velikost textu

P09 - Literatura a umění v mezikulturních souvislostech

UK » PRVOUK » P09

Fakulty a další součásti UK

Filozofická fakulta

Vědní oblast

společenské vědy (podskupiny dle kvantitativního zastoupení v programu: AJ – písemnictví, mas-media, audiovize; AB – dějiny; AL – umění, kulturní dědictví; AF – dokumentace, práce s informacemi; AI – jazykověda; AC – antropologie, etnologie)

Rada programu

koordinátor: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
člen rady: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
členka rady: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
členka rady: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
člen rady: doc. PhDr. Ivan Klimeš
člen rady: doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
člen rady: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
člen rady: PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
členka rady: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
člen rady: PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Anotace

Program Literatura a umění v mezikulturních souvislostech spojuje filologické, uměnovědné a historické obory provozované na FF UK, jejichž centrální odborný zájem představuje otázka funkce a proměn uměleckých médií v širším kulturně-historickém, národním a mezinárodním společensko-politickém kontextu. Primárně výzkumná aktivita je tu doplňována rovněž praktickou, aplikovanou činností, spočívající v rozvíjení metod edičního zpracování primárních zkoumaných textů, překladů původních uměleckých prací a jejich adekvátní vědecké prezentace. Návrh programu vychází ze skutečnosti, že Filozofická fakulta UK jako jediné pracoviště v republice umožňuje komplexní institucionální rozvíjení filologicko-historických oborů, které tvoří jádro programu. Základní vědecko-výzkumné pilíře programu tvoří problematika výzkumu kulturní identity, multikulturalismu, kánonu a vztahy literatury, techniky a utopie na pozadí studia proměn v pojetí a interpretaci kulturních dějin anglofonních zemí. Dále jde o komplexní výzkum problémů spojených s kulturně-historickým výzkumem vztahu totalitárních mechanismů v kontaktu s literaturou, filmem, dramatem, výtvarným uměním a dalšími kulturními entitami, dále Třetí odbornou perspektivu nabízí interdisciplinárně založený výzkum oblasti „konzumní“, „triviální“ či brakové literatury a kultury s cílem analyzovat problematiku v co největší geografické šíři i v co nejširším časovém rozsahu. Návrh programu je založen na úzké vědecko-výzkumné kooperaci akademických pracovníků FF UK se studenty příslušných doktorských studijních programů. Program navazuje na úspěšné řešení výzkumných záměrů řešených na půdě FF UK „Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie“ (MSM 0021620824), „Dějiny novější literatury v nadnárodních kontextech“ (MSM 6007665803), „Centrum výzkumu české umělecké avantgardy“ (LC 06053) a „Tradice a multikulturalismus v anglicky mluvících zemích“ – projektu řešeného v rámci výzkumného záměru „Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie“ (MSM 0021620824). Program je zároveň založen na užším odborném prostupování jednotlivých oborových modulových řad, na intenzivnějších domácích a zahraničních diskusích a širším využití důsledků těchto dílčích oborových diskusí v rámci celého programu.

▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏

Kontakty