velikost textu

P37 - Nové postupy v diagnostice a terapii civilizačních chorob a onemocnění spojených se stárnutím populace

UK » PRVOUK » P37

Fakulty a další součásti UK

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Vědní oblast

lékařské vědy

Rada programu

koordinátor: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
členka rady: prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
člen rady: prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
člen rady: doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
člen rady: prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
člen rady: doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.

Anotace

Tento projekt PRVOUK je zaměřen na tři velmi aktuální problémy české i světové medicíny. Východiskem projektu je skutečnost, že jak stárnutí populace a s tím spojené zdravotní komplikace, tak i nárůst nárůst počtu nemocných trpících civilizačními chorobami spolu s nutností racionálního využívání finančních prostředků k pokrytí zdravotní péče populace jsou vzájemně propojené problémy. Z výše uvedených důvodů vzniká potřeba intenzivního, efektivního a komplexního výzkumu v této oblasti.

V souladu s výše uvedeným konstatování je projekt zaměřen na tři základní oblasti výzkumu, ve kterých má LF UK v Hradci Králové dlouhou a úspěšnou tradici:

  1. Výzkum v oblasti civilizačních chorob postihujících kardiovaskulární systém je zaměřen především na problematiku ischemické choroby srdeční, náhlé srdeční smrti a specifikaci rizik, ale i na nefarmakologickou a farmakologickou prevenci takové události. Další oblastí výzkumu jsou podmínky regenerace myokardu v experimentu i klinice. Civilizační choroby postihující zažívací systém budou studovány v  širším kontextu, než pouze onkologickém (funkční poruchy, prekancerózy, využití nejmodernějších diagnostických technik, možnosti prevence, atd.).
  2. Oblast onkologie a hematoonkologie: studium predikce účinku a toxicity léčby, významu individuální úpravy dávkového režimu léků a predikce odpovědi na tyto léčebné postupy. Značná pozornost je věnována onkologické problematice zažívacího traktu. Důvodem je jednak incidence nádorů, především nádorů tlustého střeva, jednak možný vliv výživy a dalších civilizačních faktorů.
  3. Problematika stárnutí a s ním spojených zdravotních problémů včetně studia regenerace na všech úrovních. Výzkum bude zaměřen na základní metabolické a molekulární projevy stárnutí a na reparační a regenerační procesy. Do této oblasti patří studium poškození a reparace na úrovni DNA, na buněčné a orgánové úrovni, na úrovni orgánu (regenerace jater) včetně možnosti ovlivňování těchto procesů (kmenové buňky, iPS buňky, využití nanomateriálů, atd.).

Výzkumné úkoly navržené k řešení v projektu PRVOUK navazují na dosavadní úspěšné výzkumné aktivity (výzkumný záměr fakulty, spolupráce na dalších výzkumných záměrech, projekty grantových agentur, projekty financované z EU) a umožní posílení současných výzkumných týmů a produkci kvalitních výsledků (především publikace v impaktových časopisech, monografiích), dále umožní jejich prezentaci na odborných setkáních.

Monitorovacími indikátory při hodnocení plnění tohoto projektu budou především publikace v recenzovaných časopisech s impakt faktorem, dále odborné monografie a ostatní články v recenzovaných odborných periodicích.

Vědecká rada Lékařské fakulty v Hradci Králové dne 13. 1. 2012 jednoznačně podpořila podání tohoto projektu PRVOUK a vyjádřila názor, že fakulta má podávat pouze jeden projekt PRVOUK.

Kontakty