text size

doc. MUDr. Eva Honsová, Ph.D.

Third Faculty of Medicine

First Faculty of Medicine

e-mail
eva.honsova@lf1.cuni.cz (ÚP)
telephone
+420 236 055 231 (ÚP)