velikost textu

P46 - Informatika

UK » PRVOUK » P46

Fakulty a další součásti UK

Matematicko-fyzikální fakulta

Vědní oblast

přírodní vědy

Rada programu

koordinátor: doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
člen rady: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.
člen rady: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
člen rady: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
člen rady: prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
člen rady: prof. Ing. František Plášil, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
člen rady: prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.
člen rady: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.

Anotace

Program navazuje na výzkumný záměr MSM0021620838 Moderní metody, struktury a systémy informatiky, řešený na MFF UK v letech 2005-2011 a ve všech dosud proběhlých hodnoceních hodnocený A – vynikající. Hlavním cílem programu je udržet kvalitu výzkumu v oblastech, ve kterých náš výzkum představuje světovou špičku, a současně posílit kvalitu výzkumu v oblastech, které se v minulých sedmi letech úspěšně rozvíjely. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle, ale současně i cílem samým o sobě, je intenzivní zapojování mladých vědeckých pracovníků a odborných asistentů, ale i doktorandů, do špičkového výzkumu. Informatika je v porovnání s mnohými dalšími vědními disciplínami stále ještě mladá věda, a to musí platit a také platí i o věkovém průměru výzkumníků.

Jedná se především o základní výzkum, směřující ovšem v některých oblastech i k praktickým aplikacím. Bude pokryto široké spektrum stěžejních oblastí informatiky, ve kterých máme možnost stavět na dosavadním, často mimořádně úspěšném, výzkumu: Teoretická informatika se svým zázemím v diskrétní matematice a matematické logice, výpočetní geometrii a teorii formálních i přirozených jazyků, počítačová grafika, softwarové a distribuované systémy, databázové systémy a umělá inteligence. Zvláště v oblastech s aplikačními ambicemi budou podstatnou část výstupů tvořit softwarové produkty, v teoretických oblastech samozřejmě především časopisecké a konferenční publikace. Zviditelnění na mezinárodní scéně zajistí organizování a podíl na práci programových výborů výběrových mezinárodních informatických konferencí a editování zvláštních čísel mezinárodních časopisů a konferenčních sborníků vydávaných renomovanými zahraničními nakladatelstvími. Mezinárodní spolupráce je vedle velké míry zapojení mladých výzkumníků podstatným rysem moderní informatiky, a tedy i našeho projektu.

Na domácí a především vnitrouniverzitní scéně bude výzkum koordinován s projektem Centrum excelence - Institut teoretické informatiky podporovaného GA ČR a univerzitního centra excelence Centrum moderní informatiky.

▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏

Kontakty