olomouci, 1940.
VESELÝ Jiří Mária OP, Znamení času.Blahoslavený Hyacint Maria Cormier OP, Arca JiMfa, 1997.
JOURNET Charles: Promluvy o milosti, Praha: Krystal OP, 2006.
JOURNET Charles: Promluvy o Marii, Praha: Krystal OP, 2007.
DACÍK Reginald OP.Žij a modli se s Církví, Bratislava: Obzor, n.p.,?.
SKUPINA TEOLOGŮ:Úvod do morální teologie.svazek III., pro vnitřní potřebu CMBF UP.
GUARDINI Romano.Myslet jeho myšlenkami, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.
MARMION Joseph Columba.Něvěsta Slova, Praha: Krystal OP, 2006.
KONGREGACE PRO INSTITUTY ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA A SPOLEČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA, Instrukce o obnoveném úsilí zasvěceného života v třetím tisíciletí.Znovu začít od Krista, Olomouc: Matice Cyrilometodějská, 2002.
KASPER WALTER.Teologie křesťanského manželství, Brno: CDK, 1997.
H. U. von Balthasar, Christlicher Stand, Einsiedeln 1981.
Předběžná náplň práce
Úvod
Pojednání o milosti
Svátostné milosti
Charismata
Otázka povolání k vyvolení
Životní stavy
Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work procedes with the view of God's grace as the special gift for each state of life. It treats also basic division of the grace to ,sanctifying grace and sacramental graces. The work of grace in human life is discussed in the section calling and election. Implementation of life in grace is developed in four states of life: lay, consecrated, the ministerial priesthood and married state.

The work tries to show the greatness and effectiveness of the gift of God's grace, which leads man throughout his whole life.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK