velikost textu

Vyhledávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Uživatelská příručka (formát .pdf)
  1. Upřesnění výběru
Nalezeno 65 prací (195 dokumentů)
Iconography in Ultraquist Theology
Autor:
Mgr. Milena Bílková
Školitel:
Prof. David R. Holeton, Ph.D., Th.D.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2007
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Milena Bílková Ikonografie v utrakvistické teologii Iconography in Ultraquist Theology Utraquism, a Czech religious movement of 15th and 16th centuries, was characterized by a number of theological specifics which also found their reflection in the art of the Utraquist church. There are several particular motifs that enable us to speak about Utraquist iconography. These motifs include depictions of Jan Hus as a saint with his attributes the heretic’s hat (originally a sign of degradation) and the stake. The lay chalice, the most visible theological feature of Utraquism, was depicted in various contexts and places, although its emphasis was not a rule. Other topics of Utraquist iconography are communion sub utraque to both infants and adults, the martyrdom of Jerome of Prague and the Martyrs of Kutná Hora, depictions of Žižka as well as pictorial antithesis of the “old” and “new” church.
Abstrakt v českém jazyce
Milena Bílková Ikonografie v utrakvistické teologii Utrakvismus, český náboženský proud 15. a 16. století, se vyznačoval teologickými specifiky, která se odrazila také v umění utrakvistické církve. Existuje několik specifických námětů, které opravňují k užití pojmu utrakvistická ikonografie. Jedná se především o zobrazení Jana Husa jako světce. Jeho atributem se spolu s popravčí hranicí stala i (původně degradující) kacířská čepice. Laický kalich, hlavní teologický rys utrakvismu, byl zobrazován v různých kontextech a na různých místech, ačkoli jeho zdůraznění nebylo pravidlem. Dalšími tématy utrakvistické ikonografie jsou přijímání pod obojí dospělými i dětmi, smrt Jeronýma Pražského a kutnohorských mučedníků, obrazy Žižky a obrazové antiteze.
Text práce
The Sacramental Theology of Jakoubek of Stříbro and Ins Liturgical Reception
Autor:
Mgr. Pavel Kolář, Th.D.
Školitel:
Prof. David R. Holeton, Ph.D., Th.D.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2007
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Svátostná teologie Jakoubka ze Stříbra a její liturgická recepce The Sacramental Theology of Jakoubek of Stříbro and lts Liturgical Reception Mgr. Pavel Kolář, M.T.S. The studies in this dissertation deal with two mutually interrelated topics and almost have the character of two case studies. Their relation one to the other might best be expressed by the general rule lex orandi - lex credendi. Following the initial general introduction, the first two chapters (2. Ordo missae in Three Utraquist Manuscripts and 3. A Comparasion ol the Rite ol the Preparation ol Gifts and Minor Canon) are dedicated to an analysis of three Utraquist liturgical manuscripts and are specifically concemed with their ordo missae and canon minor. AU three manuscripts are dated to the sixteenth century - a more precise dating is still an unresolved question.
Abstrakt v českém jazyce
Svátostná teologie Jakoubka ze Stříbra a její liturgická recepce The Sacramental Theology of Jakoubek of Stříbro and lts Liturgical Reception Mgr. Pavel Kolář, M.T.S. Náboženskou praxi a teologické myšlení v období české reformace lze zkoumat z mnoha různých hledisek. Předložená práce je chce nahlédnout z hlediska vztahu lex orandi - lex credendi. Autor disertace zkoumá kořeny proměn ultrakvistické liturgie 16 století, práce se dělí do dvou úseků, prvním je část liturgická, druhým část dogmatická.
Text práce
Likutei Amarim and Hasidic Spirituality
Autor:
ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2006
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Likutej amarim a chasidská spiritualita Likutei Amarim and Hasidic Spirituality Mgr. Markéta Holubová The aim of my thesis has been to offer to a Czech reader a translation of the fundamental parts of the work, which represents one of the peaks in Hasidic literature (and was unavailable in Czech language up to this time) and to point out profundity and imaginativeness in Zalman' s work. I have tried to make the commentary a comprehensive guide to the enclosed text, taking into account religion-historic background in order to show the power and originality of Shneur Zalman's personality and to show the influence his work has had on modern Hasidism.
Abstrakt v českém jazyce
Likutej amarim a chasidská spiritualita Likutei Amarim and Hasidic Spirituality Mgr. Markéta Holubová Disertační práce je věnována jednomu ze základních děl východoevropského chasidismu, přesněji jeho směru Chabad. Čeští badatelé se hnutím Chabad dosud zabývali v rámci obecné charakteristiky chasidismu a jeho myšlenkového světa. Cílem práce bylo nabídnout čtenáři komprehenzívní překlad a komentář zásadních částí Tanja (tedy díla v českém jazyce až dosud nedostupného) a jeho zasazení do religiózních a historických souvislostí, ale i současného světa novověkého chasidut (na jehož utváření měl Šneur Zalman, a především jeho dílo, značný vliv).
Text práce
Religion and the Postmodern Society
Autor:
Mgr. Tomáš Květák
Školitel:
prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.phil.h.c.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2006
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Religion and the Postmodern Society Tomáš Květák This PhD thesis is considering the importance of the Christian faith in today' s socalled postmodem society. The basis for thinking about this topic was formed not only by European and American theological literature, but also by phi1osophical writings. Sociological and political works were also of great use.
Abstrakt v českém jazyce
Náboženství a postmoderní společnost Tomáš Květák Tato doktorská disertační práce se zamýšlí nad významem křesťanské víry v dnešní, tzv. postmoderní společnosti. Jako podklad pro přemýšlení nad tímto tématem sloužila nejen teologická literatura evropské a americké provenience, ale také spisy filosofické. Velkým přínosem byly také práce sociologické a politologické.
Text práce
Pastoral Counseling in the Field of Sects and Sectarianism
Autor:
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2007
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
PASTORAČNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI SEKT A SEKTÁŘSTVÍ PASTORAL COUNSELING IN THE FIELD OF SECTS, CULTS AND SECTARIANISM Zdeněk Vojtíšek Pastoral Counseling in the field ofSects, Cults and Sectarianism is one ofless important branches of pastoral counseling; while the more important and more discussed branches are Pastoral Family and Marriage Counseling, Counseling Abusers, Counseling Handicapped People etc. AU these and many other types of pastoral counseling respond to the current caU for qualified and at the same time spirituaUy sensitive guidance in various situations of human life. In last fifty years, this demand can be clearly heard from the Western people without regard to the degree oftheir involvement in the churches or other religious groups. In this respect, the pastoral counseling exceeds the borders not only ofthe Christian community but oftraditional pastoral care as well.
Abstrakt v českém jazyce
PASTORAČNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI SEKT A SEKTÁŘSTVÍ PASTORAL COUNSELING IN THE FIELD OF SECTS, CULTS AND SECTARIANISM Zdeněk Vojtíšek Cílem této práce je vytvořit teoretický základ pro pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. Je určena nejen pro profesionální pastorační poradce (jichž je u nás zatím jen velmi málo), ale především pro faráře, kazatele a další duchovní pracovníky, kteří vykonávají pastorační poradenství v rámci svého duchovenského povolání. Někteří tito duchovní pracovníci touží po dalším vzdělávání, které by jim umožnilo účinnější pastoračně poradenskou službu nejen věřícím ve svém křesťanském sboru, farnosti či obci, ale i dalším, církvi vzdálenějším občanům. Na následujících stranách jde tedy o to dát duchovním pracovníkům možnost stát se dobrými pastoračními poradci v oblasti, která je sice okrajová, ale která zasahuje do citlivých oblastí naší současné nábožensky pluralitní společnosti - v oblasti sekt a sektářství.
Text práce
Sǿren Aabye Kierkegaard (1813 – 1855) - Life, Faith and Theology
Autor:
PaedDr. Roman Králik
Školitel:
prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.phil.h.c.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2006
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Søren Aabye Kierkegaard (1813 – 1855) Život, víra a teologie Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) Life, Faith and Theology PaedDr. Roman Králik The following dissertation pursues the topic of systematic theology. Its title is Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) with the subtitle Life, Faith and Theology. The aim of the dissertation is to acquaint the reader with the life, way of thinking and the spiritual struggle of one of the main figures of modern theology, Søren Kierkegaard.
Abstrakt v českém jazyce
Text práce
František Kovář in the relation to ecumeniacalism
Autor:
Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Milan Salajka
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2009
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Hana Tonzarová František Kovář ve vztahu k ekumeně František Kovář in the relation to ecumenicalism The doctoral thesis František Kovář in the relation to ecumenicalism analyses the development of the 3th patriarch of the Czechoslovak hussite church in the relation to the churches and the ecumenical movement at home as well as abroad from his childhood till his leaving of the active service in the church, inluding his influence of the ecumenical developmnet of the church. On the strength of his thinking and work acquaints the work with the development of his idea Kingdom of God in the earth, he maintained, and it became also his ecumenical criterium. In the theological and church-historical cntext describes the work also Kovar´s reflexion of the Czechoslovak church in the relation to other churches.
Abstrakt v českém jazyce
Hana Tonzarová František Kovář ve vztahu k ekumeně František Kovář in the relation to ecumenicalism Doktorská práce František Kovář ve vztahu k ekumeně analyzuje vývoj 3. patriarchy Církve československé husitské ve vztahu k církvím a ekumenickému hnutí doma i v zahraničí od jeho dětství až po odchod z aktivní služby v církvi včetně jeho vlivu na ekumenický vývoj církve. Na podkladě rozboru jeho jeho myšlení a díla seznamuje s vývojem jím zastávané ideje království Božího na zemi, která se stane i jeho ekumenickým kritériem. V teologickém i církevně dějinném kontextu popisuje rovněž Kovářovu reflexi Církve československé husitské ve vztahu k ostatním církvím.
Text práce
The Attributes of God, revelated in Ex 34,6-7 as the Motivation´s Basis of the Imperative of the Socio-ethical Norms of the God´s people (The Contextual Exegesis and the Analysis of the Ethical Requests of the Torah)
Autor:
ThDr. Marie Roubalová, Th.D.
Školitel:
Prof. ThDr. Zdeněk Sázava
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2006
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Marie Roubalová Boží vlastnosti zjevené v Ex 34,6 -7 jako motivační základ imperativu sociálně etických norem společenství Božího lidu (Kontextuální exegese a analýza etických požadavků Tóry) The Attributes of God, revelated in Ex 34,6-7 as the Motivation´s Basis of the Imperative of the Socio-ethical Norms of the God´s people (The Contextual Exegesis and the Analysis of the Ethical Requests of the Torah The doctoral dissertation „The Attributes of God, revelated in Ex 34,6-7 as the Motivation´s Basis of the Imperative of the Socio-ethical Norms of the God´s people“ presents the contextual exegesis and analysis of the ethical requests of the Torah, resulting from the attributes of God. It acquaints the reader with the publications of the theologians of the last two centuries to this issue and continues in the research in the specific way. The dissertation brings some new views and actual stimulations for each, i.e. also for the contemporaneous communion of the God´s people.
Abstrakt v českém jazyce
Marie Roubalová Boží vlastnosti zjevené v Ex 34,6 -7 jako motivační základ imperativu sociálně etických norem společenství Božího lidu (Kontextuální exegese a analýza etických požadavků Tóry) The Attributes of God, revelated in Ex 34,6-7 as the Motivation´s Basis of the Imperative of the Socio-ethical Norms of the God´s people (The Contextual Exegesis and the Analysis of the Ethical Requests of the Torah) Doktorská disertace „Boží vlastnosti zjevené v Ex 34,6-7 jako motivační základ imperativu sociálně etických norem společenství Božího lidu“ podává kontextuální exegezi a analýzu etických požadavků Tóry vycházejících z Božích atributů. Seznamuje čtenáře s pracemi teologů posledních dvou století ad rem, kriticky je hodnotí a v bádání pokračuje vlastní cestou. Přináší některé nové pohledy a aktuální podněty pro každé, tedy i dnešní společenství Božího lidu.
Text práce
Alfréd Fuchs - Life and Work
Autor:
PhDr. Jan Podlešák, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2012
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Abstrakt v českém jazyce
Alfréd Fuchs – mučedník za židovství a křesťanství Jan Podlešák Alfréd Fuchs byl významnou a zajímavou osobností české kultury první poloviny 20. století, jejíž literární dílo nebylo dosud zevrubně zkoumáno a která neprávem upadla téměř v zapomenutí. Jde přitom nejen o pozoruhodného myslitele a literáta, ale i o svědka víry – o mučedníka za židovství a křesťanství.1
Text práce
Cultic Purge in Political Concepts of Vassal Judah
Autor:
ThDr. Alena Hanzová, Th.D.
Školitel:
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
KULTICKÁ OČISTA V POLITICKÝCH KONCEPCÍCH JUDSKÉHO VAZALSKÉHO STÁTU CULTIC PURGE IN POLITICAL CONCEPTS OF VASSAL JUDAH ThDr. Alena HANZOVÁ In the introduction, the author characterise his work as interdisciplinary based historical analysis of specified period of Biblical Israel and interprets relevant Old Testament texts. The author first brings the best-known approaches of researchers (M. Noth, A. Alt, FW Albright, GE Mendelhall) in archaeology and history of Israel. She introduce the so-called revisionist approach to history of Israel and presents a chronology of ancient Israel and also focuses on Israel´s religion in the context of the 8th and 7th centuries BC on the territory of Israel and Judah. She examines in detail the semantically very rich phenomenon of religious cults, other part of the work explains the characteristics of the kings of Judah and offers description of the most important cult reforms and the political concepts of Judah vassal state. Finally, the author notes that "Judah despite its unquestioned vassal ties and obligations retains its distinctive cultic and religious character ".
Abstrakt v českém jazyce
Kultická očista v politických koncepcích Judského vazalského státu ThDr. Alena Hanzová V úvodu autorka charakterizuje svou práci jako mezioborovou. Vychází z historické analýzy vymezeného období biblického Izraele a interpretuje příslušné starozákonní texty. Autorka nejprve přibližuje přístupy nejznámějších badatelů (M. Noth, A. Alt, F. W. Albright, G. E. Mendelhall) k archeologii a dějinám Izraele. Seznamuje s takzvaným revizionistickým přístupem k dějinám Izraele a uvádí chronologii starověkého Izraele. Dále se zaměřuje na izraelské náboženství v kontextu 8. a 7. století př. Kr. na území Izraele a Judska, dopodrobna zkoumá významově velmi bohatý jev náboženských kultů. Další část přináší charakteristiky judských králů, popis nejvýznamnějších kultických reforem v politických koncepcích judského vazatelského státu. V závěru autorka konstatuje, že „Judsko i přes své nezpochybnitelné vazalské vazby a povinnosti si uchovalo svůj svébytný kultický a náboženský charakter“.
Text práce