velikost textu

P48 - Rozvoj moderní operační léčby a imunoterapie solidních nádorů

UK » PRVOUK » P48

Fakulty a další součásti UK

2. lékařská fakulta

Vědní oblast

chirurgie, gynekologie, urologie, imunologie

Rada programu

koordinátor: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
členka rady: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
člen rady: MUDr. Roman Chmel, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

Anotace

Problematice multioborového přístupu k léčbě solidních nádorových onemocnění dospělého věku je na 2. Lékařské fakultě UK v Praze věnována dlouholetá systematická pozornost. V posledních letech byly úspěšně řešeny jednotlivé vědecké úkoly v rámci výzkumného záměru i řady grantových projektů. Jedním z unikátních projektů 2. Lékařské fakulty je výzkum a klinická aplikace aktivní buněčné imunoterapie nádorových onemocnění dendritickými buňkami, který probíhá na Ústavu imunologie a do kterého jsou zapojeny i jednotlivé kliniky zabývající se léčbou příslušných onemocnění (chirurgie, gynekologie, urologie). Jednotlivé řešené úkoly se zabývají kombinací standardních léčebných postupů včetně operačních metod a aktivní buněčné imunoterapie.

Význam řešené problematiky podtrhuje skutečnost, že solidní nádory gastrointestinálního, močového a pohlavního traktu představují v současné době nejčastější nádorová onemocnění v mužské i ženské populaci. Základním kamenem terapie je ve většině případů správně provedená operační léčba. Moderní trendy operační léčby v současnosti jednoznačně směřují ke snižování invazivity výkonů při zachování onkologické úspěšnosti. Zvyšuje se rovněž význam současně aplikované systémové a podpůrné terapie. Naše hypotézy v tomto směru předpokládají potenciaci účinku operační léčby aplikací aktivní buněčné imunoterapie v období před nebo po operačním výkonu.

Cílem současného projektu je:

  • zapojení aktivní buněčné imunoterapie, případně dalších modalit systémové léčby do algoritmů terapie solidních nádorových onemocnění v onkochirurgii, onkogynekologii a onkourologii.
  • ověření úspěšnosti moderních méně invazivních operačních metod ve zmíněných oborech – kritériem bude snížení zátěže pro pacienta a současně zachování, respektive zvýšení onkologické úspěšnosti.

Program PRVOUK v tomto směru navazuje na dříve řešené projekty a umožňuje další pokračování a rozvoj problematiky moderní operační léčby a aktivní buněčné imunoterapie.

Kontakty