velikost textu

Vyhledávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Uživatelská příručka (formát .pdf)
  1. Upřesnění výběru
Nalezeno 1818 prací (3793 dokumentů)
Changes of the family over time
Autor:
Veronika Balková, DiS.
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Text práce
Methodological procedures used in Czech language education on courses for foreign children
Autor:
Kristýna Chmelíková
Vedoucí:
PhDr. Hana Dvořáčková
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Annotation This thesis aims to find out and compare different methods of teaching Czech language on courses for children with different mother tongue and their effectiveness in working with children. The theoretical part introduces the issues foreign children have in Czech schools and summarizes the possible solutions. There are also listed the school systems of the countries from which most children come to the Czech Republic. In the practical part of the thesis there is research, which was performed by observation method. This research attempts to capture the whole course of the lesson, the practices of the lecturers and the behaviour of pupils.
Abstrakt v českém jazyce
Anotace Tato práce si bere za cíl zjistit a porovnat r zné metody výuky eštiny na kurzech pro d ti s odlišným mateským jazykem a jejich efektivnost pi práci s d tmi. Teoretická ást informuje o problematice d tí cizinc na školách a zárove shrnuje možná ešení. Také jsou zde uvedeny školské systémy zemí, odkud do eské republiky pichází nejvíce d tí. V praktické ásti je uveden výzkum, který byl proveden metodou pozorování. Tento výzkum se snaží zachytit celý pr b h lekce, po ínání lektorky i žák .
Text práce
Coping with parents' divorce concerning younger school age children
Autor:
Bc. Martina Tůmová
Vedoucí:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Text práce
Assessment of classroom climate and child's position in the class
Autor:
Hana Hříbalová
Vedoucí:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Text práce
Formation of a group of younger school age children using games and drama lessons (Project)
Autor:
Marie Pěčková
Vedoucí:
Mgr. Hana Dotřelová
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Text práce
Specifics of communication with seniors in contect social - health care
Autor:
Jana Vargová
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Annotation: The purpose of this Master's thesis is to describe objectively topic of medical social workers' communication in centers of post-acute care, to highlight importance and difficulty of social work with senior citizens and to propose eventual changes leading to eventual communication improvement. Social work here is complicated because senior citizens are often lonely or may have problematic family relationships or may suffer from dementia and quite often are polymorbid patients. For the thesis were used statistics from The Centre of Postacute Care - Motol University Hospital, then method of questionnaire realized with medical social workers from centers of post-acute care in Czech Republic, and method of structured interview with patients in Center of Postacute Care - Motol University Hospital.
Abstrakt v českém jazyce
Anotace: Cílem této diplomové práce je objektivně popsat problematiku komunikace zdravotně sociálních pracovníků v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, poukázat na význam a složitost sociální práce se seniory a navrhnout případné změny vedoucí k případnému zkvalitnění komunikace. Sociální práce je zde složitá, protože senioři jsou mnohdy lidé osamělí, popř. s problematickými rodinnými vztahy, trpí demencí a jsou nezřídka polymorbidní. Byla použita statistická data Centra následné péče - Léčebny pro dlouhodobě nemocné Fakultní nemocnice Motol, dále metody dotazníkového šetření se zdravotně sociálními pracovníky několika léčeben pro dlouhodobě nemocné z ČR, a řízených rozhovorů s pacienty v Centru následné péče - Léčebny pro dlouhodobě nemocné Fakultní nemocnice Motol.
Text práce
Man as a victim of domestic violence
Autor:
Martina Hajná
Vedoucí:
Mgr. Monika Nová
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Abstract Dissertation focuses on men who became victims of domestic violence. Theoretical part is separated into four chapters. First chapter is talking about problem of domestic violence in general. Second chapter is focused especially on men as victims of domestic violence. Third chapter i stalking about social work and priciples how to help ad work with those victims of domestic violence. The last, fourth chapter is focused on how to help people who are threatened by domestic violence. Practical part of my dissertation is based on a qualitative research, which consists of semi- structured interviews. The aim of the empirical part is to introduced domestic violence, where the victims are men, show the concrete examples, describe the story of their life and current life situation, but also how the social workers see the probematics of domestic violence.
Abstrakt v českém jazyce
Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na muže, kteří se stali obětí domácího násilí. Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola je věnována problematice domácího násilí. Druhá kapitola se týká mužů jako obětí domácího násilí. Třetí kapitola se zabývá sociální prací s obětí domácího násilí. Závěrečná tedy čtvrtá kapitola je zaměřena na pomoc osobám ohroženým domácím násilím. V praktické části je proveden kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů. Cílem empirické části je představit domácí násilí páchané na mužích na konkrétních případech, zachytit jejích životní příběh a současnou životní situaci, ale také pohled sociálních pracovnic na problematiku domácího násilí.
Text práce
Guardianship in the Czech Republic
Autor:
Bc. Karina Dušková
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Abstract The diploma thesis deals with guardianship for people with mental illness. The tehoretical part is divided into six chapters, where the concept of mental disorder is defined within various documents. Furthermore the process of stigmatization, both from the family and the health care professionals, is also discussed here as self - esteem as a serious consequence of society´s access to mental illness. The student also mentioned the process of providing psychiatric care, outlined the reform of psychatric care as a significant milestone in health care. A greta part of the theory consits od a complete description of a guardianship and self - administration. The last chapter focuses on social work with people with mental illnesss. The practical part aims to find out how the guardianship system for people with mental disorders works and how custodians loom at guardianship. The student used qualitative surveys ans semi - structured interviews. Using open encoding , several categories were identified and then responded to the main research question.
Abstrakt v českém jazyce
Abstrakt Diplomová práce se zabývá opatrovnictvím pro osoby s duševním onemocněním. Teoretická část je rozčleněna do šesti kapitol, kde je vymezeno pojetí duševní poruchy i v rámci různých dokumentů. Dále je zde rozebrán proces stigmatizace, jak ze strany rodiny tak i zdravotníků, rovněž je zde poukázáno na sebestigmatizaci jako závažný důsledek přístupu společnosti k duševním chorobám. Studentka zde zmínila i proces poskytování psychiatrické péče, upozornil na reformu psychiatrické péče jako výrazný milník zdravotnictví. Velkou část teorie tvoří kompletní popis institutu opatrovnictví a problematiky svéprávnosti. Poslední kapitola je zaměřena na sociální práci s osobami s duševním onemocněním. Praktická část má za cíl zjistit, jak prakticky funguje systém opatrovnictví pro osoby s duševní poruchou a jak opatrovníci nahlížejí na výkon opatrovnictví. Studentka zde využila kvalitativní šetření a polostrukturované rozhovory. Pomocí otevřeného kódování bylo identifikováno několik kategorií, které následným zpracováním odpověděly na hlavní výzkumnou otázku
Text práce
Connecting the Intercultural worker to the social services system
Autor:
Bc. Otgon-Erdene Erdenebat
Vedoucí:
Mgr. Monika Nová
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Abstrakt v anglickém jazyce My thesis deals with the problematics of intercultural work with migrants, i. e. with foreigners who live here legally, and with its role in the system of social services in the Czech Republic. Because the position of an intercultural worker is comparatively new in our milieu, I concentrated first on the description of the work and the definition of the kinds of problems that the worker may face, and only then on the specification of the goals of intercultural work as such. Drawing on my personal experience with the work, I then tried to describe competences and role of an intercultural worker with respect to his or her involvement in the system of social services. I also conducted an opinion poll among the intercultural workers and their institution. This topic is now quite current and I hope that my work will help improve the situation in this field.
Abstrakt v českém jazyce
Abstrakt v českém jazyce Moje diplomová práce se věnuje problematice interkulturní práce s migranty, tj. cizinci, kteří zde legálně pobývají, a její zapojení do systému sociálních služeb České republiky. Jelikož je v našem prostředí pozice interkulturního pracovníka poměrně nová, soustředila jsem nejprve na popis samotné pozice, na definici okruhů problémů, se kterými se může interkulturní pracovník setkat, a následně na specifikování cílů interkulturní práce jako takové. Díky mé osobní zkušenosti s interkulturní prací, jsem se následně snažila definovat a popsat kompetence a roli interkulturního pracovníka se zřetelem na jeho zapojení do systému sociálních služeb. Také jsem provedla výzkum mezi samotnými interkulturními pracovníky a institucemi. Toto téma je v současné době poměrně aktuální a doufám, že i má práce přispěje ke zlepšení situace na tomto poli.
Text práce
The Labour Market Assertion of Persons with Physical Disability
Autor:
Monika Burdová
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Abstract The thesis deals with the application of persons with disabilities in the labor market. The theoretical part of the thesis deals with the notion of disability and classification of body defects. Explains the concept of labor market, human capital and protected labor market. Also deals with the instruments to support the employment of people with disabilities and related legislation on this matter. Further focuses on barriers in the access of persons with disabilities on the labor market. The aim of the practical part of the reply to the main research question: what kinds of barriers are faced by persons with disabilities in finding employment on the open labor market? To answer that question the qualitative research was done using semi-structured interviews with clients Asistence o.p.s.
Abstrakt v českém jazyce
Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou uplatnění osob s tělesným postižením na pracovním trhu. Teoretická část práce se zabývá pojmem tělesné postižení a klasifikací tělesných vad. Vysvětluje pojmy pracovní trh, lidský kapitál a chráněný trh práce. Zabývá se nástroji na podporu zaměstnávání osob s tělesným postižením a vztahující se legislativou k této oblasti. Dále se zaměřuje na bariéry v přístupu osob s tělesným postižením na trh práce. Cílem praktické části je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která zní: S jakými bariérami se potýkají osoby s tělesným postižením při hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce? K jejímu zodpovězení byl proveden kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů s klienty Asistence o.p.s.
Text práce
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏