velikost textu

Vyhledávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Uživatelská příručka (formát .pdf)
  1. Upřesnění výběru
Nalezeno 65 prací (195 dokumentů)
The Jewish religious live in Bohemia (especially in Prague) since 1867 till the Munich agreement (from the point of view of the members of the Czech-Jewish movement)
Autor:
Mgr. Nina Oliberiusová, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2012
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Židovský náboženský život v Čechách (se zvláštním zřetelem k Praze) v období od r. 1867 do Mnichovské dohody (z pohledu představitelů českožidovského hnutí) The Jewish religious live in Bohemia (especially in Prague) since 1867 till the Munich agreement (from the point of view of the members of the Czech-Jewish movement) Nina Oliberiusová Till the end of the 18th century the Jewish congregation was the nucleus of the traditional Jewish society and had embraced every aspect of Jewish life. Typical of the traditional Jewish society was the preservation of the group spirit. This status has started to change because of the reforms of the emperor Joseph II, especially because of the Patent of Toleration and the establishing of the Jewish normal schools. The Jewish communities since Joseph's reign had been progressively Germanized. The process of secularization of the Jewish life in Bohemia continued during the reign of Leopold and Francis II, very important role played the Judenpatent. After the Revolution of 1848 and the edict of freedom to move two waves of internal migration has occurred and as a result of that were the evacuation of the centuries old Jewish settlements and a creation of new large Jewish congregations. There were a number of important factors which caused the Jews to adopt the German culture at the period around 1830–1870, especially that happened in big cities as Prague. The Jewish schools with German as the language of the instruction gave to the Jewish children an elementary knowledge of Judaism, but the knowledge was much smaller compared to the religious education of the previous generations. The role of the Jewish religious community in the life of Jews began to weaken, the position of the congregation changed, ritual aspects of Jewish life begun to reduce, religious indifference spread. The period of German dominance in Bohemia was over and it was reflected in the Jewish assimilation as well, the Czech language begun to penetrate among the Jews. To the industrialized centers were coming Jews from agrarian areas. For some small congregations it became difficult to maintain their institutions and to pay their employees. In Prague the situation was very specific, the German society in Prague was extremely liberal and Prague Jews did not feel a need to change their German orientation of their community. The Jews of Prague lived a life of both identities – they were Germans and Jews. However, the turn of the century was influenced by the growth of German anti-Semitism. As a reaction there appeared two new concepts, the Czech-Jewish Movement and the Zionism. The Czech-Jewish Movement as well as Zionism begun to shift away from German liberalism and both tried to change the orientation of the Jewish communities. There was the decline in religious interest. At the turn of the century there were four elements in the Jewry: Orthodoxy, Liberalism, Zionism and the Czech-Jewish Movement. In the synagogues, the service, somewhat shortened but basically following the traditional prayer book, included at most of the synagogues choral singing, organ music, a sermon. During that period most of the Jews were no longer able to read and understand the Hebrew texts. The Burial Brotherhoods had still very high prestige and many Orthodox Jews visited the graves of famous Rabbis. The integration of the Jews in Czech-language cities was much more difficult than in the German- language sectors. The Czech-Jewish organizations tried very hard to have religious services in Czech language. They were successful in the countryside; the Jewish institutions in Prague, at its suburbs and in German-speaking areas were much more resistant. Inside the Czech-Jewish Movement there was a discussion about the reform. The leaders of Czech-Jewish Movement paid attention to publishing of Czech religious literature. There was no rabbinical seminary, the students studied abroad. Many of our rabbis were foreigners, some of the rabbis came from Orthodox Galicia, and so there were many conflicts between the orthodox rabbis and the progressive Czech Jews. The religious instructions in the public schools were low. Most of the Jews wish their children to study at the school with instructions in German. The Jewish school system played a leading role in the struggle between the Czechs and Germans. The Czech-Jewish Movement was successful and year by year more and more German-Jewish schools were closed and the children started to go to the Czech elementary schools. With the secondary schools and with the universities the Czech-Jewish Movement was not so successful. There was quite extensive discussion about the religious instructions at the beginning of the 20th century. Because of the migration of Jews many of the religious communities disappeared and many had financial problems. Finally, on March 21, 1890, the Congregation Law no. 57 „legal status of the Israelite Religious Society“ was enacted and the budgets of the Jewish congregations were more or less secured.
Abstrakt v českém jazyce
Nina Oliberiusová Židovský náboženský život v Čechách (se zvláštním zřetelem k Praze) v období od roku 1867 do Mnichovské dohody (z pohledu představitelů českožidovského hnutí) The Jewish religious live in Bohemia (especially in Prague) since 1867 till the Munich agreement (from the point of view of the members of the Czech-Jewish movement) Zvolila jsem toto téma práce, jelikož v současné době dochází k obnově židovského náboženského života v českých zemích. Naše židovské obce byly zcela zdecimovány po tragédii šo’a. Mnozí přeživší zde nezůstali a z mnoha různých důvodů odešli po porážce nacistického Německa do Izraele, Spojených států amerických či jiných zemí. Ti, kteří zde setrvali, se snažili o obnovení ŽNO, v mnoha obcích ale k obnově nedošlo, často z prostého důvodu nedostatku členů. Jiné obce obnoveny byly, ale měly jen krátké trvání. Židé byli v hojné míře vystaveni pronásledování komunistickým režimem. Teprve tedy od r. 1989 se ŽNO u nás svobodně rozvíjejí. Považuji tedy za podstatné ukázat židovský náboženský život v Čechách před nástupem totalitních režimů a to, na co může dnešních deset obcí, sdružených do Federace židovských obcí, navázat. Existuje velké množství historických prací zabývajících se historií židů v Čechách. Pro stručné nastínění situace před sledovaným obdobím jsem čerpala z knihy G. Klemperera o pražském rabinátu, z Ledererovy Českožidovské otázky, z Pěkného Historie Židů v Čechách a na Moravě, z knihy W. Iggers The Jews of Bohemia and Moravia a mnoha článků a studií. Z modernějších prací vztahujících se k vlastnímu tématu, tedy historii židů v Čechách v 19. a 20. stol. zmiňme práce H. Krejčové, která se věnuje především českožidovskému hnutí, na antisemitismus se zaměřuje M. Frankl ve své Emancipaci od židů, na vztahy mezi Čechy, židy a Němci a na sionismus se soustředí K. Čapková, sionismu se věnuje i M. Yegar. V anglicky vydané literatuře se zhodnocením sociálních vazeb mezi židy a nežidy zabývá G. Cohen, vztahy mezi Čechy a Němci a jejich dopad na židy popisuje i H. Kieval a R. Kestenberg-Gladstein. Především každodenní život židů v Čechách od doby Marie Terezie až po Slánského proces v 50. letech 20. stol. nám přibližuje v ukázkách dopisů, vzpomínek, závětí a novinových článků především z německých novin, již zmiňovaná, W. Iggers. Druhá kapitola knihy L. Rotshkirchen The Jews of Bohemia and Moravia. Facing the Holocaust se věnuje situaci židů v době 1. republiky. Neocenitelným pomocníkem je i Munelesův Bibliografický přehled židovské Prahy. Domnívám se, že je potřebná studie v češtině, která se podrobněji zabývá přímo židovským náboženským životem a prohlubuje znalost této problematiky.
Text práce
Judaism in the Ghetto Teresin
Autor:
Mgr. Marta Malá, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Marta Malá Judaismus v Terezínském ghettu Judaism in the Ghetto Teresin The Dissertation thesis Judaism in the Terezin Ghetto strives to present a new, Judaist view over the part of history of the Terezin ghetto. The aim of the thesis is to support and clarify the question of the importance and preservation of Jewish tradition as a social institution in the context of extreme life conditions. The evidence is supported by little used sources such as testimonies and memories of eyewitnesses of the prisoners of Terezin ghetto.
Abstrakt v českém jazyce
Marta Malá Judaismus v Terezínském ghettu Judaism in the Ghetto Teresin Disertační práce s názvem Judaismus v ghettu Terezín přináší nový, judaistický pohled na část historie ghetta Terezín. Klade si za cíl na základě dosud málo využitých pramenů, jakým jsou výpovědi a vzpomínky přeživších terezínských vězňů, doložit a objasnit otázku významu a uchovávání židovské tradice jako sociální instituce v kontextu extrémních životních podmínek.
Text práce
Perception of Holocaust from The Point of View of Judaism
Autor:
Mgr. Alžběta Turková, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2010
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
VNÍMÁNÍ HOLOCAUSTU Z HLEDISKA JUDAISMU Perception of Holocaust from The Point of View of Judaism Summary Vnímání holocaustu z hlediska judaismu Perception of Holocaust from The Point of View of Judaism Mgr. Alžběta Nováková The thesis " Perception of Holocaust from The Point of View of Judaism" presents an overview of the Holocaust theology of Judaism. Holocaust brought up many burning questions that can torment a religious person and does not allow him to be at peace. We are unable to answer the question why Holocaust happened upto day. According to Judaism we will know the truth only after the arrival of Messiah. The work is divided into two sections. First section takes a look at possible individual theology models of Holocaust, both those based on Bible directly or those based on mysticism and also at new theories formulated as the outcome of Holocaust. There are fourteen models presented here all commented on by the Chief Rabbi of Prague and the Czech Republic Karol Efraim Sidon. The following theories belong to the possible theological models of Holocaust: 1. Theory of reward and punishment. There is number of opinions what was the cause of Holocaust. For some it was caused by secular Jews, for some by Zionists and third group puts the blame on Jews who did not want to move to the Sacred Land of Israel 2. Israel, cast by the World in the role of "suffering servant" 3. Holocaust as akedat Yitzhak or “ binding of Isaac“, Holocaust as the test of our belief 4. Holocaust as a period of hester panim, “the hiding of G-d's face“ 5. Holocaust as “the time of G-d's death“ 6. Holocaust as a result of free will of human beings 183 7. Holocaust as a G-d’s revelation. 8. Nazism viewed as a new "Amalek" 9. Holocaust as an unpredictable mystery, which cannot be comprehended by humankind 10. Holocaust as a gilgul - Kabala's teaching of reincarnation of souls. 11. Holocaust as a chevlei Mashiach, “the birthpains of Messiah“ 12. Hitler as “a servant of G-d“ 13. Holocaust as a jissurim shel ahava - "suffering of love" 14. Holocaust as a sitra achara – “the other side“ The second part of this thesis presents the works of ten Post-Holocaust theologians who are looking for answers to the questions resulting from Holocaust. After the end of the Second World War silence prevailed and theologians were not willing to put into words their opinions on what happened. That changed at the beginning of 70's after the trial of Adolf Eichmann in Jerusalem when media daily brought a lot of testimonies of survivors to get them with the Six-day war between Israel and Arabs in 1967 when citizens of Israel were in danger of a second Holocaust. After these events we can find first theological reactions to Holocaust. This happened only almost 20 years after the Holocaust. The choice of theologians cited in this thesis was based on their contribution to Post-Holocaust Judaism. Their theories differ from each other, each of them contributing something new to the Holocaust theology or confirming the interpretation of Holocaust in accordance with the school of thought they belong to. Parts of their theologies are also models that were introduced in the first part of this work. Often a combination of number of models may be found therefore one theological explanation of Holocaust can be based on three separate models. The aim of this thesis was to find out whether such catastrophe as the Holocaust did influence the 184 theology of Judaism, this demonstrated in the frame of important schools of thought and movements within Judaism such as Ultra Orthodox, Orthodox, Religious Zionism, Reform Judaism and Conservative Judaism. It can be said that the biggest change happened in the Conservative and Reform Judaism when the idea that human being is a moral being was refuted. Conservative Judaism modified in it’s theology the longing of a human being to understand the World and humankind with the help of science and technology. The Conservative Judaims came to the conclusion that a human being can hardly comprehend the will of G-d even though using modern implements. The Reform course in the frame of Judaism lost all illusions about the modern human being as the Holocaust brought on a cognizance that assimilation with other nations is not possible. It stems out of this that Jews have to close their ranks in defense. The newly founded State of Israel is the best way do this and therefore the stand point of the Reform Judaism and it’s theology towards Israel changed and strengthened positively. A certain change also happened in the terms of Orthodox Judaism where the position of the Religious Zionism strengthened too. I hope that this work will be a valuable addition to the understanding of Holocaust from the Perception of Holocaust from The Point of View of Judaism view in both extending the already known models of Holocaust as well as by the commentary of Rabbi Karol Efraim Sidon and lastly by a comprehensive review of influence of Holocaust on the theology of Judaism.
Abstrakt v českém jazyce
VNÍMÁNÍ HOLOCAUSTU Z HLEDISKA JUDAISMU Perception of Holocaust from The Point of View of Judaism Tématem mé doktorské práce je vnímání holocaustu z hlediska judaismu. Jak se židovští teologové vyrovnávali a jak nahlíželi na katastrofu, jakou byl holocaust? Ovlivnil snad holocaust nějakým způsobem židovskou teologii? Toto jsou otázky, které bych chtěla objasnit v této práci. Hned na úvod bych chtěla zdůraznit, že se v této práci budu zabývat pouze teologií židovskou. Pohled křesťanské teologie na holocaust přenechám jinému odborníkovi, zběhlému v této oblasti. Holocaust nezanechal za sebou jen fyzické ztráty na životech, vykořeněné židovské obce, nýbrž také mnoho otázek a to převážně otázek teologických vztahujících se k B-hu a k Jeho roli v této katastrofě. Ve většině cizojazyčné literatury, kterou jsem k tomuto tématu zpracovala, jsem se setkala buď jen s jednou určitou teologií, jako tomu je v knize Faith after the Holocaust od E. Berkovitse nebo s vyčerpávajícím přehledem jednotlivých teologů, kteří se k danému tématu vyjadřovali. Nejobsáhlejší přehled se nalézá v knize Wrestling with G-d: Jewish Theological Responses During and After The Holocaust od S. T. Katze, Sh. Bidermana a G. Greenberga. Rozhodla jsem se proto zpracovat toto téma jiným, novým způsobem, který předává čtenáři co nejucelenější a zároveň co nejpřehlednější výčet možných teologických modelů holocaustu a přináší i přehled o jednotlivých poholocaustových teolozích a jejich teologie. Co se týká možných modelů holocaustu, tak v literatuře holocaustu často nacházíme rozdělení na šest, popřípadě osm modelů. Svou práci považuji za unikátní v tom, že jich přináší čtrnáct. V českém jazyce pojednávají o problematice židovské teologie vztahující se k holocaustu dvě knihy. Velice zkrácený nástin těchto myšlenek se dá nalézt v publikaci Svět Židů od N. De Lange a tento rok 9 vyšla kniha s názvem Úvahy o holokaustu od J. Bauera, v níž se autor zaměřuje hlavně na teologii rabi M. M. Schneersohna z hnutí Chabad1. Nyní již blíže k mému zpracování této problematiky. Práce je rozdělena na dvě části. Po úvodu seznámím čtenáře do hloubky s jednotlivými biblickými i nebiblickými modely, jimž může být holocaust připisován. Lidé hledající smysl a důvod této nezměrné katastrofy, spojovali své zkušenosti a poznání B-ha s již prožitými útrapami, jež jsou zaznamenány v Bibli a v další historii židovského národa. Každý model bude nejdříve objasněn, budou vysvětleny hebrejské popřípadě aramejské termíny, a pokud se jedná o model biblický, bude uvedena i citace příslušného místa z Bible. Teprve až poté bude teologický model spojen s událostí holocaustu. Ke každému modelu také uvedu názor současného vrchního pražského a zemského rabína Karola Efraima Sidona. Obsahem druhé části této disertační práce budou nejdůležitější poholocaustoví teologové a jejich teologie, které jsou mnohdy diametrálně rozlišné, a také představitelé další nové generace teologů, která se vůči nim vymezuje a hledá nové cesty z pohledu dvacátého prvního století. Teologové uvedení v této práci byli vybráni na základě jejich přínosu k danému tématu. Většina teologií po holocaustových teologů je založena na některém z možných teologických modelů či na kombinaci více modelů, které jsou uvedeny v první části této práce. Nyní je již možno přistoupit k technické stránce této práce. Hebrejské a aramejské termíny jsou přepsány do latinky a jsou označeny kurzívou. Způsob přepisu hebrejských slov je stejný jako v publikaci Newman, J., Sivan, G. Judaismus od A do Z. Slovník termínů a pojmů. Praha: Sefer, 1998. ISBN 80-900895-3-4. Názvy anglických knih a jména 1 Chabad je hebrejský akronym ze slov chochma, bina a da'at, “moudrost, pochopení a poznání“. Chabad je jednou z největších větví chasidského ortodoxního judaismu, především pak v USA a v Izraeli 10 jejich autorů, ponechávám v jejich originálním názvu, tak aby je mohl čtenář jednoduše dohledat. Nejedná-li se přímo o autora publikace, je jeho jméno přepsáno českým přepisem. Všechny názvy knih jsou v této práci označeny kurzívou. Slova “Bůh“ a “Boží“ jsou psána s velkými písmeny a podle tradičního judaismu přepisována následujícím způsobem: “B-h“ a “B-ží“. Zájmena vztahující se výhradně k B-hu jako je např. (například) “jeho“ a “svůj“, budu psát taktéž s velkými počátečními písmeny jako “Jeho“ a “Svůj“. Označení pro B-ží přítomnost – šchinu bude psáno také s velkým počátečním písmenem. Tam, kde bude v textu pojednáváno o chrámu bez upřesnění, zda se jedná o První nebo Druhý chrám, budu psát velké počáteční písmeno “Ch“ ve slově “Chrám“, abych tím zdůraznila jedinečnost a důležitost této instituce v judaismu a židovských dějinách. Taktéž slovo “mesiáš“ jsem se rozhodla psát podle vzoru tradičního judaismu s velkým “M“ jako “Mesiáš“. Co se týká psaní velkého nebo malého písmena ve slově žid/Žid, rozhodla jsem se psát malé "ž" jako vyjádření pro stoupence židovského náboženství. Toto pravidlo používám jednotně v celé práci, a to i v případě, že se jedná o židy sekulární. Je to z toho důvodu, že tato práce pojednává o židovské teologii a v té je lid Izraele, židovský národ, viděn jako lid B-ží, jako společenství, které je celé zahrnuto do smlouvy s B-hem. Pro označení funkce rabína používám nejen slovo “rabín“, ale i slovo “rabi“. “Rabi“ zde značí člověka, který má ordinaci (smichu) k vykládání Bible a vyvozování halachických závěrů. Na několika málo místech této práce je také použito oslovení “rebe“ jako forma titulu pro rabína z chasidského ultra ortodoxního směru judaismu. Veliké dilema vzniká s použitím slova “holocaust“. Jak tuto nezměrnou a bezprecedentní katastrofu nazvat? Slovo holocaust je slovo řeckého původu používané v Bibli pro zápalnou oběť, v přeneseném slova smyslu 11 pro naprosté zničení.2 Rabín K. E. Sidon píše v doslovu ke knize Holocaust: „Pojem holocaust je pojem teologický. Slovo holocaust označuje chrámovou celooběť, obětní zvíře, celé proměněné v dým. Pokud tedy někdo pojmenovává genocidu na evropských židech tímto slovem, implikuje nejen myšlenku, že byli oběťmi nacismu, ale především myšlenku, že tato genocida byla rituální celoobětí, srovnatelnou s obětí chrámovou. To znamená, že tu bylo božstvo, které si oběť vyžádalo, a že ti, kdo židy obětovali, byli nejoddanějšími služebníky, kněžími onoho božstva.“3 Další možný název pro tuto katastrofu je slovo šo’a, které doslova znamená “katastrofu, zničení, zkázu“. V Bibli se s ním můžeme setkat např. u Izajáše 10:3: „Co si počnete v den navštívení, až se zdálky přižene zkáza (šo’a)?“ Šoa sice nenese žádné náboženské asociace, které jsou spojeny se slovem holocaust, ale i přesto rabi Isaac Hutner namítá, že šo’a není vhodným termínem, protože značí izolovanou katastrofu, nesouvisející s ničím před ní ani po ní. Přírodní zkázu, jakou je například zemětřesení. Nabízí tedy výstižnější termín a to churban. Výraz churban je tradičně používán v hebrejských a jidiš pramenech pro označení “zničení“ Prvního a Druhého chrámu a také pro události národních tragédií židovského národa. Někteří myslitelé považují holocaust za tzv. třetí churban. Další výraz, se kterým se v literatuře holocaustu můžeme setkat je výraz “tremendum“4, značící nesmírnou ohromnost zla, absolutní zlo, které je za naším chápáním.5 2 GREEN, G., Holocaust. Přel. (přeložil) J. Fast. 1.vyd. (vydání). Praha: nakladatelství X-Egem, 1994. ISBN 80-85395-46-0, str. (strana) 333 3 op. cit. (opakovaně citováno), str. 330 4 Blíže COHEN, A. A. The Tremendum: A Theological Interpretation of the Holocaust. New York: Crossroad Publishing Company, 1988. ISBN 0-8245-0866-1 5 KATZ, S. T. (ed.-editor), BIDERMAN, SH. (ed.), GREENBERG, G. (ed.), Wrestling with G-d: Jewish Theological Responses during and after the Holocaust. Oxford: University Press, 2007. ISBN 978-0-19-530014-7, str. 5 12 S ohledem na sruzumitelnost jsem se rozhodla používat ve své práci termín “holocaust“, který je v České republice běžně používán v literatuře holocaustu, i když jsem si vědoma ne úplné vhodnosti jeho použití. Tato práce se nebude zabývat politickým ani historickým pozadím vzniku, průběhu či konce holocaustu, potažmo druhé světové války. Cílem práce bude snaha o co možná nejucelenější přehled židovské teologie holocaustu, tak jak je v rámci judaismu vnímána, a na základě dostupných pramenů a cizojazyčné literatury, vysvětlit důležité teologické pojmy jako jsou chevlej Mašiach, hester panim, mida ke-neged mida či atchal‘ta di-geu’la. Dalším důležitým cílem této práce bude poskytnout přehled nejvýznamnějších poholocaustových teologů a osvětlit jejich pohled na holocaust z pohledu judaismu.
Text práce
Cabalistic theurgy
Autor:
Mgr. Marek Dluhoš, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2009
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Marek Dluhoš Kabalistická teurgie Cabalistic theurgy Cabalist ic t heurgy is a co mposit io n o f t he Hebrew word cabala ( meaning ‘tradit io n’) and t he Greek word t heurgy ( involving deities and processes, which transpire in God). The t hesis is based on the mo st relevant research in t his fie ld in our regio n, which was undertaken in t he time o f pre-war Czechoslovakia and t he beginning o f t he Protectorate of Bohemia and Moravia. Dr. Jan Kefer (1906-1941) fo und the juncture between cabala and t heurgy in t he t heory o f sefirotic tree and t he mutual influence between t he worlds o f spirit and matter.
Abstrakt v českém jazyce
Marek Dluhoš Kabalistická teurgie Cabalistic theurgy Kabalist ická teurgie je složeninou hebrejského slo va kabala (tradice) a řeckého teurgie (působení na bohy a procesy probíhající v Bohu). Práce je založena na nejvyšším bodě bádání v této oblast i u nás, spo jeným s obdobím předválečného Českoslo venska a počátkem Protektorátu Čechy a Morava. Dr. Jan Kefer (1906-1941) nalezl st yčný bod mezi kabalou a teurgií v teorii sefirotického stromu a vzájemného působení světů ducha a hmo t y.
Text práce
The Birth and Existence of the Antichrist Figure in Early Judaism
Autor:
Mgr. Kamil Lepš, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Zrod a proměny figury antikrista v raném judaismu The Birth and Existence ofthe Antichrist Figure in Early Judaism Kamil Lepš The main topic of the study is the antichrist. By the means of a hermeneutic approach the study enables a detailed look into the antichrist figure. The topic was analyzed and studied in Jewish religious and historical sources, which originate from the period between the Old Testament and the Talmud, with an occasional overlap to the early medieval midrashes. Texts from the New Testament noting the Christian adaptation ofthe Jewish eschatology were also carefully studied as well. The study did not subject the studied texts to text criticism but concentrated solely on text interpretation. In accordance with the study methodology applied by renowned hermeneutic Jacques Waardenburg, the emergence of the antichrist is described in the social, cultural and religious context. AIso the intluence of the most important historical event s linked to the emergence ofthe antichrist was studied in detail. With regard to the importance of the beginning of the antichrist figure, the biggest part ofthe study concentrates on the period ofthe Old Testament. The chapter dedicated to this period proves that the reason behind the emergence of the antichrist figure was the existential experience with element s, which are in absolute contradiction with expected salvation. The author identifies this disillusion as the "Black Swan" - in accordance with the modem theory ofNassim Taleb, professor in Sciences ofUncertainly at the University of Massachusetts. This unexpected disillusion was retrospectively reinterpreted as an integral part of foretold history of salvation. Antichrist figure became a part of climax of evil, which has to inevitably precede the final coming of salvation. From an originally horrific event, the climax of evil tumed into the identifying sign of the soon arriving salvation. The necessary condition needed for the fulfillment of salvation is the elimination of aH element s that are incompatible with the economic process of salvation. The antichrist and enemy nations have to be completely destroyed during the salutary events. 169 In the following chapters the author follows the deve10pment and transformation of the antichrist idea in further periods of Judaism. The author describes the contribution of the apocalyptic texts to the eschatological concept in the intertestamental period. The author did not forget to include sources from the New Testament as well. The study emphasizes the fact, that Christian eschatology is clo sely tied (and in many ways copies) Jewish eschatology and the antichrist is a very good example of this. Proof is also present in the eschatology of Rabbinic Judaism, which can be found in the Talmud. Many of the Jewish eschatological motives remain in Christianity unchanged. The others were filled with a new soteriological interpretation. The last historical period that the study covers, is the 7th century A.D. Around this time a new evolved form of the antichrist appeared, carrying the name Armilus. The new version of the antichrist is perceived as a reaction of Judaism, which at the time felt endangered by Christianity. On this example the author provides evidence proving the ability of Judaism to create a worthy antichrist figure from "its own sources". The conclusion ofthe study is dedicated to the antichrist figure and its existence in the current modem times. Based on interpretation of texts from the Old Testament, it is possible for Apocalyptics, longing for eschatological change, to specify or mark by the term "Antichrist" those individuals, who fmd themse1ves content and successful in the present and do not welcome or strive for any radical social change. 170
Abstrakt v českém jazyce
Zrod a proměny figury antikrista v raném judaismu The Birth and Existence ofthe Antichrist Figure in Early Judaism Kamil Lepš Antikrist odedávna vzbuzoval a stále vzbuzuje velký zájem a zvědavost. Tato postava byla vždy zahalena závojem tajemna, za který toužil každý, kdo se s ní setkal, alespoň trochu nahlédnout. Zájem o antikrista není pouhou fascinací zlem. Zlo samo, jako princip nebo jeho nadpozemský představitel satan, nemůže probouzet lidskou fantazii nikdy tak silně, jako antikrist. Na rozdíl od antikrista je princip zla příliš obecným a spíše filozofickým pojmem. Satan je vnímán jako vzdálený mythém. Přestože je satan postava a ne princip, je kvůli své nadpozemskosti pro mysl moderního člověka těžko uchopitelný. Satan nemá nad imaginací lidí tak velkou moc jako antikrist, neboť jeho podoba je jen obtížně představitelná. Nemá žádný společný znak s předměty či osobami pobývajícími v přítomném světě. Oproti tomu má v sobě antikrist ten nejdůležitější atribut, který ho činí tak přístupným lidské obrazotvornosti. Je to atribut lidství. Antikrist byl vždy zobrazován a popisován jako člověk. Důvod fascinace touto postavou je právě ta snadná představitelnost a možnost, že právě teď žije mezi námi člověk, který je zosobněním všeho zla. Do lidské projekce antikrista přichází fenomén satana až poté, co si antikrista představíme jako člověka. Pokud naše mysl připouští i možnost, že antikrist disponuje nadpozemskou mocí, je právě tato moc často chápána jako satanova. Přes představu odvození antikristovy nadpřirozené moci od vyššího principu zla reprezentovaného satanem mu svobodná vůle nebyla odpírána. Svoboda antikrista je reprezentovaná jeho zlým úmyslem. Antikrist vědomě sleduje vyšší záměr a snaží se ho uskutečnit. V našich kulturních představách je podvědomě zafixováno, že ve svém plánu nesmí uspět a nakonec také neuspěje. Co ale antikrist v našich myslích opravdu znamená? Je to jen staré křesťanské proroctví, nebo idea, která má své místo i v přítomnosti? Abychom mohli na tyto otázky odpovědět, musíme se vydat až na samý počátek této ideje. Na počátek, kde je nutno položit si oprávněnou otázku: Je antikrist opravdu výtvorem křesťanství?
Text práce
Exegetical Appoaches of Nicholas de Lyra in Postilla litteralis and Ins Role in Christian Tradition
Autor:
Mgr. Štěpán Lisý, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2009
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Vykladačská činnost Mikuláše z Lyry v Postille litteralis a její význam v křesťanské exegetické tradici Exegetical Appoaches of Nicholas de Lyra in Postilla litteralis and Ins Role in Christian Tradition Štěpán Lisý The present work studies variability in Nicholas of Lyra’s exegesis in his Postilla litteralis and its role in Christian misionary activities among Jews and Muslims. Lyra’s postila is significantly influenced by commentary of Rabbi Shlomo ben Yitzchak. In Postilla litteralis there is a minor influence of commentaries of David Kimchi (Radak), Abraham Ibn Ezra and Raymundus Martini as well. Also in the study the author examines the impact of Postilla litteralis on later scholars and existing numerous manuscripts of Lyra’s works in Bohemian and Moravian lands.
Abstrakt v českém jazyce
Vykladačská činnost Mikuláše z Lyry v Postille litteralis a její význam v křesťanské exegetické tradici Exegetical Appoaches of Nicholas de Lyra in Postilla litteralis and Ins Role in Christian Tradition Štěpán Lisý Práce se zabývá vykladačskými principy v Postille litteralis Mikuláše z Lyry (1270- 1349), ve které se odráží misijní snahy křesťanů mezi židy i muslimy. Kompozice celého Lyrova komentáře je silně ovlivněna židovskými komentáři rabiho Šloma ben Jicchaka (Rašiho). Méně významný, ale patrný je vliv Avrahama ibn Ezry, Davida Kimchiho (Radaka) a Raymunda Martiniho. V závěru práce se potom autor věnuje vlivu Postilly litteralis na pozdější křesťanské učence s ohledem na dochované rukopisy na našem území.
Text práce
Identical featuresof Islamic and Jeish radicalismus in the early 21st century
Autor:
Mgr. Bohumila Vacková, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Bohumila Vacková Shodné znaky islámského a židovského radikalismu na počátku 21. století Identical features of Islamic and Jewish radicalisms in the early 21st century Identical features of Islamic and Jewish radicalisms in the early 21st century. Islam and Judaism are two significant Semitist monotheist religions. Islamic and Jewish radicalisms are a modern trend, which had one of its major culminations in the second half of the 20th century, particularly in the area of the Near and Middle East. The turn of the millennium and mainly the beginning of the 21st century highlighted the fact that Islamic and Jewish radicalisms are not only an issue of specific territories but that they have changed in scale and, with varying intensity, have become global problems (Note: Islamic radicalism strongly shows this trend). This fact raises the question of to what degree Islamic and Jewish radicalisms have affected the Czech Republic. In order to evaluate the given issue, I have chosen the features that are identical in both religions: charity and financial support; radical schools - madrasahs as opposed to yeshivas; and the proselytizing methods. I have described and evaluated these features one by one and then I applied them to the Czech environment. I chose the present period for evaluation, i.e. the period from 2000 to 2010. Up until now, the issue has not been analysed from this point of view, meaning that these specific compared features were not examined next to each other, either from the historical or present point of view, and they have also not been applied to the Czech territory. It is a completely new, up-to-date and comprehensive view and assessment of the conclusions obtained in the Czech environment. In the first chapter titled “The Nature of Islamic Radicalism on the European Continent in the Early 21st Century”, I deal with the following fundamental matters: concerning the nature of the Muslim community in Europe -the number of Muslims and the issue of generation waves; concerning the reasons behind radicalisation in Europe (poor integration; social aspects; segregation of the European society; alienation; dismissal of the policy of the European states aimed particularly against Muslim countries; being trapped by elements of organised crime); concerning the instruments and places of radicalisation (ranging from searching for information on one’s home country, regular visits to places of worship, coming into contact with radical ideas to participation in radical madrasahs, training camps and activities on behalf of radical groups); concerning events with a radical undertone - examples of radical events and mass protests of Muslims living in Europe; concerning the current situation in the territory of Bosnia and Herzegovina. In the second chapter titled “The Nature of Jewish Radicalism in the Early 21st Century”, I first cover the fundamental issues in Jewish radicalism, i.e. definition of the locality and the concept of the expected arrival of the Messiah, the status of Jerusalem and the issue of the Temple Mount. I then describe the current situation and provide the descriptions of the three main denominations - ultra- orthodox Charedim (the Eda Charedit organisation and the Neturei Karta movement); radical religious Zionists (the Gush Emunim movement; the organisation of the Yesha Council of Jewish Communities, the Amana movement and the radical Jewish Underground); Kahanists and Jewish radicals and extremists (followers of the banned party Kach and Kahane Chai, the ideas of Kahanism in politics, and radical Jewish groups). The third chapter titled “Charity and Financial Support” describes the current key aspects first with regard to Islamic radicalism. This concerns mainly Islamic charity organisations and illegal paths of finances supplied to Islamic radicals (Note: This concerns particularly the non-banking system). Then, the situation in the Czech Republic is described. This is followed by a description of the situation with respect to Jewish radicalism, with each separate school of thought being described separately. This concerns mainly financial support (Note: This concerns mainly official electronic donations) because, among Jewish radicals, there is basically no system of support through charity organisations. In this case, too, the situation in the Czech Republic is described. The fourth chapter “Radicalisation of Religious Schools -Madrasahs versus Yeshivas” first points out the aspects of radical madrasahs and their role in the system of radicalisation of Muslims. This is followed by assessment of the situation in the Czech Republic. The descriptions of radical yeshivas are once again focused on the individual schools of thought. The status of the Jewish school system in our country is then mentioned. The fifth chapter titled “Proselytizing Methods” defines the main factors of radicalisation: authorities, appeals, missionary movements, media, including the Internet, and training camps. These factors are first assessed with respect to Islamic radicalism and the current situation in the Czech Republic. This is followed by assessment of the separate schools of thought in Jewish radicalism, including the situation in our country. The current situation in the early 21st century has clearly showed that many factors have diminished, while proselytizing via the Internet has become very important. In the sixth chapter titled “The Influence of Islamic and Jewish Radicalisms in the Czech Republic - the Security Situation” presents a collection of the official findings, which were published on this topic by the intelligence units and the Ministry of the Interior of the Czech Republic. A project, which was created with the support of the Ministry of the Interior, titled “Integration Process of Muslims in the Czech Republic - Pilot Project”, is also mentioned. This project tries to assess the nature of the Muslim community in our country. The thesis points out the fact that the compared features and their subsequent assessment in the Muslim and Jewish communities in our country prove that Islamic radicalism poses a higher security risk to the Czech Republic as compared with Jewish radicalism, which poses a risk that could be described as very low. The local communities of both religions are trying to behave in a prophylactic (preventive) manner and the findings I obtained lead me to believe that their future intentional radicalisation is not probable. As concerns the arrival or possibilities of operation of foreign radical groups, I have found out that our country may be, and probably will be in the future, more interesting for Islamic radicals than for Jewish radicals, probably even due to the differences between the population characteristics of the local Muslim and Jewish communities. I have also arrived at the cautionary conclusion that there are identical risk factors in both religions. These factors include proselytizing via the Internet, which can be of a covert or overt kind, and the financial support of radical groups (through non-banking system or electronic donations), which offers a broad area for those persons from the Islamic and Jewish communities who wish to remain unidentified and yet support their radicalisation interests or ideas.
Abstrakt v českém jazyce
Bohumila Vacková Shodné znaky islámského a židovského radikalismu na počátku 21. století Identical features of Islamic and Jewish radicalisms in the early 21st century Islám a judaismus jsou dva významné semitské monoteistické náboženské směry. Islámský a židovský radikalismus je novodobým trendem, který měl jeden ze zásadních vrcholů v druhé polovině minulého století zejména v oblasti Blízkého a Středního východu.1 Přelom tisíciletí a hlavně počátek 21. století poukázal na fakt, že islámský a židovský radikalismus není jen problematikou konkrétních oblastí, ale změnil své měřítko s různou intenzitou do celosvětového problému. V tomto ohledu však musím uvést, že existuje diametrální rozdíl týkající se rozšířenosti a následně i specifického charakteru islámského radikalismu, kde opravdu můžeme hovořit o celosvětovém problému. Židovský radikalismus je nadále zejména problematikou týkající se Izraele a velkých komunit v diaspoře. Jeho projevy a charakter je výrazně nižší a rozdílný, než je tomu u islámského radikalismu. V souvislosti s děním na počátku 21. století vyvstala aktuální otázka, do jaké míry islámský a židovský radikalismus zasáhl Českou republiku. Proto si předkládaná práce klade za cíl přispět ke zjištění aktuální situace týkající se islámského a židovského radikalismu2 a zároveň současný stav v souvislosti s naší zemí. Protože se jedná o velmi rozsáhlou problematiku, tak jsem si pro zhodnocení vybrala znaky, které jsou shodné pro oba náboženské směry - charitativní a finanční podporu, radikalizaci náboženských škol - madrasy versus ješívy a způsoby šíření víry.3 Prvním cílem disertace byla charakteristika a následné vyhodnocení výše uvedených znaků v rovině islámského a židovského radikalismu. Z toho vyplynul druhý cíl, jehož obsahem bylo posouzení přítomnosti 1 Islám a judaismus jsou obsahově založeny na shodném principu věřícího jedince, jenž dodržuje stanovená mravní pravidla, přičemž jeho následnou odměnou je spása duše a vstup do společenství s Bohem. Oba náboženské proudy věří, že právě je si Bůh vybral, aby jejich prostřednictvím či s jejich pomocí dosáhl svého záměru, tj. kvalitativní přeměny lidské společnosti. Avšak původní ideje byly zneužity v intencích radikalismu - islámského i židovského. V tomto ohledu můžeme hovořit o novodobém trendu. Z pozice islámského radikalismu jedním ze startovacích impulsů byla sovětská válka v Afghánistánu (1979 - 1989) a následné dění i v ostatních zemích Blízkého a Středního východu. V novodobém židovském radikalismu vlnu aktivit rozeběhly dvě události, a to z pohledu ultraortodoxních charedim - vznik Státu Izrael (14. května 1948), z pohledu radikálních náboženských sionistů - vítězství v Šestidenní válce (5. až 10. června 1967) a z pohledu kahanistů možnost násilnou a zastrašovací formou získat lokality na okupovaném území. 2 V rovině nastavených znaků - viz níže v hlavním textu. 3 Výše uvedené znaky jsem vybrala díky svému dlouhodobému zájmu o problematiku islámského a židovského radikalismu. Jsou to znaky, které se oběma směry prolínají a mají svůj specifický význam v intencích radikalismu. vybraných znaků v českém prostředí. Časové období jsem zasadila do současnosti, tj. od roku 2000 do roku 2010.4 Do současné doby nebyla takto stanovená problematika zpracována, tzn. že tyto konkrétní porovnávané znaky nebyly vytyčeny společně, a to ani z pohledu historického či současného, a zároveň se neuskutečnila jejich aplikace na české území. Jedná se o zcela nový aktuální komplexní pohled a zhodnocení získaných závěrů v českém prostředí. Díky časovému vymezení a celkovému charakteru zvolené disertace jsem získávala cenné informace všeobecného charakteru z publikací českých autorů a konkrétní, aktuální informace z elektronických pramenů (webové stránky radikálních uskupení a institucí), odborných studií, článků apod. (Pozn. elektronické informace výrazně převažují nad tištěnými.) Podkladové poznatky vycházely ze čtyř tématických okruhů: - první - islámský radikalismus - všeobecný či celosvětový pohled; islámský radikalismus v Evropě, konkrétní znaky islámského radikalismu;5 - druhý - židovský radikalismus - jednotlivé proudy;6 - třetí - Blízký východ - situace Palestina versus Izrael, respektive islámský versus židovský radikalismus;7 - čtvrtý - problematika islámského a židovského radikalismu v ČR.8 4 Respektive od ledna 2000 do prosince 2010. Výjimku tvoří zpráva z 2. května 2011, kdy byl dopaden Usáma bin Ládin. 5 V tomto tématickém okruhu jsou cenné elektronické odborné studie a články, které jsou většinou konkrétního zaměření. Např. se jedná o demografickou studii od Houssaina Kettaniho „2010 World Muslim Population“, od Jana Ondřejky „Muslimové a evropská bezpečnost“, od agentury zabývající se ochrannou lidských práv The European Union Agency for Fundamentals Rights „Nejdůležitější informace ze zprávy EUMC „Muslimové v Evropské unii: diskriminace a islamofobie“ a mnoho dalších. Za zmínku rozhodně stojí i vyjádření tehdejšího ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Karla Randáka ze dne 22. února 2006 pod názvem: „Evropa a islám v kontextu dění kolem karikatur proroka Muhammada,“ které proběhlo na zasedání Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Z publikací jsou cenné poznatky zejména od autorů prof. PhDr. Luboše Kropáčka, CSc., doc. PhDr. Miloše Mendla, CSc. a také Mgr. Ondřeje Beránka, Ph.D. Bližší informace a údaje - viz kapitola 5. Nejdůležitější použité tištěné a elektronické prameny, literatura a další odborné zdroje. 6 V otázce židovského radikalismu jsou stěžejní poznatky získané analýzou elektronických pramenů, tj. webové stránky konkrétních hnutí, organizací a institucí. Mnoho dílčích ucelených poznatků poskytuje i webová stránka The Jewish virtual library. Zároveň řadu důležitých informací poskytují publikace JUDr. PhDr. Marka Čejky, Ph.D. Bližší informace a údaje - viz kapitola 5. Nejdůležitější použité prameny, literatura a další odborné zdroje. 7 V uvedeném tématickém okruhu byly stěžejní informace čerpány z elektronických studií a článků. Velmi zajímavé jsou například studie webové stránky The Intelligence and Terrorism Information Center (izraelský původ), kde v článku „Allotments of large amounts of money to Rabbi Moshe Hirsch…“ se ukazuje na finanční propojení představitelů Neturej Karta a Organizace pro osvobození Palestiny. Zároveň řadu důležitých informací poskytují publikace JUDr. PhDr. Marka Čejky, Ph.D. a doc. PhDr. Miloše Mendla, CSc. Bližší informace a údaje - viz kapitola 5. Nejdůležitější použité tištěné a elektronické prameny, literatura a další odborné zdroje. 8 K tomuto tématu, které se dotýká našeho území, byly stěžejní dva okruhy informací. Za prvé - elektronický - jednalo se o zveřejněné výroční zprávy bezpečnostních složek, hlavně Bezpečnostní informační služby a za druhé - publikační - studie JUDr. PhDr. Miroslava Mareše, Ph.D. pod názvem „Terorismus v ČR“. Jednalo se zejména o kapitoly „Islámský terorismus“ a „Terorismus dalších velkých světových náboženství.“ Bližší informace a údaje - viz kapitola 5. Nejdůležitější použité tištěné a elektronické prameny, literatura a další odborné zdroje. Získané poznatky jsem analyzovala a zároveň jsem používala i metodu komparativní (srovnávací) analýzy, tj. porovnávala jsem jednotlivé analytické závěry a následně jsem se je snažila porovnat v českém prostředí, zda-li jsou přítomny a zda-li platí i pro naše území. V některých případech jsem použila dedukci, logické odvozování vzniklých závěrů a v neposlední řadě, zejména v hodnocení znaků v českém prostředí, jsem rovněž užila metodu konkurenčních hypotéz, která je založena na konkrétních faktech, z nichž se vyvozují tzv. konkurenční hypotézy.9 9 Tato metoda vznikla mezi lety 1978 až 1986, autorem je Richard Heuers, analytik CIA. Tato metoda pomáhá analyticky vyvrátit nevhodné hypotézy a nutí k řádnému vyhodnocení důkazů - faktů.
Text práce
Cult of Saints in the Tradition of Moroccan Jews. The Role of Cult of Saints for Jewish Moroccan Society in Morocco andin Státe Israel with Regard to the Social Changes in the 20 th. Century
Autor:
Mgr. Klára Muzikářová, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2010
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Kult svatých v tradici marockých Židů. Význam kultu svatých pro židovskou marockou společnost v Maroku a Státě Izrael s přihlédnutím ke společenským změnám ve 20. stol. Cult of Saints in the Tradition of Moroccan Jews. The Role of Cult of Saints for Jewish Moroccan Society in Morocco and in State Israel with Regard to the Social Changes in the 20th Century. Klára Muzikářová Presented thesis focuses on Cult of Saints, the outstanding feature of the Moroccan Jewish religion and its social role for the Moroccan Jewry in Morocco and in State of Israel, which became new home for majority of Moroccan Jews in the twentieth century. Moroccan Jewish community is one of the oldest communities of Diaspora whose inhabitants are continuously living in Morocco till today and its roots are supposedly connected with the time of the first Temple. During more than two thousands years Jewish religion and society were exposed to the influences of the native people Berbers and nations who passed the territory. The longest, most intensive and definitive change came together with the last monotheistic religion – Islam. Islam changed the character of almost all aspects of the country. It is possible to assume that the Moroccan Jewish religion was affected by cultural, historical, political, economical etc. influences of the nations, especially by Arabs and their religion. All the factors took part in the process of development of Moroccan Judaism and the today’s result is the unique culture of Moroccan Jews which was created during the centuries. Within the frame of Judaism, special traditions and habits were formed in Morocco. The most expressive character of the Moroccan Judaism is Cult of Saints. Veneration of Saints or saddiqim, as is the most common name in Hebrew, is phenomenon which is widespread all over Morocco among Jews. It became very unique in the number of Saints and intensity of worshipping. Visiting graves of saddiqim and pilgrimages on the day of their hillulah, the anniversary of death, was in Morocco unusually spread and still is today between the few thousands Jews living mainly in Casablanca. Emergence of the veneration of holy men and its wide spreading is according to the researches due to the following factors. First, some of the pagan practices could have survive in the religion of Jews and their descends who came to Magreb many centuries before final destruction of the Temple. Second is the character of Berber religion. This native nation or 154 tribes speaking different Berber dialects had always ability to absorb or accept new religion but to keep its own language and some expressions of popular belief. Their culture, habits and even language is different to the Arab ones. In Morocco they call today for bigger attention by political parties to support the development of Berber culture. There is certain parallel with the process of integration of Moroccan Jews in modern State of Israel as will be explained later. The incorporation of some of the Berber habits and beliefs into discussed phenomenon is obvious. Nevertheless the importance given to this fact is probably strongly supported by controversial idea of massive conversion of Berber tribes to Judaism. The rice of veneration of holy men was also reinforced by the deep-seated conception of the saddiq in the mystical Jewish tradition and spread of the most popular work Zohar. Veneration of holy men was not only popular among Jews but among Berbers and Arabs too. It is reasonable to assume that the proliferation of hagiolatric practices among all ethnics was influenced by North African Muslim maraboutism, veneration of holy men believed to have supernatural powers. My aim is not to analyze Cult of Saints as religious phenomenon but to bring new perspectives from the sociological point of view. Concurrently I watch historical, ideological and sociological features. In Morocco described tradition was not only religious phenomenon but it had its important role as well in the social reality. This role was created by coexisting with other ethnics which was determined by status of dhimmí and patron-client individual relation between Jews and Berbers or Arabs in different parts of land, so called bilad almakhzan and bilaad al- siba. The main role of saddiq next to the role of healer was to be patron and guardian of the Jewish communities or single persons. In the first half of the 20th century conditions of Moroccan Jews deteriorated. Two processes were involved. First was foundation of the State Israel in 1948, second was Moroccan nationalism demanding independence of Morocco from France, which became true in 1956. Fears from unclear future, religious motives connected to the awaiting of Messiah demanding presence of all Jews in the land of Israel, finishing colonialism, Zionistic ideology and other motives brought exodus of mostly all Jews from the country. Majority emigrated to the State of Israel, in smaller scale to France, Canada, United States of America and others. Over 220 000 Moroccan Jews arrived during 50´s and 60´s of the 20th century to Israel. Until then it was the biggest ethnic group which came to the modern state. Israeli society as a whole is composed of many different ethnic groups. The State of Israel was based on European Jewish experience and by ideologies which has started and passed in Europe. Basically, all economic, educational etc. power was centralized in the hands of representatives of Avoda party, mostly of Ashkenazi origin. Transfer from one society to 155 another one was not simple; lots of new Moroccan immigrants were disappointed by the economic, living, hygienic and other conditions they were exposed to in Israel. Worse than the physical distress and isolation in peripheral parts of the land was the inferiority they felt from the hegemonic part of society. Nowadays the situation has improved but still there are gaps between different classes in the Israeli society. Studying process of the change of the role of Cult of Saints in Israel I have noticed three processes in different periods of ethnic development. First, after their arrival Moroccan Jews felt separated from the Moroccan saddiqim and their graves. Logically they started to profit from the new situation and turned their attention, except family celebrated hilullas at home, to the places connected somehow with Biblical, Talmudic and mystical personalities. Second, in the period when the Moroccan Jews finally got out of their shadow in Israeli society, which was followed by social protest movements and the process connected with acceptation of new home started. New shrines of Moroccan saddiqim appeared, as for example in Safed, where is the shrine dedicated to Rabi David u-Moše. Third, in the development of Cult of Saints I see the crucial moment at the establishment of the new saddiqim such as Baba Sali and his son Baba Baruch. Due to the tradition formed in Morocco, they have important influence on their believers in Israel and they are influencing the voters for the profit of political parties, especially in the last years Shas. The aim of the Shas party is to support Sephardi culture but as well to get bigger power and change Israel into more “halachic” than democratic state.
Abstrakt v českém jazyce
Klára Muzikářová Kult svatých v tradici marockých Židů. Význam kultu svatých pro židovskou marockou společnost v Maroku a Státě Izrael s přihlédnutím ke společenským změnám ve 20. stol. Cult of Saints in the Tradition of Moroccan Jews. The Role of Cult of Saints for Jewish Moroccan Society in Morocco and in State Israel with Regard to the Social Changes in the 20th Century Marocká židovská komunita patří mezi historicky nejstarší obce diaspory, jejíž kořeny s největší pravděpodobností spadají již do období prvního churbanu. Jisté je, že v oblasti dnešního Marockého království žijí Židé bez přerušení více než dva tisíce let. Během této doby bylo jejich náboženství vystaveno kulturním, politickým, ekonomickým a náboženským vlivům autochtonních Berberů, semitských Féničanů, křesťanských Římanů, Vandalů a Byzantinců. V poslední řadě a zcela jistě po nejdelší dobu byli vystaveni nejmladšímu z monoteistických náboženství, islámu. Každé jednotlivé období do určité míry poznamenalo vyvíjející se marocký judaismus a výsledkem je svébytná a zcela unikátní kultura marockých Židů vzniklá v průběhu staletí. V rámci judaismu se zde zformovaly specifické tradice a zvyky. Nejvýraznějším marockým židovským rysem je uctívání světců či cadiků (hebr. cadikim), jak jsou v judaismu nejčastěji označováni. Tento jev odborná literatura nazývá souhrnně „kult svatých“. V severní Africe a hlavně na území Maroka nabyl zcela jedinečné podoby co do počtu uctívaných světců, intenzity zbožňování věřících a jejich významu pro židovskou komunitu. Navštěvování hrobů cadiků a konání poutí zvláště v den jejich hiluly bylo v Maroku nebývale rozšířeno a stále přetrvává mezi zbytkem židovské populace, která v Maroku a v největším měřítku v Casablance žije dodnes. Issachar Ben-Ami, který provedl v Maroku dlouhodobý folklorně- deskriptivní průzkum, napočítal 652 svatých, z toho 25 žen a upozorňuje, že tento výčet nemusí být konečný. V rámci judaismu se tak jedná o zcela unikátní jev. V první polovině 20. stol. došlo ke zhoršení situace Židů v Maroku. Stalo se tak díky dvěma zásadním společensko-politickým procesům: jedním bylo založení Státu Izrael, druhým marocký nacionalismus vyžadující nezávislost Maroka na Francii. Obavy vyplývající z nejasné budoucnosti, náboženské motivy spojené s očekáváním příchodu Mesiáše, jež vyžaduje přítomnost všech Židů v Izraeli, doznívající kolonialismus, sionistická ideologie a další motivy měly za následek obrovský exodus téměř všech marockých Židů. V první řadě a v největším počtu odešli do izraelské domoviny, v menším měřítku pak do Francie, Kanady, Spojených států amerických a dalších zemí. Jišuv, ve své domovině již zakořeněná původní izraelská společnost, byl v této době tvořen převážně Židy aškenázského původu, hebr. Aškenazim, kteří zastávali nejdůležitější místa v politických a administrativních sférách státu. V padesátých a šedesátých letech 20. stol., , Stát Izrael přivítal 220 000 marockých Židů, což byla do té doby největší etnická skupina, která do Izraele jako olim chadašim vstoupila. Přechodz jedné společnosti do druhé nebyl samozřejmě jednoduchý a přirozený; pro mnoho nově příchozích byly vstupní podmínky zklamáním. Těžké a druhořadé sociální postavení marockých Židů v Izraeli způsobilo velké problémy a dá se říci, že i střet v rámci etnických skupin v zemi. Odborná literatura dokonce používá termín „etnický problém“. Navzdory nucené integraci a těžkým sociálním podmínkám nebyla kultura marockých Židů zcela zničena, ale určitým způsobem rozvinuta a modifikována. Obecně je možné konstatovat, že při přesídlení určité populace či části etnika, jehož jedinci vykazují shodné sociální, kulturní a náboženské prvky z jedné země do druhé, dojde v určité míře ke změnám v jejich životě. Tato míra závisí nejen na soudržnosti celé příchozí skupiny, ale i na vlivech vnější společnosti. Těmi mohou být odlišné principy fungování společnosti, která se má stát novým domovem, rozdíly v úrovni vzdělání, sociálním a ekonomickém postavení obyvatel, snadnost či obtížnost přijetí nového způsobu života a hodnot. Zcela jistě se tato proměna dotkla i fenoménu kultu svatých, který byl pro Židy marockého původu po staletí neodmyslitelnou součástí života. Kult svatých, tedy uctívání světců a konání poutí k jejich hrobům, měl v Maroku i určitý společenský význam. Tvrdím, že přenesením tohoto specifika do Izraele způsoby, na které se zaměřuji v kapitole nazvané „Kult svatých v současném Státě Izrael“, došlo i k proměně role kultu svatých pro tamnější marockou populaci. I dnes zasahuje, byť na první pohled možná nevýrazně, do utváření celospolečenského izraelského života. Nezpochybnitelným faktem zůstává, že kult svatých po dvacetileté zkušenosti marockých Židů v Izraeli zaznamenal v sedmdesátých letech minulého století postupný rozvoj a získává si dál větší popularitu. Domnívám se, že v této zemi se role kultu svatých změnila současně s proměnou společenských podmínek marockých Židů a jejich přechodem do odlišného společenského systému. Marocké židovstvo, stejně jako jeho kult svatých je v naší oblasti téma zcela neznámé a v české odborné literatuře neexistují práce, které by se detailněji věnovaly některým jevům, které se vyvinuly v rámci židovské komunity v islámském prostředí. Z tohoto důvodu čerpám hlavně ze zahraniční literatury. Některé české práce se však k tématu okrajově vztahují. Zájem badatelů o tento jev a vůbec o historii, kulturu, specifika apod. marockých Židů se rozproudil až ve 2. pol. 20. stol. Důvodem bylo setkání aškenázské a sefardské kultury na území Státu Izraele, a při obtížném procesu integrace vznikla potřeba poznat pozadí života marockých Židů. Domnívám se, že motivem některých autorů byla i snaha upozornit na hodnotnou, unikátní a starobylou tradici, která byla v počátcích Státu Izraele ignorována a její nositelé přijímáni velmi negativně. Ústředním cílem práce je sledování významu kultu svatých pro židovskou komunitu v Maroku a zvláště v Izraeli, neboť neexistuje studie, která by se tímto zabývala. V Maroku nebyl kult svatých výlučně náboženským fenoménem, měl fundamentální roli i v sociální realitě. Tato role byla vytvářena společně při setkávání s dalšími etniky. Cadik měl především roli ochránce a patrona – jedinců i celých komunit. Pokusím se uvést takové společenské charakteristiky, které mohou mít přímou paralelu s kultem a tak definovat roli kultu v Maroku. Otázkou je, jakým způsobem se maročtí Židé vyrovnali s přesunem do Izraele ze společenského hlediska, tedy s procesem integrace v Izraeli a zda kult svatých hrál v tomto procesu výraznější roli či zůstává pouze náboženským fenoménem. Tato práce se úzce dotýká problémů spojených s vývojem a adaptací marockých Židů v Izraeli. Sleduje proces setkání dvou odlišných židovských skupin, Sefardů a Aškenázů. Věnuje se procesu integrace do nové společnosti a kultury, která je založena na odlišném hodnotovém systému. V našem případě se jedná o přechod od společnosti „tradiční“ ke společnosti „moderní“, který zahrnuje problematiku přijímání nových hodnot a modernizaci včetně sociálních a politických podmínek. Dalším cílem práce je ozřejmit některé aspekty ze života, historie a kultury marockých Židů, které nejsou v aškenázském prostředí známé. Ty se týkají například náboženského a sociálního postavení Židů na území islámu nebo tématu „etnického problému“, které se objevuje v šedesátileté historii židovského státu a v našem prostředí se o něm dosu
Text práce
Phonology of Masoretic Hebrew
Autor:
Mgr. Jiří Hedánek, Th.D.
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2013
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Phonology of Masoretic Hebrew I Jiří Hedánek Any work dealing with phonology of Masoretic Hebrew must, first of all, cope with theThis work reflects a discontent of a student of the Hebrew Bible (abbreviated TN"K) with the condition of how the sound of its text is interpreted, i.e. largely its phonology. It is not difficult to accept the fact that much of it is not, or not clearly, known concerning an ancient or early Middle Ages record. No real phonetics can be spoken about unless authentic speech of native speakers is available. Phonology on the other hand which is a mental system showing in language behaviour can be processed in a similar manner as other language subsystems that, in spite of being mental, show in linguistic behaviour. What is disappointing is insufficient or lacking discernment between the phonetics and the phonology of the language._ It applies whether a student remains with a part one of a textbook or grammar of Biblical Hebrew, or turns to a specialized work. Even if textbooks or grammars deal with the topic in detail, they still suppose the graphic signs in the two combined systems (distant one to one-and-a-half millenium from each other) can be linked each to a single phoneme of the language._ This assumption seems to be kept also in specialized publications. They do work out the sound into a system but simultaneously they encrypt it into a shape virtually inaccessible to a common student of theology. A question appears if and how much this is a condition one cannot help but accept.
Abstrakt v českém jazyce
Phonology of Masoretic Hebrew I Jiří Hedánek Tato práce odráží nespokojenost studenta hebrejské Bible (nadále TN"K) se stavem interpretace jejího textu po zvukové stránce, to jest zejména se zpracováním fonologie. Není obtížné se smířit s tím, že ve starověkém a raně středověkém textu není mnoho věcí známo anebo je známo jen nejednoznačně. O skutečné fonetice jazyka lze hovořit, pouze je-li možno zkoumat autentickou řeč rodilých mluvčích. Naproti tomu fonologie jakožto mentální systém projevující se v jazykovém chování je zpracovatelná podobně jako jiné subsystémy jazyka, které jsou sice mentální, ale projevují se v jazykovém chování. Příčinou zklamání je nedostatečné nebo úplně chybějící rozlišování mezi fonetikou a fonologií_ tohoto jazyka, a to ať se student spokojí s prvním oddílem učebnice nebo gramatiky biblické hebrejštiny, nebo sáhne po specializované práci. Pokud se učebnice nebo gramatiky věnují tomuto tématu podrobněji, vycházejí z předpokladu, že grafické znaky obou kombinovaných systémů (vzdálených od sebe jeden až jeden a půl tisíce let) lze každý přiřadit jednotlivému fonému jazyka. Tento předpoklad zdá se neopouštějí ani specializované práce, které sice zvukovou stránku jazyka rozpracují do systému, ale zároveň jej zašifrují do podoby pro běžného studenta teologie prakticky nepřístupné. Nabízí se otázka, do jaké míry jde o stav, se kterým nezbývá než se smířit.
Text práce
The phenomenon of pilgrimage at the dawn of the Czech reformation
Autor:
Mgr. Aleš Mrázek, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2014
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
The phenomenon of pilgrimage at the dawn of the Czech reformation Mgr. Aleš Mrázek Dissertation examines the phenomenon of pilgrimage in the Czech lands in the Middle Ages, in particular during the reign of Charles IV from the House of Luxembourg and his son Wenceslas IV. The issue is researched in a broad theological, ideological and political context, putting all findings into general context of religious life of the period. Even though the examined period is continuous in terms of time, it poses an era of certain historic turn. Because of that it was possible to explore the issue of pilgrimage in connection with fundamental social and religious changes and gradually rising ideological conflicts. Boom of religious life forms was distinctive to the era of reign of Charles IV. Spectacular religious ceremonials were an integral part of his monarchical representation. Pilgrimage also had a crucial role in this ideological concept.
Abstrakt v českém jazyce
Fenomén náboženské pouti v počátcích české reformace Mgr. Aleš Mrázek Práce se zabývá fenoménem náboženského poutnictví v českých zemích v období středověku. Zvláště se soustředí na dobu vlády Karla IV. Lucemburského a jeho syna Václava IV. Problematiku zkoumá v širokém spektru teologických, ideologických i politických souvislostí a jednotlivé poznatky zasazuje do celkového kontextu náboženského života doby. Studované období je sice časově souvislé, avšak zároveň představuje dobu určitého dějinného zlomu. Díky tomu bylo možné problematiku poutnictví sledovat na pozadí hlubokých společenských i náboženských změn a postupně narůstajících ideových konfliktů.
Text práce