velikost textu

P28 - Stomatologická onemocnění, výskyt, mechanizmy, prevence, léčba, interakce

UK » PRVOUK » P28

Fakulty a další součásti UK

1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Vědní oblast

stomatologie, epidemiologie, pracovní lékařství

Rada programu

koordinátorka: MUDr. Jana Dušková, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
člen rady: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
člen rady: RNDr. Pavel Bradna, CSc.
člen rady: prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.
členka rady: prof. MUDr. Taťjána Dostálová, MBA, DrSc.
členka rady: doc. MUDr. Eva Gojišová
členka rady: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
člen rady: prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.
členka rady: prof. MUDr. Daniela Pelclová
člen rady: RNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D.
člen rady: RNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D.

Anotace

Epidemiologický, klinický a laboratorní výzkum diagnostiky, výskytu, původu, prevence a léčby onemocnění dutiny ústní se zaměřením na inovativní materiálové a přístrojové technologie a interdisciplinární pojetí orálního zdraví a celkového zdraví jedince.

Hlavní témata

Projekt má pět vzájemně propojených rovin podle objektu studia, metodických přístupů a směrování výstupů a pokrývá celé současné spektrum stomatologického výzkumu na pracovištích UK.

 1. Orální zdraví populace, systém stomatologické péče
  • Celostátní šetření orálního zdraví a ošetření vybraných věkových kategorií populace ČR, průběžná analýza objemu a struktury stomatologické péče
 2. Laboratorní metody sledování rizika zubního kazu a onemocnění parodontu
  • Vztah mikrobiálního agens dutiny ústní a některých systémových onemocnění
  • Mezioborové studium imunologického profilu parodontologicky kompromitovaných pacientů
  • Studium významu funkčních potravin pro udržení stálosti prostředí dutiny ústní
 3. Laboratorní sledování fyzikálně-chemických vlastností dentálních materiálů
  • Studium možností reparace defektů a zvýšení odolnosti skloviny remineralizačními a reparativními přípravky, neinvazivní reparace iniciální kazivé léze nanočásticemi fluoroapatitu
 4. Studie expozice organizmu těžkým kovům z dentálních slitin používaných ke konzervačnímu a protetickému ošetření
  • Imunitní odpověď u pacientů s přecitlivělostí na těžké kovy s ohledem na diagnostiku, léčbu a stomatologickou rehabilitaci, sledování profesní expozice kovům
 5. Komplexní preventivní péče a klinická rehabilitace pacientů s onemocněními dutiny ústní a orofaciálního systému, péče o pacienty s onkologickým onemocněním hlavy a krku
  • Interdisciplinární charakteristiky vztahu orálního zdraví a celkových poruch zdraví
  • Vliv onemocnění parodontu na průběh těhotenství s ohledem na jeho fyziologickou délku a porodní hmotnost dítěte (studie případů a kontrol)
  • Propracovávání diagnostických a ošetřovacích technologií soustředěných pod pojmem „minimálně invazivní stomatologie“
  • Následná funkční a estetická rehabilitace pacientů s nádory hlavy a krku

Kontakty