Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza zásahů Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy za období 2007 - 2009
Název práce v češtině: Analýza zásahů Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy za období 2007 - 2009
Název v anglickém jazyce: The analysis of the Health Rescue Service City of Prague trips for the period 2007 - 2009
Klíčová slova: Záchranná služba, rychlá lékařská pomoc, záchranář, neodkladná událost
Klíčová slova anglicky: the Health Rescue Service, the medical emergency, a rescue worker, an emergency event, a sudden cardiac arrest, the resuscitation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2010
Datum zadání: 12.04.2011
Datum a čas obhajoby: 04.05.2011 10:00
Místo konání obhajoby: KTUS FTVS Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2011
Oponenti: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium dostupných pramenů
2. Rešerše získaných studijních pramenů
3. Konzultace a dotazníkové šetření s profesionálními záchranáři a pracovníky z operačního centra, kteří seúčastní příslušnýcch zásahů.
4. Utřídit získané poznatky z činnosti ZZS.
5. Vyhodnotit statistiky všech zmíněných výjezdů RLP.
6. Vyhodnotit úspěšnost zásahů za jednotlivá období a porovnat je.
7. Diskuze o získaných statistických výsledcích.
8. Závěr

Seznam odborné literatury
1. SCHWARZ, aj. 145 let Záchranné služby hl. m. Prahy. ASA - Exprint-Kocián : Praha, 2002. ISBN 80-902895-2-5
2. BYDŽOVSKÝ, J. Akutní stavy v kontextu. TRITON : Praha, 2008. ISBN 978-80-7254-815-6
3. Ročenka 2007 Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy ? územního strediska záchranné služby, vydáno 2008
4. Ročenka 2008 Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy ? územního strediska záchranné služby, vydáno 2009
5. Ročenka 2009 Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy ? územního strediska záchranné služby, vydáno 2010

Internetové zdroje
URL1. http://www.pravnik.cz/ (citováno 14-03-09)
URL2. http://www.zzshmp.cz/ (citováno 28-03-09)

Předběžná náplň práce
Název práce:
Analýza zásahů Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy za období 2007-2009


Cíle práce:
Cílem práce je popsat a vyhodnotit pomocí grafů analýzu výjezdů Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy za období od roku 2007 do roku 2009. Dále utřídit její historický vývoj, popsat její současný stav včetně moderního vybavení a vyhodnotit úspěšnost resuscitací ve stejném období.


Metody práce:
V práci je využita metoda sběru dat z dostupných zdrojů Zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS) a konzultace se zkušenými záchranáři a lidmi působícími na operačním středisku a zabývajícími se zpracováním dat a statistikou výjezdů.


Výsledky práce:
Výsledkem práce je grafické znázornění jednotlivých zásahů k neodkladným událostem ohrožujícím život a jejich následné srovnání za období od roku 2007 do roku 2009 a také zhodnocení úspěšnosti zásahů.


Klíčová slova:
zdravotnická záchranná služba, rychlá lékařská pomoc, záchranář, neodkladná událost, náhlá zástava oběhu, resuscitace

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Work name:
The analysis of the Health Rescue Service City of Prag trips for the period 2007 - 2009


Aim of work:
The aim of this work is to describe and assess by graphs the analysis of the Health Rescue Service City of Prag trips in Prag for the period 2007 - 2009. Further to classify its historical progress, describe its current state including the modern equipment and also describe access of resuscitations for the same period.


Method:
In this work a method of data collection from avaiable literature of the Health Rescue Service City of Prag is used as well as the consultation with experienced rescue workers and people who work on the operation centre and who are processing the data and statistics of the Health Rescue Service City of Prag trips.


Results:
The result of this work is the graphical representation of the single trips for the urgent life - threatening events and their subsequent comparison for the period 2007 – 2009. There is also the evaluation of the success of interventions.


Key words:
the Health Rescue Service, the medical emergency, a rescue worker, an emergency event, a sudden cardiac arrest, the resuscitation

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK