velikost textu

Vyhledávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Uživatelská příručka (formát .pdf)
  1. Upřesnění výběru
Nalezeno 1888 prací (3929 dokumentů)
Specifics of communication with seniors in contect social - health care
Autor:
Jana Vargová
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Annotation: The purpose of this Master's thesis is to describe objectively topic of medical social workers' communication in centers of post-acute care, to highlight importance and difficulty of social work with senior citizens and to propose eventual changes leading to eventual communication improvement. Social work here is complicated because senior citizens are often lonely or may have problematic family relationships or may suffer from dementia and quite often are polymorbid patients. For the thesis were used statistics from The Centre of Postacute Care - Motol University Hospital, then method of questionnaire realized with medical social workers from centers of post-acute care in Czech Republic, and method of structured interview with patients in Center of Postacute Care - Motol University Hospital.
Abstrakt v českém jazyce
Anotace: Cílem této diplomové práce je objektivně popsat problematiku komunikace zdravotně sociálních pracovníků v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, poukázat na význam a složitost sociální práce se seniory a navrhnout případné změny vedoucí k případnému zkvalitnění komunikace. Sociální práce je zde složitá, protože senioři jsou mnohdy lidé osamělí, popř. s problematickými rodinnými vztahy, trpí demencí a jsou nezřídka polymorbidní. Byla použita statistická data Centra následné péče - Léčebny pro dlouhodobě nemocné Fakultní nemocnice Motol, dále metody dotazníkového šetření se zdravotně sociálními pracovníky několika léčeben pro dlouhodobě nemocné z ČR, a řízených rozhovorů s pacienty v Centru následné péče - Léčebny pro dlouhodobě nemocné Fakultní nemocnice Motol.
Text práce
Man as a victim of domestic violence
Autor:
Martina Hajná
Vedoucí:
Mgr. Monika Nová
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Abstract Dissertation focuses on men who became victims of domestic violence. Theoretical part is separated into four chapters. First chapter is talking about problem of domestic violence in general. Second chapter is focused especially on men as victims of domestic violence. Third chapter i stalking about social work and priciples how to help ad work with those victims of domestic violence. The last, fourth chapter is focused on how to help people who are threatened by domestic violence. Practical part of my dissertation is based on a qualitative research, which consists of semi- structured interviews. The aim of the empirical part is to introduced domestic violence, where the victims are men, show the concrete examples, describe the story of their life and current life situation, but also how the social workers see the probematics of domestic violence.
Abstrakt v českém jazyce
Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na muže, kteří se stali obětí domácího násilí. Teoretická část je rozdělena na čtyři kapitoly. První kapitola je věnována problematice domácího násilí. Druhá kapitola se týká mužů jako obětí domácího násilí. Třetí kapitola se zabývá sociální prací s obětí domácího násilí. Závěrečná tedy čtvrtá kapitola je zaměřena na pomoc osobám ohroženým domácím násilím. V praktické části je proveden kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů. Cílem empirické části je představit domácí násilí páchané na mužích na konkrétních případech, zachytit jejích životní příběh a současnou životní situaci, ale také pohled sociálních pracovnic na problematiku domácího násilí.
Text práce
Guardianship in the Czech Republic
Autor:
Bc. Karina Dušková
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Abstract The diploma thesis deals with guardianship for people with mental illness. The tehoretical part is divided into six chapters, where the concept of mental disorder is defined within various documents. Furthermore the process of stigmatization, both from the family and the health care professionals, is also discussed here as self - esteem as a serious consequence of society´s access to mental illness. The student also mentioned the process of providing psychiatric care, outlined the reform of psychatric care as a significant milestone in health care. A greta part of the theory consits od a complete description of a guardianship and self - administration. The last chapter focuses on social work with people with mental illnesss. The practical part aims to find out how the guardianship system for people with mental disorders works and how custodians loom at guardianship. The student used qualitative surveys ans semi - structured interviews. Using open encoding , several categories were identified and then responded to the main research question.
Abstrakt v českém jazyce
Abstrakt Diplomová práce se zabývá opatrovnictvím pro osoby s duševním onemocněním. Teoretická část je rozčleněna do šesti kapitol, kde je vymezeno pojetí duševní poruchy i v rámci různých dokumentů. Dále je zde rozebrán proces stigmatizace, jak ze strany rodiny tak i zdravotníků, rovněž je zde poukázáno na sebestigmatizaci jako závažný důsledek přístupu společnosti k duševním chorobám. Studentka zde zmínila i proces poskytování psychiatrické péče, upozornil na reformu psychiatrické péče jako výrazný milník zdravotnictví. Velkou část teorie tvoří kompletní popis institutu opatrovnictví a problematiky svéprávnosti. Poslední kapitola je zaměřena na sociální práci s osobami s duševním onemocněním. Praktická část má za cíl zjistit, jak prakticky funguje systém opatrovnictví pro osoby s duševní poruchou a jak opatrovníci nahlížejí na výkon opatrovnictví. Studentka zde využila kvalitativní šetření a polostrukturované rozhovory. Pomocí otevřeného kódování bylo identifikováno několik kategorií, které následným zpracováním odpověděly na hlavní výzkumnou otázku
Text práce
Connecting the Intercultural worker to the social services system
Autor:
Bc. Otgon-Erdene Erdenebat
Vedoucí:
Mgr. Monika Nová
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Abstrakt v anglickém jazyce My thesis deals with the problematics of intercultural work with migrants, i. e. with foreigners who live here legally, and with its role in the system of social services in the Czech Republic. Because the position of an intercultural worker is comparatively new in our milieu, I concentrated first on the description of the work and the definition of the kinds of problems that the worker may face, and only then on the specification of the goals of intercultural work as such. Drawing on my personal experience with the work, I then tried to describe competences and role of an intercultural worker with respect to his or her involvement in the system of social services. I also conducted an opinion poll among the intercultural workers and their institution. This topic is now quite current and I hope that my work will help improve the situation in this field.
Abstrakt v českém jazyce
Abstrakt v českém jazyce Moje diplomová práce se věnuje problematice interkulturní práce s migranty, tj. cizinci, kteří zde legálně pobývají, a její zapojení do systému sociálních služeb České republiky. Jelikož je v našem prostředí pozice interkulturního pracovníka poměrně nová, soustředila jsem nejprve na popis samotné pozice, na definici okruhů problémů, se kterými se může interkulturní pracovník setkat, a následně na specifikování cílů interkulturní práce jako takové. Díky mé osobní zkušenosti s interkulturní prací, jsem se následně snažila definovat a popsat kompetence a roli interkulturního pracovníka se zřetelem na jeho zapojení do systému sociálních služeb. Také jsem provedla výzkum mezi samotnými interkulturními pracovníky a institucemi. Toto téma je v současné době poměrně aktuální a doufám, že i má práce přispěje ke zlepšení situace na tomto poli.
Text práce
The Labour Market Assertion of Persons with Physical Disability
Autor:
Monika Burdová
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Abstract The thesis deals with the application of persons with disabilities in the labor market. The theoretical part of the thesis deals with the notion of disability and classification of body defects. Explains the concept of labor market, human capital and protected labor market. Also deals with the instruments to support the employment of people with disabilities and related legislation on this matter. Further focuses on barriers in the access of persons with disabilities on the labor market. The aim of the practical part of the reply to the main research question: what kinds of barriers are faced by persons with disabilities in finding employment on the open labor market? To answer that question the qualitative research was done using semi-structured interviews with clients Asistence o.p.s.
Abstrakt v českém jazyce
Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou uplatnění osob s tělesným postižením na pracovním trhu. Teoretická část práce se zabývá pojmem tělesné postižení a klasifikací tělesných vad. Vysvětluje pojmy pracovní trh, lidský kapitál a chráněný trh práce. Zabývá se nástroji na podporu zaměstnávání osob s tělesným postižením a vztahující se legislativou k této oblasti. Dále se zaměřuje na bariéry v přístupu osob s tělesným postižením na trh práce. Cílem praktické části je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která zní: S jakými bariérami se potýkají osoby s tělesným postižením při hledání zaměstnání na otevřeném trhu práce? K jejímu zodpovězení byl proveden kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů s klienty Asistence o.p.s.
Text práce
The Status of Ethic Education in Czech Educational System
Autor:
Bc. Tereza Dumská
Vedoucí:
doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Abstract In diploma theses, I focused on the theme of the educational field and the school subject Ethic Education. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with the concept of ethic education in a broad context, with the history of ethic education in the Czech Republic, as well as with the polemic about the (non) dispensability of ethic education as an independent teaching subject. The last chapter focuses on an overview of how ethic education is succeeding today along with outlining its next possible development for the future. The aim of this diploma thesis was to find out the opinions of Ethic education teachers on issues related to the concept and curriculum of ethic education in the Czech Republic. Also differences in answers of Czech and Slovak respondents on the same research questions. The research shows that Czech teachers are identified with the current concept of ethic education, its aims, teaching methods, they are pleased by teaching ethic education. Compared to Slovak respondents, Czech teachers responded less critically, consensually. They have shown greater satisfaction with the amount and quality of the methodical materials they have at their disposal.
Abstrakt v českém jazyce
V diplomové práci jsem se zaměřila na komplexní představení vzdělávacího oboru a školního předmětu Etická výchova. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá konceptem etického vzdělávání v širokém kontextu, historií etické výchovy v České republice a polemikou o (ne)postradatelnosti etické výchovy jako samostatného vyučovacího předmětu. Poslední kapitola se zaměřuje na přehled, jak se etické výchově daří dnes spolu s vymezením jejího dalšího možného vývoje do budoucna. Cílem této diplomové práce bylo zjistit názory učitelů etické výchovy na otázky související s koncepcí a kurikulem EV v České Republice. Rovněž rozdíly v odpovědích českých a slovenských respondentů na stejné výzkumné otázky. Výzkum ukazuje, že čeští učitelé se ztotožnili se současným konceptem etické výchovy, jejími cíli, metodami výuky, vyučování tohoto oboru/předmětu je těší. Ve srovnání se slovenskými respondenty odpovídali čeští učitelé méně kriticky, konsensuálně. Ukázali větší spokojenost s množstvím a kvalitou metodických materiálů, které mají k dispozici.
Text práce
Qualified training of social workers in crisis intervention
Autor:
Bc. Jana Maráková
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Annotation This master’s thesis deals with a preparation of a qualification training for social workers that work with a client in crisis. It examines what are the requirements for the social worker and his range of further training. It also focuses on a social worker custody to a client who found himself in a crisis situation. It solves whether, and how the social workers are prepared to these difficult situations. Theoretical knowledge, as a type of client, koncept and types of crisis situations and attitudes and competences of a social worker to the solution of the crisis, are used in practical part of this master’s thesis, which is made up of case reports with subsequent analysis. In conclusion the importance of the knowledge and skills of social workers are documented by questionnaire. Using the comparative method, I would like to highlight the developments in this field during the last five years. For comparison is outlined the care for a human in crisis in Switzerland and Bulgaria. The goal of my thesis is to make this field more approachable not only to social workers who encounter people in crisis in the course of their work, but also to all people who may find them- selves in crisis.
Abstrakt v českém jazyce
Anotace Tato diplomová práce se zabývá kvalifikační přípravou sociálních pracovníků při práci s klientem v krizi. Zkoumá, jaké jsou požadavky na sociálního pracovníka a jeho oblast dalšího vzdělávání. Zaměřuje se také na péči sociálního pracovníka o klienta, který se ocitl v krizové situaci. Řeší, zda a jak jsou sociální pracovníci na tyto obtížné situace připraveni. Teoretické poznatky, jako typologie klienta, pojem a typy krizových situací i přístupy a kompetence soci- álního pracovníka k řešení krize jsou využity v praktické části práce, která je tvořena kazuisti- kami s následným rozborem. V závěru je doložena důležitost znalostí a dovedností krizové in- tervence sociálních pracovníků dotazníkovým šetřením. Pomocí komparativní metody je pou- kázáno na vývoj v této oblasti za období 5 let. Pro srovnání je nastíněna péče o člověka v krizi ve Švýcarsku a v Bulharsku. Cílem práce je přiblížit oblast péče o klienta v krizi začínajícím sociálním pracovníkům i širší- mu okruhu lidí, kteří se sami mohou v krizi ocitnout.
Text práce
Life with handiccaped child - children with the SMA disease
Autor:
Bc. Lucie Sajlerová
Vedoucí:
Mgr. Jana Poláčková
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Bakalářská práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Text práce
Protecting children's rights in the Czech Republic
Autor:
Barbora Kampová
Vedoucí:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
Abstract This thesis was initially concerning protecting children’s rights. Due to wide variety of this topic, it was neccesary to focuss the thesis more specificly. I decided to explore the field of work with childen from desintegrating families, where there is also a difficult parental conflict. Content is divided into two integrated parts. In the first one, there was build the theoretical bases using variety of sources and authors in three different chapters. First chapter concerned desintegrating of families, its psychological, legal and sociologic contexts and effects. Second chapter reflected the history of defending rights of children and there were also analysed both czech and international documents on protection of children’s rights. I also analysed the term „best child’s interest“ and its impact on practising the law. In the third chapter I described different approaches in work with desintegrating families, including nameless current approach practised in the Czech Republic, the Cohem praxis and others, less known approaches. In the second part, the practical segment of my work was presented. The project of research included interviews with seven professionals. Judges, family councelors and social workes have taken part in the research of changes, which would be beneficial for nowaday’s approach in their work with specified families. With participation of the respondents there were invented certain changes, which were then sumarized in the discussion. There was also disscused practical impacts of such theoretical changes.
Abstrakt v českém jazyce
Abstrakt Téma diplomové práce zní „Ochrana práv dětí v České republice“. Vzhledem k šíři tématu byl okruh zkoumání blíže vymezen. Okruhem dětí, jejichž právy se práce zabývá, jsou děti z rodin, které jsou zasaženy náročným rozvodovým nebo rozchodovým konfliktem rodičů. Obsah práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V první části je položen teoretický základ pomocí nejrůznějších odborných zdrojů. Část obsahuje tři kapitoly. První kapitola se věnuje rozpadu rodiny a psychologickým, právním i sociologickým dopadům a kontextům tohoto jevu. Druhá kapitola reflektuje historii ochrany práv a je zde uvedena analýza tuzemských i mezinárodních právních dokumentů, které se k ochraně práv dětí vážou. Práce se zabývá též nejlepším zájmem dítěte a jeho dopadem do právní praxe. Třetí kapitola popisuje rozličné přístupy k práci s dětmi z rodin v rozpadu, a to od současného přístupu v České republice až po Cochemskou praxi. Zahrnuty jsou též některé méně známé přístupy. Ve druhé části práce je uveden projekt výzkumu, který zahrnuje rozhovory se sedmí odborníky. Soudkyně, rodinní poradci a sociální pracovnice se podíleli na výzkumu změn v přístupu k práci s rodinami za rozchodu nebo rozvodu rodičovského páru. Výzkum byl primárně zaměřen na změny, které by byly pro práci s těmito rodinami prospěšné. Výsledkem výzkumu je diskuse, která uvádí profesionály navrhované změny a polemizuje nad jejich dopady.
Text práce
Autism and financial knowledge in primary education
Autor:
Mgr. Jana Kokrhounová
Vedoucí:
doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Fakulta:
Husitská teologická fakulta
Typ práce:
Diplomová práce
Rok obhajoby:
2017
Nalezené dokumenty:
Abstrakt anglicky
The aim of my dissertation Autism and a financial literacy is comparing the differences between the education of autistic pupils at special elementary schools or at elementary school in inclusion….. Next monitoring the summary of financial literacy of autistics. The thesis is divided into two parts. The theoretical part contains the information about autism, the list of autistic disorders, methods and possibilities of training of autistic pupils and describes possible causes of its formation. In the practical part I describe the differences between the education of autistic pupils at special elementary school and in inclusion at elementary school ….The research is concerned with the summary and the comparison of financial literacy knowledge of an autistic pupil at primary school with his healthy schoolmates.
Abstrakt v českém jazyce
Cílem mé diplomové práce Autismus a finanční gramotnost je porovnání rozdílů ve vzdělávání dětí s autismem v základní škole speciální a v inkluzi na základní škole. Dále si zmapovat přehled o finanční gramotnosti u autistů. Diplomové práce je rozdělena na dvě části. První část teoretická, obsahuje informace o autismu, popisuje možné příčiny jeho vzniku, výčet autistických poruch, metody a možnosti vzdělávání dětí s autismem. V praktické části popisuji rozdíly vzdělávání dětí s autismem v základní škole speciální a v inkluzi na základní škole. Vlastní výzkum se zabývá přehledem a porovnáním znalostí finanční gramotnosti u autisty v inkluzi na základní škole a jeho zdravých spolužáků.
Text práce
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏