velikost textu

Vyhledávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Uživatelská příručka (formát .pdf)
  1. Upřesnění výběru
Nalezeno 65 prací (195 dokumentů)
Anabaptism as an Inspiration for American Religious Scene
Autor:
Mgr. Klára Tilkovská, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2012
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Klára Tilkovská Novokřtěnectví jako inspirace pro americkou náboženskou scénu Anabaptism as an Inspiration for American Religious Scene The current American religious scene, with all its manifestations, is bound to the sources of American Christianity. American Christianity was in its infancy strongly influenced by Anabaptism. Quakers, Mennonites, Amish – all of them shaped the American history as well as cultural and spiritual history. The reason of this project is to demonstrate to what measure is the current theological reflection and especially the American religious scene dependent on traditional models of Anabaptism and how far these ideas are present today. Primarily, we need to establish some common features of historical classical Anabaptism, that influenced the history of American Christianity. It is essential to briefly summarize the various Anabaptist streams in the United States of America. Finally it will be described the actual state of Anabaptists based on my own research from the year 2012.
Abstrakt v českém jazyce
Klára Tilkovská Novokřtěnectví jako inspirace pro americkou náboženskou scénu Anabaptism as an Inspiration for American Religious Scene Současná americká náboženská scéna, se všemi jejími projevy se zákonitě hlásí ke zdrojům amerického křesťanství. Americké křesťanství bylo ve svých počátcích silně ovlivněno novokřtěnectvím. Kvakeři, mennonité, amišové – ti všichni spoluvytvářeli jak americké dějiny, tak zároveň kulturní i duchovní dějiny. Proto cílem projektu je dokázat, do jaké míry je současná teologická reflexe a především pak americká náboženská scéna skutečně závislá na tradičních modelech novokřtěnectví a jak dalece jsou tyto myšlenky přítomné i v současnosti. V prvé řadě je třeba stanovit historicky určité společné rysy klasického novokřtěnectví, které měly vliv na dějiny amerického křesťanství, dále pak stručně charakterizovat jednotlivé proudy novokřtěnectví ve Spojených státech amerických a na závěr bude podán současný stav novokřtěnců na základě vlastního bádání z roku 2012.
Text práce
Funereal ritesw of eastern Slavs on the turn of the Christianity and the paganism. The issue of the conception of death and uncompleted Christianisation.
Autor:
Mgr. Michal Ryšavý, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2012
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Michal Ryšavý Pohřební rituály východních Slovanů mezi křesťanstvím a pohanstvím. K problematice pojetí smrti a nedokonané christianizace. Funereal rites of eastern Slavs on the turn of the Christianity and thepaganism. The issue of the conception of death and uncompleted Christianisation. Understanding of death or adoption of the idea of the death is conditio sine qua non of worthful and real life in every culture. Possibility and realization of this understanding is not only a culture phenomenon, but it is also simply an anthropological constant. To help to this grasp, it can to learn about manners, in which the people in history reacted to it. This work offers a sight on the reactions (not only old) culteres of the Slavic ethnicity to the mentioned fact, of their aproach to it, on the quest for practical, spiritual and cultural conception of it, and on the evident attempt on humanization of it. The original and basic thesis of the dissertation is supposition, that center and meaning of funereal rite don’t change in the course of the time, which is constantly demonstrated from start to finish of this essay.
Abstrakt v českém jazyce
Michal Ryšavý Pohřební rituály východních Slovanů mezi křesťanstvím a pohanstvím. K problematice pojetí smrti a nedokonané christianizace. Funereal rites of eastern Slavs on the turn of the Christianity and thepaganism. The issue of the conception of death and uncompleted Christianisation. Pochopení smrti či přijetí myšlenky na smrt je conditio sine qua non plnohodnotného a celistvého života v každé kultuře. Možnost a realizace tohoto pochopení je nejen kulturním fenoménem, nýbrž jednoduše antropologickou konstantou. Napomoci mu může seznámení se se způsoby, jakými na smrt reagovali lidé v minulosti. Tato práce nabízí pohled na reakce (ne jen starých) kultur slovanského etnika na zmíněnou skutečnost, na jejich přístup k ní, snahu o její praktické, duchovní a kulturní pojetí, a na zjevné úsilí o její humanizaci. Původní a základní tezí dizertace je, že se podstata a smysl pohřebního obřadu v průběhu času nemění, což je během práce neustále dokazováno.
Text práce
Pastoral care of adolescents in spiritual crisis
Autor:
Mgr. Zuzana Husarovičová, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Zuzana Husarovičová Pastorační péče o adolescenty ve spirituální krizi Pastoral care of adolescents in spiritual crisis This doctoral thesis with the name „Pastoral care of adolescents in spiritual crisis” is intended for counsellors who have regularly contact with young people. Thesis is divided into theoretical part with four chapters and empirical part with two chapters. Between main contributions of this thesis belong view of youth pastoral care conditions in our Czech environment and also summary of relevant literature. The doctoral thesis defines four types of adolescent’s spiritual crisis. This spiritual crisis has close connection to Erikson’s identity crisis. The thesis also describes few principles of young people counselling with an emphasis on positive aspects of every crisis.
Abstrakt v českém jazyce
Zuzana Husarovičová Pastorační péče o adolescenty ve spirituální krizi Pastoral care of adolescents in spiritual crisis This doctoral thesis with the name „Pastoral care of adolescents in spiritual crisis” is intended for counsellors who have regularly contact with young people. Thesis is divided into theoretical part with four chapters and empirical part with two chapters. Between main contributions of this thesis belong view of youth pastoral care conditions in our Czech environment and also summary of relevant literature. The doctoral thesis defines four types of adolescent’s spiritual crisis. This spiritual crisis has close connection to Erikson’s identity crisis. The thesis also describes few principles of young people counselling with an emphasis on positive aspects of every crisis.
Text práce
History of Slovak pietism and its influence on society and culture
Autor:
Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Jaroslav Maďar Dejiny slovenského pietizmu a jeho vplyv na spoločnosť a kultúru History of Slovak pietism and its influence on society and culture The dissertation entitled The History of Slovak Pietism and Its Influence on Society and Culture is contribution to the history of church in Slovakia. The work is divided into five chapters. The first two ones deal with the survey, assessment of the past and contemporary research in this field of study and the relationship between worldwide and Slovak Pietism. The core of the work are the next three chapters devoted to the inception (1675-1707), growth (1708-1757) and abating (1758-1803) of Slovak Pietism with accent of personalities and their works of each era.
Abstrakt v českém jazyce
Jaroslav Maďar Dejiny slovenského pietizmu a jeho vplyv na spoločnosť a kultúru History of Slovak pietism and its influence on society and culture Dizertačná práca má názov Dejiny slovenského pietizmu a jeho vplyv na spoločnosť a kultúru a je príspevkom k dejinám cirkvi na Slovensku. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvé dve kapitoly podávajú prehľad, zhodnotenie, a súčasný stav bádania a vzťah svetového k slovenskému pietizmu. Jadrom práce sú nasledovné tri kapitoly, ktoré sa venujú vzniku (1675-1707), rozvoju (1708-1757) a doznievaniu (1758-1803) slovenského pietizmu, pričom sa kladie akcent na osobnosť a dielo predstaviteľov jednotlivých období.
Text práce
Pius II. and utraquism
Autor:
ThDr. Milan Šimek, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2009
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Milan Šimek Pius II. a utrakvismus Pius II. and utraquism Based on sources work – out, the thesis aims the description and analysis of the attitude alternation of Enea Sylvio Piccolomini – Pius II to the utraquism. The conclusions stress the postulate that Pius II. did not change that attitude, but just did not succed in quelling the utraquist movement. In the sense of political background that finally led to fatal dissention among both leaders, king Jiří of Poděbrady and pope Pius II.
Abstrakt v českém jazyce
Milan Šimek Pius II. a utrakvismus Pius II. and utraquism Based on sources work – out, the thesis aims the description and analysis of the attitude alternation of Enea Sylvio Piccolomini – Pius II to the utraquism. The conclusions stress the postulate that Pius II. did not change that attitude, but just did not succed in quelling the utraquist movement. In the sense of political background that finally led to fatal dissention among both leaders, king Jiří of Poděbrady and pope Pius II.
Text práce
Ideological and Reforming Flowx in the Ukrainian Orthodox Church in the first half of the 20th century
Autor:
Mgr. Oleksandr Belya, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2011
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Oleksandr Belya MYŠLENKOVÉ A REFORMNÍ PROUDY V UKRAJINSKÉ PRAVOSLAVNÉ CÍRKVI V PRVNÍ POLOVINĚ XX. STOLETÍ In the proposed thesis, the Ukrainian Church Movement of the first half of the 20th century is studied in reference to consequences of the analytik opening of its inner and outer contents. The shown historical period is the most vivid in this sense. The analytik conclusions in the historical aspect mark the derivation of the Ukrainian Church Idea from the integrity of the Russian Church and the Historical Archetype. Due to its aberration under the exposure of historic cataclysms, the Ukrainian Idea, found the tendency to self sufficient historical realisation. However, the lack of consistent harmonisation of its up to date condition with the archetypal basis, became the reason of the falling to the historical marginalia level with its coming consequences that directly affected the Church life. Methodologically, the Ukrainian Church Idea in its inner and outer kontent is estimated as to the analytik paradigms. As a result, there was found the high level of morphological dependence and ´´genetic predisposition´´ to the progressive fragmentation of its integrity.
Abstrakt v českém jazyce
Text práce
Priesthood of All Believers in the Book of Revelation
Autor:
Mgr. Benjamin Uhrin
Školitel:
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2009
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Abstrakt v českém jazyce
Text práce
Pastoral care in Prison system
Autor:
Mgr. Václav Mitáš
Školitel:
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2009
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Abstrakt v českém jazyce
Text práce
Jesus Christ, Brother and Neighbour Act in My Place. Deputyship in Dietrich Bonhoeffers Theology
Autor:
PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.
Školitel:
prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2009
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
The doctoral theses titled by: Jesus Christ, Brother and Neighbour Act in My Place. Deputyship in Dietrich Bonhoeffers Theology presents a contribution to the systematic-theological discussion concerning the relationship theology to deputyship. The submitted work has been divided into eight chapters. First of all, the concept of deputyship is being presented as a burning actual problem together with the current research situation in this field. In addition to that, the submitted paper observes Bonhoeffer thinking in the systematic-theological context. All of the following parts elucidate the content and theological connections of the deputyship from the following point of views: from the anthropologic hamartological, historic-biblical, Christological, ecclesiological-ethical and socially-ethical.
Abstrakt v českém jazyce
Noemi Bravená Ježíš Kristus, bratr a bližní jednají na mém místě. Zástupnost v teologii Dietricha Bonhoeffera Doktorská práce je příspěvkem k systematicko-teologické diskusi o teologii zastoupení. Práce je rozdělena do osmi kapitol. Nejprve je představen pojem zástupnost jako aktuální problém a současný stav bádání v této oblasti. Dále je přiblíženo Bonhoefferovo myšlení v systematicko- teologickém kontextu. Následující kapitoly objasňují obsah a teologické souvislosti pojmu zastoupení z následujících hledisek: antropologicko-hamartologického, biblicko-dějinného, christologicko-soteriologického, ekleziologicko-etického a eticko-sociálního.
Text práce
Geriatric problems in pastoral care (The precondition of Christian ethics in care of the old people)
Autor:
Mgr. Kateřina Brzáková Beksová
Školitel:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Disertační práce
Rok obhajoby:
2008
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Kateřina Brzáková Beksová GERIATRICKÁ PROBLEMATIKA V PASTORÁLNÍ PÉČI (Postulát křesťanské etiky v péči o seniory) Geriatric problems in pastoral care (The precondition of Christian ethics in care of the old people) Geriatric problems have become an urgent appeal to the present Christian theology and this study wants to relate Christian values to the all dimensions of human life. Pastoral care proposes an approach that integrates biological, psychological, and social changes with existential, spiritual, and value changes. This approach thus calls attention to such gerontological phenomena as the dignity, altruistic love, empathy, and compassionate concern, because that it is impossible to overcome the current ethical relativism without those values.
Abstrakt v českém jazyce
Kateřina Brzáková Beksová GERIATRICKÁ PROBLEMATIKA V PASTORÁLNÍ PÉČI (Postulát křesťanské etiky v péči o seniory) Geriatric problems in pastoral care (The precondition of Christian ethics in care of the old people) Geriatrická problematika v pastorální péči se zabývá současnou aktuální tématikou stárnoucí populace z hlediska psychických, zdravotně-sociálních a spirituálně-existenciálních proměn. Poukazuje na postulát křesťanských hodnot ve veškeré péči o seniory a zároveň chce doplnit praktickou teologii o specifickou analýzu nejdůležitějších aspektů stárnutí. Filozoficko-teologicky a gerontologicky reflektuje hodnotovou orientaci seniorů včetně fenoménů důstojnosti, kvality života a mezigenereční lásky. Charakterizuje projevy stáří, zdůvodňuje předpoklady veškeré neterapeutické péče a základní východiska útěchy nemocným.
Text práce
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏